Πρακτική ασκουμένων δικηγόρων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

  • Email
Πρακτική ασκουμένων δικηγόρων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα: 27 /7 /2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ:οικ.233195/2786
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 254
FAX: 2613 613.324
Πληροφορίες: Γ. Αγγελοπούλου
Τηλ. 2613.613430

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 159 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 3 & 5 Ν.4194/2013 ( Κώδικας Δικηγόρων) όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις της υπ΄αριθ. 248595/27-12-2016 (ΦΕΚ4309/τ.Β΄/30-12-2016) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» όπως ισχύει.
4. Την υπ’ αριθ. 167/28-12-2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: Ω07Φ7Λ6-3ΡΦ) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 27/23-2-2017 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΩΘΣΧ7Λ6-Θ13).
5. Την υπ’ αριθ. 53997/4-7-2017 Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και Οικονομικών «Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2476/τ.Β΄/19-7-2017).
6. Τις υπ’ αριθ. 458,464,506 και 509/2-1-2018 Αποφάσεις της Δ/νσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Δ.Ε περί έγκρισης δέσμευσης πίστωσης για την κάλυψη της αποζημίωσης και των ασφαλιστικών εισφορών των ασκούμενων δικηγόρων (ΑΔΑ:692Θ7Λ6-315 / 61Σ07Λ6-1Θ / 7 Α567Λ6-85 Ο /6ΘΦΕ7Λ6-ΚΧΩ).

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Α) Τους υποψήφιους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της πρακτικής τους άσκησης, διάρκειας έξι (6) μηνών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να υποβάλλουν Αίτηση συμμετοχής εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης (30/7/2018) της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (pde.gov.gr) ήτοι από 31/7/2018 έως και την 9/8/2018 σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα.
Β) Τους ασκούμενους δικηγόρους που υπηρετούν ήδη στις Νομικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και επιθυμούν την παράταση της άσκησής τους, να υποβάλλουν Αίτηση εξάμηνης παράτασης της άσκησής τους – εφόσον αυτή δεν θα ξεπερνά το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησής τους και γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

O αριθμός υποψηφίων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει οριστεί στα έξι (6) άτομα. Τέσσερις (4) εξ αυτών, θα ασκηθούν στην Νομική Υπηρεσία της Π.Δ.Ε (έδρα) στην Πάτρα και δύο (2) στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ – ΩΡΑΡΙΟ – ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ

• Το χρονικό διάστημα της άσκησής τους, ορίζεται σε έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών μετά από αίτηση του υποψηφίου και την αποδοχή της παράτασης από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 13 του Κώδικα Δικηγόρων. Την προσεχή περίοδο, η εξάμηνη άσκηση των ασκουμένων στην Νομική Υπηρεσία της έδρας και το Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας ΠΕ Αιτωλ/νίας ξεκινά από 1η Σεπτεμβρίου 2018 και λήγει την 28 Φεβρουαρίου 2019.

• Το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκούμενων ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες ανάλογα με τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και της άσκησης τους, θα είναι ο Προϊ/νος της Νομικής Υπηρεσίας Π.Δ.Ε (για τους ασκούμενους στην Νομική Υπηρεσία της έδρας) και ο δικηγόρος του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας ΠΕ Αιτωλ/νίας (για τους ασκούμενους στο Γραφείο αυτό).

• Η μηνιαία αποζημίωση των ασκούμενων δικηγόρων θα ανέρχεται στο ποσό των 600 ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα, με βάση το παρουσιολόγιο, ύστερα από ένταλμα της αρμόδιας Δ/νσης Οικονομικού.

• Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στον ασκούμενο δικηγόρο βεβαίωση ολοκλήρωσης της άσκησης από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, ως νόμιμο εκπρόσωπο της Περιφέρειας, κατόπιν εισηγητικού σημειώματος του αρμόδιου δικηγόρου της Νομικής Υπηρεσίας (Προϊ/νου της Νομικής Υπηρεσίας Π.Δ.Ε και δικηγόρου του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας ΠΕ Αιτωλ/νίας αντίστοιχα).

 


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Οι αιτήσεις των υποψηφίων καθώς και οι αιτήσεις παράτασης της άσκησης υποβάλλονται ως εξής:
• Για τη Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Πάτρα) στην Δ/νση Διοίκησης Π.Δ.Ε / Τμήμα Γραμματείας (Πανεπιστημίου 254 – Β΄Κτήριο, ΤΚ: 26443).
• Για το Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας ΠΕ Αιτωλ/νίας στην Δ/νση Δ/κού – Οικονομικού ΠΕ Αιτωλ/νίας (Κύπρου 30 – Μεσολόγγι ΤΚ: 30 200)

αυτοπροσώπως εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση (30/7/2018) της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ήτοι από 31/7/2018 έως και την 9/8/2018 από 9.00 πμ – 15.00 μμ ή ταχυδρομικώς εφόσον η αποστολή τους αποδεικνύεται από σφραγίδα ταχυδρομείου ή άλλο αποδεικτικό μέσο. Οι υποψήφιοι θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρουν στην Αίτησή τους α) ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας, β) αριθμό μητρώου ασκουμένου, γ) αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, δ) ΑΦΜ & ΑΜΚΑ και ε) τηλέφωνα επικοινωνίας (σταθερό και κινητό), σύμφωνα με τα αντίστοιχα υποδείγματα στο Παράρτημα Α΄ (για τους υποψήφιους της κατηγορίας Α) και το Παράρτημα Β΄ (για τους υποψήφιους της κατηγορίας Β΄).

