Άρειος Πάγος 290/2017 Αντικατάσταση εκκαθαριστών εταιρείας με δικαστική απόφαση

  • Email

 

Αριθμός 290/2017 

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Δ' Πολιτικό Τμήμα 

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ειρήνη Κιουρκτσόγλου - Πετρουλάκη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Ελένη Διονυσοπούλου, Σοφία Ντάντου, Γεώργιο Χοϊμέ και Κωστούλα Φλουρή - Χαλεβίδου, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 18 Νοεμβρίου 2016, με την παρουσία και του Γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ:

Των αναιρεσειόντων: 1) Κ. Κ. του Δ., 2) Ν. Κ. του Δ. και 3) Δ. Τ. του Α., κατοίκων ..., οι οποίοι δεν παραστάθηκαν, ούτε εκπροσωπήθηκαν στο ακροατήριο.

Των αναιρεσιβλήτων: 1) Ι. Λ. του Ν., κατοίκου ... και 2) Γ. Λ. του Α., κατοίκου ..., οι οποίοι παραστάθηκαν με τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Στυλιανό Βαγιάνο, που δεν κατέθεσε προτάσεις.

Μετά την εκφώνηση των ονομάτων των διαδίκων, εμφανίστηκε η δικηγόρος ............., η οποία, αφού πήρε από την Πρόεδρο το λόγο, δήλωσε ότι έρχεται ως άγγελος του Αλέξανδρου Καλαβρού, πληρεξούσιου δικηγόρου των αναιρεσειόντων και ζήτησε ν' αναβληθεί η συζήτηση της υπόθεσης σε μεταγενέστερη δικάσιμο, για τους λόγους που ανέπτυξε. Για το ζήτημα της αναβολής έλαβε το λόγο και ο πληρεξούσιος των αναιρεσιβλήτων, ο οποίος δεν συναίνεσε στο αίτημα των αντιδίκων.

Το Δικαστήριο διασκέφθηκε με τη συμμετοχή και του Γραμματέα και διά της Προέδρου του, απέρριψε το αίτημα της αναβολής και προχώρησε στη συζήτηση της υπόθεσης. 

Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 28-11-2008 αίτηση των ήδη αναιρεσιβλήτων, που κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Νάξου. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 12/2009 οριστική του ίδιου Δικαστηρίου και 88/2014 του Τριμελούς Εφετείου Αιγαίου. Την αναίρεση της τελευταίας απόφασης ζητούν οι αναιρεσείοντες με την από 10-6-2015 αίτησή τους.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, παραστάθηκαν μόνο οι αναιρεσίβλητοι όπως σημειώνεται πιο πάνω. Η Εισηγήτρια Αρεοπαγίτης Κωστούλα Φλουρή - Χαλεβίδου διάβασε την από 25-2-2016 έκθεσή της, με την οποία εισηγήθηκε την απόρριψη των λόγων της από 10-6-2015 και με αρ. εκθ. καταθ. 20/2015 αιτήσεως για αναίρεση της υπ' αριθμ. 88/2014 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αιγαίου. Ο πληρεξούσιος των αναιρεσιβλήτων ζήτησε την απόρριψη της αιτήσεως και την καταδίκη του αντιδίκου μέρους στη δικαστική δαπάνη.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 94 παρ. 1, 96 παρ. 1, 2 και 3 και 104 του Κ.Πολ.Δικ. προκύπτει ότι: α) στα πολιτικά δικαστήρια και δη στον Άρειο Πάγο οι διάδικοι έχουν την υποχρέωση να παρίστανται με πληρεξούσιο δικηγόρο, β) η πληρεξουσιότητα παρέχεται είτε με συμβολαιογραφική πράξη είτε με προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά είτε με ιδιωτικό έγγραφο, εφόσον η υπογραφή εκείνου που παρέχει την πληρεξουσιότητα βεβαιώνεται από δημόσια, δημοτική ή άλλη αρμόδια αρχή ή από δικηγόρο, μπορεί δε να αφορά ορισμένες ή όλες τις δίκες εκείνου που την παρέχει, γ) κατά τη διαδικασία ενώπιον του Αρείου Πάγου η πληρεξουσιότητα δίνεται μόνο με συμβολαιογραφική πράξη ή με προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή την έκθεση και δ) για τις προπαρασκευαστικές πράξεις και τις κλήσεις έως την συζήτηση στο ακροατήριο θεωρείται ότι υπάρχει πληρεξουσιότητα, ενώ για την συζήτηση στο ακροατήριο απαιτείται ρητή πληρεξουσιότητα και, αν αυτή δεν υπάρχει, κηρύσσονται άκυρες όλες οι πράξεις, ακόμη και εκείνες που είχαν γίνει προηγουμένως. Εξ άλλου, από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 108, 110 παρ. 2, 498 παρ. 1, 568 παρ. 1 και 2 και 576 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δικ. προκύπτει ότι, αν κατά την συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως δεν εμφανισθεί ή εμφανισθεί αλλά δεν μετάσχει σ' αυτήν με τον προσήκοντα τρόπο διάδικος, το δικαστήριο ερευνά αυτεπαγγέλτως ποιός από τους διαδίκους επέσπευσε την συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως και αν μεν την συζήτησή της επέσπευσε εγκύρως ο απολιπόμενος διάδικος, κλητεύοντας νόμιμα και εμπρόθεσμα τους λοιπούς ή κλητεύθηκε ο ίδιος νόμιμα και εμπρόθεσμα από τον επισπεύδοντα την συζήτηση άλλο διάδικο, η υπόθεση συζητείται σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι, διαφορετικά, αν δηλαδή δεν προκύπτει έγκυρη επίσπευση της συζητήσεως ή δεν μπορεί να διαπιστωθεί ποιος διάδικος επέσπευσε την συζήτησή της, αυτή κηρύσσεται απαράδεκτη και η υπόθεση επαναφέρεται προς συζήτηση με νέα κλήση. Περαιτέρω κατά τις διατάξεις του άρθρου 226 παρ. 4 εδ. γ' και δ' του Κ.Πολ.Δικ. που εφαρμόζονται και στην αναιρετική δίκη (άρθρο 575 παρ. 1 εδ. β' του Κ.Πολ.Δικ.) αν η συζήτηση αναβληθεί, ο γραμματέας οφείλει αμέσως μετά το τέλος της συνεδριάσεως να μεταφέρει την υπόθεση στην σειρά των υποθέσεων που πρέπει να συζητηθούν κατά την δικάσιμο που ορίσθηκε. Κλήση του διαδίκου για εμφάνιση στην δικάσιμο αυτή δεν χρειάζεται και η αναγραφή της υποθέσεως στο πινάκιο ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Προϋπόθεση, όμως, της εγκυρότητας της κλητεύσεως αυτής συνεπεία της αναβολής της υποθέσεως και της εγγραφής αυτής στο πινάκιο, είναι ότι ο απολιπόμενος κατά την μετ' αναβολή δικάσιμο διάδικος είχε επισπεύσει εγκύρως την συζήτηση ή είχε νομίμως και εμπροθέσμως κλητευθεί να παραστεί στην δικάσιμο κατά την οποία αναβλήθηκε η συζήτηση της υποθέσεως ή είχε παραστεί νομίμως κατά την πρώτη αυτή δικάσιμο και επομένως με τη νόμιμη παράσταση και τη μη εναντίωσή του καλύφθηκε η ακυρότητα της κλητεύσεως αυτού κατά την αρχική δικάσιμο. Αντιθέτως, αν κατά την αρχική δικάσιμο ο απολιπόμενος κατά την μετ' αναβολή συζήτηση διάδικος δεν επέσπευσε εγκύρως την συζήτηση ή δεν είχε κλητευθεί νομίμως να παραστεί, κατά την αρχική δε αυτή δικάσιμο δεν παραστάθηκε νομίμως, ήτοι μετά ή δια του έχοντος ρητή πληρεξουσιότητα δικηγόρου του, η αναβολή της συζητήσεως της υποθέσεως και η εγγραφή αυτής στο πινάκιο για τη νέα μετ' αναβολή δικάσιμο δεν ισχύει ως κλήτευσή του για την δικάσιμο αυτή, αφού η μη νομιμότητα ή η έλλειψη της επισπεύσεως ή της κλητεύσεώς του για την αρχική δικάσιμο δεν καλύφθηκε λόγω της μη νόμιμης παραστάσεώς του κατ' αυτήν (ΑΠ 483/2016). Στην προκειμένη περίπτωση φέρεται προς συζήτηση η από 10.6.2015 αίτηση για αναίρεση της 88/2014 αποφάσεως του Εφετείου Αιγαίου, της οποίας με πράξη του Προέδρου του Τμήματος αυτού είχε οριστεί αρχική δικάσιμος για την συζήτηση της υποθέσεως η 4.3.2016. Κατά την συνεδρίαση του τμήματος στην δικάσιμο αυτή αναβλήθηκε, κατόπιν κοινού αιτήματος (αναιρεσειόντων και αναιρεσιβλήτων), η συζήτηση της υποθέσεως για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο (18.11.2016). Κατ' αυτήν (18.11.2016), κατά την εκφώνηση της υποθέσεως από την σειρά του οικείου πινακίου, εμφανίστηκε για λογαριασμό του πληρεξουσίου δικηγόρου των αναιρεσειόντων, Αλεξάνδρου Καλαβρού, η δικηγόρος Αφροδίτη Σιαφάκα, η οποία υπέβαλε αίτημα αναβολής της συζητήσεως της υποθέσεως, λόγω κωλύματος του ως άνω πληρεξουσίου δικηγόρου των αναιρεσειόντων, αίτημα, το οποίο απερρίφθη από το Δικαστήριο, όπως τούτο προκύπτει από τα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά συνεδριάσεως του Δικαστηρίου τούτου. Ωστόσο, από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει ότι οι αναιρεσείοντες κατά την αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο της 4.3.2016 είχαν εκπροσωπηθεί από τον ως άνω δικηγόρο Αθηνών Αλέξανδρο Καλαβρό (βλ. αντίγραφα των πρακτικών της δικασίμου της 4.3.2016), στον οποίο είχαν χορηγήσει πληρεξουσιότητα, τόσον για την κατάθεση της ένδικης αιτήσεως αναιρέσεως, όσο και για να παραστεί κατά την εκδίκασή της κατά την οποτεδήποτε ορισθησομένη δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε μετ' αναβολή δικάσιμο (βλ. το υπάρχον στη δικογραφία υπ' αριθμ. .../25.6.2015 πληρεξούσιο του Συμβολαιογράφου … Ν. Β.). Επομένως, εφόσον προκύπτει ότι οι απολιπόμενοι αναιρεσείοντες είχαν παραστεί νομίμως (ήτοι δια του έχοντος ρητή πληρεξουσιότητα ως άνω δικηγόρου τους) κατά την πρώτη δικάσιμο, κατά την οποία αναβλήθηκε, κατόπιν σχετικού αιτήματος, υποβληθέντος τόσον από τους αναιρεσείοντες όσο και από τους αναιρεσιβλήτους, η συζήτηση της υποθέσεως για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, η αναβολή της υποθέσεως και η εγγραφή αυτής στο πινάκιο της αναφερόμενης στην αρχή της παρούσας μετ' αναβολή δικασίμου ισχύει ως κλήτευσή τους για την τελευταία αυτή δικάσιμο. Επομένως, πρέπει να δικαστούν ερήμην, αλλά η συζήτηση της υποθέσεως θα προχωρήσει σαν να ήταν και αυτοί παρόντες.