Στην Αίτηση επισυνάπτεται α) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι δεν συμπληρώνει το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησής του πριν από το πέρας της εξαμηνιαίας άσκησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, β) Βεβαίωση Δικηγορικού Συλλόγου από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της άσκησης του υποψήφιου δικηγόρου και γ) Φωτοτυπία της ταυτότητας.
Οι υποψήφιοι ασκούμενοι προκειμένου να πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στις Νομικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε δικηγορικό Σύλλογο εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Νομοί Αχαΐας, Αιτωλ/νίας και Ηλείας) τουλάχιστον έως την ημέρα κατάθεσης της Αίτησής τους.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ


• Η πλήρωση των κενών θέσεων που θα προκύψουν μετά την κάλυψή τους με παράταση (υποψήφιοι Β΄κατηγορίας), θα γίνεται από υποψηφίους της Α΄ κατηγορίας.
• Σε περίπτωση που οι έγκυρες Αιτήσεις των υποψηφίων της κατηγορίας Α΄ υπερβαίνουν τον αριθμό των υπολειπόμενων διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή θα γίνεται με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με την παρουσία των ενδιαφερομένων και τα ονόματα των επιλεγέντων θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας (pde.gov.gr).

Μετά την επιλογή τους οι ασκούμενοι δικηγόροι θα πρέπει να προσκομίσουν τους τίτλους σπουδών τους και σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Αρμόδιος υπάλληλος για την παροχή πληροφοριών στους υποψηφίους για την άσκηση στη Νομική Υπηρεσία έδρας : Αγγελοπούλου Γεωργία, τηλ.: 2613 613.430

Αρμόδιος υπάλληλος για την παροχή πληροφοριών στους υποψηφίους για την άσκηση στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας ΠΕ Αιτωλ/νίας: Ανδρεάνα Πριοβόλου, τηλ: 26313 61215.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί με αποδεικτικό επίδοσης στις Νομικές Υπηρεσίες έδρας και ΠΕ Αιτωλ/νίας για την ενυπόγραφη ενημέρωση των ασκούμενων σ’ αυτές, δικηγόρων.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ


ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

 

 


Α Ι Τ Η Σ Η

 

 


ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………
ΟΝΟΜΑ :…………………………………………….
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:…………………………………
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ:…………………………………
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ………………………….
ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ:…...………........
Α.Δ.Τ:
Α.Φ.Μ:
ΑΜΚΑ:
ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
α) ΚΙΝΗΤΟ:
β) ΣΤΑΘΕΡΟ:

 

 

*Αναγράφεται: Δ/νση Διοίκησης (έδρα) ή
Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Αιτωλ/νίαςΠΡΟΣ:
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
……………………………………………………….*
Αιτούμαι την πραγματοποίηση άσκησης στη Νομική Υπηρεσία της Π.Δ.Ε (…….)**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων (ν.4194/2013/Α΄ 208) και την υπ’ αριθ. 53997/4-7-2017 Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και Οικονομικών «Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2476/τ.Β΄/19-7-2017).
Επισυνάπτω α) Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 για τη μη συμπλήρωση της 18μηνης πρακτικής άσκησής μου β) Βεβαίωση Δικηγορικού Συλλόγου και γ) Φωτοτυπία της ταυτότητάς μου.

.......................................................
Ο/ Η αιτ

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

** Αναγράφεται: Νομική Υπηρεσία Π.Δ.Ε (έδρα)
ή Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας ΠΕ Αιτωλ/νίας σύμφωνα με την προτίμηση του ασκούμενου.

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

 


Α Ι Τ Η Σ Η
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 

 


ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………
ΟΝΟΜΑ :…………………………………………….
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:…………………………………
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ:…………………………………
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ………………………..
ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ:…...………........
Α.Δ.Τ:
Α.Φ.Μ:
ΑΜΚΑ:
ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
α) ΚΙΝΗΤΟ:
β) ΣΤΑΘΕΡΟ:

 

 

*Αναγράφεται: Δ/νση Διοίκησης (έδρα) ή
Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Αιτωλ/νίας

** Αναγράφεται: Νομική Υπηρεσία Π.Δ.Ε (έδρα)
ή Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας ΠΕ Αιτωλ/νίας.

 ΠΡΟΣ:
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
……………………………………………………….*
Αιτούμαι την παράταση της άσκησής μου στη Νομική Υπηρεσία της Π.Δ.Ε (Νομική Υπηρεσία ………………..)**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων (ν.4194/2013/Α΄ 208) και την υπ’ αριθ. 53997/4-7-2017 Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και Οικονομικών «Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2476/τ.Β΄/19-7-2017).
Επισυνάπτω α) Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 για τη μη συμπλήρωση της 18μηνης πρακτικής άσκησής μου κατά την διάρκεια της εξάμηνης παράτασης και β) βεβαίωση Δικηγορικού Συλλόγου και γ) φωτοτυπία της ταυτότητάς μου.

.......................................................
Ο/ Η αιτ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

 

 

 

back to top