Κατά μεν την παρ. 1 του άρθρου 577 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δικ. "το δικαστήριο πρώτα συζητεί για το παραδεκτό της αναιρέσεως", κατά δε την παρ. 2 του ίδιου άρθρου "αν η αναίρεση δεν ασκήθηκε νόμιμα ή αν λείπει κάποια προϋπόθεση για να είναι παραδεκτή, ο Άρειος Πάγος την απορρίπτει και αυτεπαγγέλτως". Εξάλλου, κατά το άρθρο 566 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δικ., το έγγραφο της αναιρέσεως πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που απαιτούνται κατά τα άρθρα 118 έως 120 και να αναφέρει, εκτός άλλων, και τους λόγους της αναιρέσεως. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει, ότι στο δικόγραφο της αναιρέσεως πρέπει να αναγράφεται ένας τουλάχιστον λόγος αναιρέσεως από εκείνους που περιοριστικά αναφέρονται στο άρθρο 559 του Κ.Πολ.Δικ. ή, αν πρόκειται για προσβολή αποφάσεως του ειρηνοδικείου ή του πρωτοδικείου που δίκασε ως δευτεροβάθμιο δικαστήριο, ένας τουλάχιστον λόγος αναιρέσεως από τους επίσης περιοριστικά αναφερόμενους στο άρθρο 560 του ίδιου Κώδικα και να καθορίζονται σ' αυτόν τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία, κατά τον αναιρεσείοντα, στοιχειοθετούν το σφάλμα που αποδίδεται στην προσβαλλόμενη απόφαση. Διαφορετικά, αν δηλαδή δεν περιέχεται στο αναιρετήριο ένας τουλάχιστον τέτοιος λόγος αναιρέσεως, υπάρχει αοριστία του αναιρετηρίου, η οποία καθιστά την αίτηση αναιρέσεως απαράδεκτη και εξαιτίας τούτου απορριπτέα και αυτεπαγγέλτως. Στην προκειμένη περίπτωση με την προσβαλλομένη απόφαση η έφεση κατά το μέρος αυτής που ασκήθηκε από τον τρίτο εκκαλούντα και ήδη τρίτο αναιρεσείοντα κατά της 12/2009 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου, με την οποία είχε γίνει δεκτή ως και κατ' ουσίαν βάσιμη η από 28.11.2008 αίτηση των ήδη αναιρεσιβλήτων, απερρίφθη ως απαράδεκτη. Όμως στην αίτηση αναιρέσεως, όπως από αυτήν προκύπτει, δεν περιέχεται κανένας σαφής και ορισμένος αναιρετικός λόγος, εκ των περιοριστικώς αναφερομένων στην διάταξη του άρθρου 559 του Κ.Πολ.Δικ., που να αφορά πλημμέλεια της προσβαλλομένης αποφάσεως για την ως προς τον τρίτο εκκαλούντα και ήδη τρίτο αναιρεσείοντα απόρριψη της εφέσεως ως απαράδεκτης, δεδομένου ότι ο μοναδικός λόγος αναιρέσεως, από τον αριθμό 19 του άρθρου 559 του Κ.Πολ.Δικ., που περιέχεται στο αναιρετήριο, όπως από αυτό προκύπτει, πλήττει την προσβαλλομένη απόφαση για την επί της ουσίας κρίση του Δικαστηρίου ως προς τους λοιπούς (πρώτο και δεύτερο) εκκαλούντες και ήδη πρώτο και δεύτερο αναιρεσείοντες. Επομένως, η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως, κατά το μέρος που αυτή ασκείται από τον τρίτο αναιρεσείοντα, μη περιέχουσα, κατά τα προεκτεθέντα, ουδεμία αιτίαση για την ως προς αυτόν (τρίτο αναιρεσείοντα) απόρριψη της εφέσεως ως απαράδεκτης, πρέπει, σύμφωνα με τα παραπάνω, να απορριφθεί ως απαράδεκτη. Κατά την διάταξη του άρθρου 778 του Α.Κ. "Αφού λυθεί η εταιρία, η εκκαθάριση, αν δεν συμφωνήθηκε κάτι άλλο, ενεργείται από όλους τους εταίρους μαζί ή από εκκαθαριστή που έχει διοριστεί με ομόφωνη απόφαση όλων. Σε περίπτωση διαφωνίας ο εκκαθαριστής διορίζεται ή αντικαθίσταται από το δικαστήριο με αίτηση ενός από τους εταίρους και η αντικατάσταση γίνεται μόνο για σπουδαίους λόγους". Η ως άνω διάταξη συμπορεύεται με την ευρύτερη διάταξη του άρθρου 786 παρ. 3 του Κ.Πολ.Δικ., κατά την οποία "Το δικαστήριο μπορεί με αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον να αντικαταστήσει την προσωρινή διοίκηση ή τους εκκαθαριστές για σπουδαίους λόγους". Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής σπουδαίο λόγο αποτελεί κάθε γεγονός, το οποίο καθιστά αδύνατη ή λίαν δυσχερή την πραγματοποίηση του σκοπού της εκκαθαρίσεως ή εκ του οποίου προκύπτει ότι η διατήρηση του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών δεν εξασφαλίζει την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή της εκκαθαρίσεως και δημιουργεί φόβους σοβαρών ζημιών στα συμφέροντα της εταιρίας και των εταίρων, ώστε η εξακολούθηση της διαχειριστικής εξουσίας του εκκαθαριστή να αποβαίνει, κατά την καλή συναλλακτική πίστη και τα χρηστά ήθη, μη ανεκτή από την πλευρά των εταίρων. Ειδικότερα, σπουδαίο λόγο, κατά την έννοια της παραπάνω διατάξεως, συνιστά, μεταξύ άλλων, και η μεταξύ του εκκαθαριστή και κάποιου από τους συνεταίρους εχθρότητα, ακόμη και εκ λόγων ασχέτων προς την εκκαθάριση, καθώς και η δικαιολογημένη δυσπιστία ενός από τους εταίρους ως προς το πρόσωπο του εκκαθαριστή, η οποία μπορεί να ανάγεται σε πιθανολογούμενη μονομερή προστασία των συμφερόντων κάποιου ή κάποιων από τους συνεταίρους και, βέβαια, και η ύπαρξη διαφωνιών και διενέξεων μεταξύ των παραπάνω προσώπων ή των προσώπων, που ορίζονται από το καταστατικό ή το νόμο ως εκκαθαριστές, η άσκηση των καθηκόντων του εκκαθαριστή από δόλο ή αμέλεια προς βλάβη των συμφερόντων της εταιρίας, η πλημμελής διαχείριση, η απαγόρευση σε κάποιον εταίρο να ελέγξει τις εργασίες της εκκαθαρίσεως, η άρνηση του εκκαθαριστή να ενημερώσει τον αιτούντα εταίρο ως προς την πορεία των εργασιών της εκκαθαρίσεως, η αυθαίρετη μονομερής μεταφορά των στοιχείων της διαχειρίσεως ή ενέργειες από τις οποίες δημιουργήθηκε ένταση και εύλογη αμφιβολία για την καλή διενέργεια της εκκαθαρίσεως (ΑΠ 1274/2001, ΑΠ 1363/ 1998). Εξάλλου, κατά την διάταξη του άρθρου 559 αριθμ. 19 του ΕΚ.Πολ.Δικ., αναίρεση επιτρέπεται και αν η απόφαση δεν έχει νόμιμη βάση γιατί δεν έχει καθόλου ή έχει ανεπαρκείς ή αντιφατικές αιτιολογίες σε ζήτημα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, ο από αυτήν λόγος αναιρέσεως ιδρύεται όταν από το αιτιολογικό της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως δεν προκύπτουν σαφώς και επαρκώς τα πραγματικά εκείνα περιστατικά που είναι κατά το νόμο αναγκαία για την εφαρμογή, στην συγκεκριμένη περίπτωση, του κανόνα ουσιαστικού δικαίου που εφαρμόστηκε, όπως και όταν η απόφαση έχει ελλιπείς ή αντιφατικές αιτιολογίες σχετικά με τα πραγματικά περιστατικά που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, με συνέπεια να μην είναι δυνατός ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή όχι εφαρμογής του κανόνα αυτού του ουσιαστικού δικαίου. Αντίθετα, δεν ιδρύεται λόγος αναιρέσεως, κατά την διάταξη αυτή, όταν οι ελλείψεις της αποφάσεως ανάγονται στην εκτίμηση των αποδείξεων και μάλιστα στην ανάλυση και στάθμισή τους και στην αιτιολόγηση του εξαγομένου από αυτές πορίσματος, γιατί στην κρίση του αυτή το δικαστήριο προβαίνει ανελέγκτως, κατά την διάταξη του άρθρου 561 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δικ., εκτός αν δεν είναι σαφές το πόρισμα και για το λόγο αυτό γίνεται αδύνατος ο αναιρετικός έλεγχος (ΑΠ 1416/2012, ΑΠ 1208/2011). Ως ζητήματα, των οποίων η μη αιτιολόγηση ή η αιτιολόγηση κατά τρόπο ανεπαρκή ή αντιφατικό στερεί από την απόφαση τη νόμιμη βάση, νοούνται μόνο οι ισχυρισμοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη, που τείνουν, δηλαδή, στη θεμελίωση ή την κατάλυση του δικαιώματος που ασκήθηκε είτε ως επιθετικό είτε ως αμυντικό μέσο, όχι όμως και η επιχειρηματολογία των διαδίκων ή του δικαστηρίου, ούτε η εκτίμηση των αποδείξεων, εφόσον το πόρισμα από την εκτίμηση αυτή διατυπώνεται σαφώς (Ολ.ΑΠ 24/ 1992, Ολ.ΑΠ 1/1999, ΑΠ 9/2013). Το πόρισμα, δηλ. το συμπέρασμα που προκύπτει από τις αποδείξεις είναι σαφές όταν αναφέρεται στην απόφαση χωρίς ενδοιασμούς (με βεβαιότητα) ότι αποδείχθηκε συγκεκριμένο γεγονός και δεν χρησιμοποιούνται από το δικαστήριο εκφράσεις που κλονίζουν το πόρισμα, ως προϊόν πλήρους δικανικής πεποιθήσεως (ΑΠ 681/2014). Δεν υπάρχει δε έλλειψη αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές μεν, αλλά πλήρεις αιτιολογίες, αφού αναγκαίο να εκτίθεται σαφώς στην απόφαση είναι μόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε και όχι ο λόγος για τον οποίο αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε (ΑΠ 151/ 2014, ΑΠ 1942/2013). Τέλος, από την διάταξη του άρθρου 561 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δικ. προκύπτει ότι η εκτίμηση από το δικαστήριο της ουσίας των πραγματικών περιστατικών, εφόσον δεν παραβιάστηκαν με αυτά κανόνες ουσιαστικού δικαίου, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ερμηνευτικοί, ή εφόσον η εκτίμησή τους δεν ιδρύει λόγους αναιρέσεως από τους αριθμούς 19 και 20 του άρθρου 559 του Κ.Πολ.Δικ., είναι από τον Άρειο Πάγο ανέλεγκτη, ο δε αντίστοιχος λόγος αναιρέσεως, από το περιεχόμενο του οποίου προκύπτει ότι δεν συντρέχει καμία από τις προαναφερθείσες εξαιρετικές περιπτώσεις απορρίπτεται ως απαράδεκτος, εφόσον πλέον πλήττεται η ουσία της υποθέσεως που δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο (ΑΠ 271/2013). Τέλος, αν το διατακτικό της προσβαλλομένης αποφάσεως στηρίζεται αυτοτελώς σε δύο ή περισσότερες επάλληλες αιτιολογίες και με τους λόγους αναιρέσεως πλήττεται η μία μόνο από αυτές, οι λόγοι αυτοί της αναιρέσεως είναι αλυσιτελείς, αφού οι μη πληττόμενες αιτιολογίες στηρίζουν επαρκώς το διατακτικό της αποφάσεως. Δηλαδή, σε περίπτωση διαδοχικής αιτιολογίας, χρειάζεται η προσβολή με επιτυχία όλων των αιτιολογιών που στηρίζουν το διατακτικό (καθεμίας αυτοτελώς) της πληττόμενης αποφάσεως, για την αναίρεση της τελευταίας (ΑΠ 70/2017, ΑΠ 675/2013). Στην προκειμένη περίπτωση, το Εφετείο, με την προσβαλλόμενη απόφασή του, όπως από αυτήν προκύπτει, δέχθηκε, κατά την ανέλεγκτη (άρθρο 561 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δικ.) περί των πραγμάτων κρίση του, ως αποδειχθέντα, μετά από συνεκτίμηση των αποδεικτικών μέσων που αναφέρει, τα ακόλουθα, κρίσιμα για την έρευνα του λόγου της αναιρέσεως, πραγματικά περιστατικά: "Δυνάμει του από 29-3-2001 ιδιωτικού συμφωνητικού, που δημοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Νάξου, με αριθμό …/2001, συστάθηκε, μεταξύ του πρώτου και δευτέρου των εκκαλούντων - καθ' ων η αίτηση, ομόρρυθμη εταιρεία, με την επωνυμία "... Ο.Ε.", με έδρα την πόλη της … και συγκεκριμένα, "το εταιρικό κατάστημα θα στεγαζόταν στο κατάστημα που είχε ήδη μισθώσει ο εκ των συμβαλλομένων Κ. Κ. και στο μισθωτήριο είχε γίνει πρόβλεψη για σύσταση της εταιρείας, στην οποία θα μεταβιβάζονταν τα μισθωτικά του δικαιώματα", διάρκεια δώδεκα ετών και σκοπό την εκμετάλλευση και δημιουργία καταστημάτων καφέ σνακ-μπαρ, δισκοθήκης, εστιατορίων, ξενοδοχείων, ενοικιαζόμενων δωματίων και κέντρων διασκέδασης. Διαχειριστές της εταιρείας ορίσθηκαν και οι δύο εταίροι, με ποσοστό συμμετοχής στις κερδοζημίες της εταιρείας κατά 50% έκαστος, ενώ, μετά τη λύση της εταιρείας και τη θέση αυτής υπό εκκαθάριση, εκκαθαριστές ορίστηκαν και οι δύο εταίροι, οι οποίοι, "αφού ρευστοποιήσουν το ενεργητικό της εταιρείας και πληρώσουν όλες τις εκκρεμείς υποχρεώσεις της, θα μοιράσουν μεταξύ τους το υπόλοιπο που θα μείνει, κατά την αναλογία συμμετοχής στα κέρδη" (άρθρο 15 του καταστατικού). Κατά το άρθρο 7 του άνω καταστατικού, ταμίας ορίστηκε ο πρώτος εκκαλών, Κ. Κ., κατά το άρθρο 8 αυτού, "στο τέλος κάθε μήνα θα γίνεται πρόχειρος ισολογισμός της εταιρείας και εφόσον έχουν πληρωθεί οι τρέχουσες υποχρεώσεις της και υπάρχει ενεργητικό μπορούν να γίνονται αναλήψεις των εταίρων για την αντιμετώπιση των δαπανών διαβιώσεώς τους, οι οποίες απολήψεις θα γίνονται έναντι μελλοντικών κερδών και θα συμψηφίζονται στα κέρδη που δικαιούται κάθε εταίρος στο τέλος της εταιρικής χρήσεως", στο άρθρο 10 αυτού αναφέρεται ότι, "απαγορεύεται στους εταίρους να ασκούν ίδια ή παρεμφερή επιχείρηση ατομικά ή να μετέχουν σε άλλες μορφές που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερείς σκοπούς" και τέλος κατά το άρθρο 11, "η διαχειριστική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, οπότε συντάσσεται και ο ισολογισμός, με βάση τα εταιρικά βιβλία και την απογραφή της εταιρικής περιουσίας, ο οποίος μετά την υπογραφή του από τους εταίρους θα είναι υποχρεωτικός γι' αυτούς και θα τους δεσμεύει απόλυτα, η δε αμφισβήτηση του ισολογισμού αποκλείεται μετά την υπογραφή του". Στη συνέχεια, με το από 8-5-2006 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης του άνω καταστατικού, που δημοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Νάξου, με αριθμό …/10-5-2006, οι άνω εταίροι μεταβίβασαν, συνολικό ποσοστό 15% έκαστος, από το άνω ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρεία, προς τους συμβαλλόμενους (αιτούντες), Ι. Λ., Γ. Λ. και στον τρίτο των καθ' ων η αίτηση, Δ. Τ., ήτοι από 5% στον καθένα και έτσι στην εν λόγω ομόρρυθμη εταιρεία συμμετείχαν πλέον οι, δύο πρώτοι των καθ' ων η αίτηση - εκκαλούντες, κατά ποσοστό 35% έκαστος, ο τρίτος των καθ' ων η αίτηση - εκκαλών, κατά ποσοστό 10% και οι αιτούντες - εφεσίβλητοι, κατά ποσοστό 10% έκαστος εξ αυτών, ενώ μεταβλήθηκε και η επωνυμία της εταιρείας σε "... και ΣΙΑ Ο.Ε." και τροποποιήθηκε και το άρθρο 5 του άνω καταστατικού (αναφορικά με το κεφάλαιο της εταιρείας, τον τρόπο καταβολής του και τη συμμετοχή καθενός εταίρου στην εταιρεία), ισχύοντες, κατά τα λοιπά, όλοι οι άλλοι όροι του από 29-3-2001 καταστατικού [ ............]. Στις 2-10-2008, οι αιτούντες - εταίροι, λόγω της έλλειψης ενημέρωσής τους περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων, επέδωσαν αντίστοιχα προς τους διαχειριστές της εταιρείας -δύο πρώτους των εκκαλούντων- και προς τον εταίρο, Δ. Τ., την από 2-10-2008 Εξώδικη Διαμαρτυρία-Πρόσκληση και Δήλωση, αναφέροντας και τα ακόλουθα: "Αμφότεροι εμείς, με αυστηρή και απαρέγκλιτη συνέπεια, από της εισόδου μας στην εταιρεία, εκπληρώσαμε στο ακέραιο τις συμβατικές και εταιρικές μας υποχρεώσεις, προεχόντως προσφέροντες κεφάλαιο και τις προσωπικές μας υπηρεσίες, αφειδώλευτα και έξω από κάθε έννοια ωραρίου, για την ανάπτυξη και την προώθηση των εργασιών και των τριών άνω καταστημάτων της εταιρείας, τα οποία υπήρξαν πράγματι παραγωγικά και κερδοφόρα. Παρά την επιδειχθείσα εκ μέρους μας συνέπεια, η συμπεριφορά των δύο πρώτων από εσάς, ως διαχειριστών της εταιρείας, υπήρξε αναβλητική, παρακωλυτική και προπάντων καταδολιευτική των δικαιωμάτων μας και των οικονομικών απαιτήσεών μας έναντι της εταιρείας. Συγκεκριμένα, από πολλού χρόνου, ζητήσαμε εκκαθάριση των οικονομικών δεδομένων της εταιρείας, αλλά αντί της εκκαθαρίσεως, ακούγαμε από εσάς δικαιολογίες για την αναβολή της τακτοποίησης των οικονομικών λογαριασμών ή προβολή αβάσιμων δικαιολογιών για την παρακώλυση του έργου αυτού. Αναγκαστήκαμε να ενεργοποιηθούμε και από την αρχή του τρέχοντος έτους σας θέσαμε ενώπιον των ευθυνών σας και τότε ρητά μας υποσχεθήκατε ότι θα συντάξετε τους κατά νόμον ισολογισμούς, τους οποίους ουδέποτε έχετε συντάξει και θα προβείτε στην εκκαθάριση των οικονομικών της εταιρείας, μετά από εμπεριστατωμένο έλεγχο δαπανών και εξόδων. Με κατάπληξη όμως, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες αυτές, διαπιστώσαμε ότι επιχειρείται να παρουσιάσετε μια άλλη οικονομική εικόνα της εταιρείας, χωρίς εμφάνιση και παραδοχή των πραγματικών εισπράξεων αυτής... Πέραν τούτων διαπιστώσαμε ότι ο πρώτος από εσάς διατηρείτε, κατά σαφή και προκλητική παραβίαση του σχετικού απαγορευτικού όρου του καταστατικού της εταιρείας, έτερο κατάστημα καφετέρια, το οποίο λειτουργεί στη … και σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από το εταιρικό κατάστημα... Υπογραμμίζουμε ότι στην εν γένει αντισυμβατική και παράνομη συμπεριφορά σας εντάσσεται και το γεγονός ότι, με κάθε είδους ψευδείς δικαιολογίες, μας αποτρέπατε να κάνουμε μηνιαίες απολήψεις, έναντι κερδών, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, με αποτέλεσμα αμφότεροι εμείς να βρισκόμαστε σε δεινή οικονομική κατάσταση, σεις δε να έχετε διαχειριστεί τα χρήματα και τις εισπράξεις της εταιρείας, μέχρι στιγμής, αδιαφανώς... Διαμαρτυρόμενοι για την συμπεριφορά των δύο πρώτων από εσάς, ως διαχειριστών της εταιρείας, σας καλούμε, εντός 3 εργάσιμων ημερών από της επιδόσεως της παρούσας, να προβείτε σε πλήρη οικονομική τακτοποίηση της εταιρείας και ημών, ως εταίρων, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, συντάσσοντες τα προβλεπόμενα έγγραφα, στα οποία οφείλετε να αποτυπώσετε την πλήρη οικονομική πραγματικότητα, ως αυτή έχει καταγραφεί στα ιδιόχειρα και ιδιόγραφα ως άνω έγγραφα...". Σε απάντηση αυτής, οι εκκαλούντες - καθ' ων η αίτηση, επέδωσαν στις 7-10-2008, προς τους εφεσίβλητους - αιτούντες, την από 7-10-2008 Εξώδικη Δήλωση, αναφέροντας και τα ακόλουθα: "...αποκρούουμε την διαμαρτυρία σας, ως αναληθή, αβάσιμη, απαράδεκτη και λίαν επικίνδυνη για τα συμφέροντα της εταιρείας μας... Επειδή λοιπόν προσποιείσθε ότι δεν γνωρίζετε τους ισολογισμούς της εταιρείας μας, για τα έτη 2006 και 2007, ενώ τους γνωρίζετε άριστα, σας τους κοινοποιούμε και δια της παρούσης, αρνούμενοι κάθε αναφορά σας σε ύπαρξη δήθεν ιδιόχειρων και ιδιόγραφων εγγράφων... Όμως, επειδή η πραγματική αιτία και σκοπός του εξωδίκου σας, δεν είναι η πορεία της εταιρείας, ούτε η γνώση σας για τα λογιστικά της, καθώς οι συγκοινοποιούμενοι σε σας ισολογισμοί της, σας είναι ήδη πολύ καλά γνωστοί από το τέλος κάθε χρόνου..., αλλά το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι η συνδιαλλαγή με εμάς για να αγοράσετε εσείς τα καταστήματα - επιχειρήσεις της εταιρείας και στην προσπάθειά σας να μειώσετε το αιτούμενο από εμάς, και ήδη γνωστό σε εσάς, τίμημα της αγοραπωλησίας, προβαίνετε σε τεχνάσματα και αποστολές εξωδίκων... Σας καλούμε την Τρίτη, 14-10-2008, στο εταιρικό μας κατάστημα, για να συζητήσουμε επί των πραγματικών και αληθινών σας αιτημάτων...". Κατόπιν οι αιτούντες - εφεσίβλητοι, επέδωσαν προς τους ανωτέρω, την από 7-10-2008 Εξώδικη Απάντηση - Διαμαρτυρία, αναφέροντας και τα ακόλουθα: "....Ισχυρίζεστε ψευδώς ότι δήθεν γνωρίζαμε τους ισολογισμούς της εταιρείας, τους οποίους μας συγκοινοποιήσατε, ενώ η αλήθεια είναι ότι ουδέποτε μας γνωρίσατε αυτούς και είναι άγνωστο πότε τους συντάξατε και με ποια στοιχεία, το δε μη σύννομο αυτών προκύπτει ευθέως από το γεγονός ότι δεν φέρουν τις υπογραφές μας, κατά σαφή παράβαση του καταστατικού... Περαιτέρω εγνωσμένα ψευδής είναι και η άρνησή σας περί μη ύπαρξης εγγράφων και δη ιδιογράφων δια των χειρών σας, που αποτυπώνουν τις καθημερινές εγγραφές περί των εισπράξεων και των φερομένων εξόδων... Αποκρούουμε εντελώς τον κατασκευασμένο ισχυρισμό σας ότι δήθεν σκοπός μας είναι η συνδιαλλαγή με εσάς για την αγορά των καταστημάτων. Η οποιαδήποτε μ' εσάς συζήτηση έγινε με σκοπό να λάβουμε τα χρήματα, που νομίμως μας ανήκουν. Εσκεμμένα παρασιωπάτε το γεγονός ότι σεις διαπραγματευτήκατε, εν αγνοία μας, να πουλήστε το ποσοστό σας στον Χ. Ζ., επιχειρηματία …, διατηρούντα παρόμοια επιχείρηση στην …, περιοχή … Εμμένουμε δε στα αναφερθέντα στην από 2-10-2008 εξώδικη δήλωσή μας και σας καλούμε, προ πάσης συζητήσεως, να προβείτε στην οικονομική τακτοποίηση της εταιρείας και ημών, ως εταίρων, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό...". Στο μεταξύ περιήλθαν στους εφεσίβλητους - αιτούντες, φωτοαντίγραφα των άτυπων βιβλίων, ετών 2006, 2007 και 2008, που τηρούσαν οι καθ' ων η αίτηση - εκκαλούντες, στα οποία κατέγραφαν τα έσοδα και έξοδα, σε επίπεδο ημερολογίου, τα οποία οικονομικά στοιχεία δεν περιλαμβάνονταν στους ισολογισμούς, που τους κοινοποίησαν και τα έθεσαν υπόψη των καθ' ων. Κατόπιν αυτού, οι καθ' ων, τους επέδωσαν, στις 26-11-2008, την από 31-10-2008 Εξώδικη Δήλωση - Καταγγελία, αναφέροντας και τα ακόλουθα: "...Την εταιρεία μας αυτή ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ, για τους εξής σοβαρούς και σπουδαίους λόγους, θεωρουμένης πλέον της εταιρείας λυμένης και εισερχομένης στη διαδικασία εκκαθαρίσεως, με εκκαθαριστές τους δύο πρώτους από εμάς, όπως ορίζει το καταστατικό, ήτοι: 1. Διότι, καίτοι είχατε υποχρέωση εκ του καταστατικού και των μεταξύ μας προφορικών συμφωνιών, να παρέχεται την προσωπική σας εργασία, για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, σεις δεν την παρείχατε (πλην του πρώτου από εσάς μόνο τον Αύγουστο του 2006), με αποτέλεσμα να περιέλθει η εταιρεία σε δύσκολη θέση... 2. Διότι, με την από 2-10-2008 εξώδικο διαμαρτυρία σας, θέσατε σε πολύ μεγάλο κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας μας, καθώς τα όσα αναληθή και αναπόδεικτα ισχυρίζεστε, αποτελούν σοβαρότατο κίνδυνο εκθέσεως της εταιρείας σε υψηλούς κινδύνους (π.χ. με τη Δ.Ο.Υ.), αφού αναληθώς ισχυρίζεστε ότι υπάρχουν δήθεν ιδιόχειρα και ιδιόγραφα έγγραφα, που αφορούν την οικονομική διαχείριση της εταιρείας... 3. Διότι, ενώ ο μοναδικός σας σκοπός είναι να αγοράσετε τα καταστήματα της εταιρείας, αντί να συναλλαχτείτε μαζί μας γόνιμα και δόκιμα, προτιμήσατε να εκθέσετε σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, με σκοπό να επιτύχετε και να πιέσετε, τη μείωση του τιμήματος... και θεωρήσατε ότι υπό την απειλή της δημοσιοποίησης των ανύπαρκτων ιδιόχειρων εγγράφων και υπό την προφορική σας απειλή, εις επήκοον τρίτων, ότι "ή θα μας πουλήστε τα καταστήματα στις τιμές που εμείς θέλουμε ή θα εμπλακούμε σε δύσκολες και δυσάρεστες καταστάσεις...". Για αυτούς τους λόγους καταγγέλλουμε τη μεταξύ μας εταιρεία.....". Μετά την καταχώρηση της ως άνω καταγγελίας, στις 27-11-2008, στα τηρούμενα βιβλία του Πρωτοδικείου Νάξου και στη Δ.Ο.Υ. …, με την προσκόμιση και προσωρινού ισολογισμού της εταιρείας, με ημερομηνία 27-11-2008, υπογεγραμμένου από τους διαχειριστές (κατά τον οποίο το σύνολο του ενεργητικού ανέρχεται σε 98.857 ευρώ (έπιπλα σκεύη καταστημάτων, εμπορεύματα, ταμείο), όπως και το σύνολο του παθητικού σε 98.857 ευρώ (κεφάλαιο (8.805 ευρώ), προμηθευτές (68.127 ευρώ), Λιμενικό Ταμείο, επιταγές, υποχρεώσεις προς εταίρους (2.771 ευρώ) και ασφαλιστικές εισφορές), η εν λόγω ομόρρυθμη εταιρεία λύθηκε και τέθηκε σε εκκαθάριση, ενώ ως εκκαθαριστές της, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 15 του από 29-3-2001 καταστατικού της, ορίστηκαν οι δύο πρώτοι των εκκαλούντων - καθ' ων η αίτηση, οι οποίοι ανέλαβαν να περατώσουν τις νομικές σχέσεις που προήλθαν από τη σύσταση και τη λειτουργία της εταιρείας και ήταν εκκρεμείς κατά το χρόνο της λύσης της. Όπως προαναφέρθηκε, παρά το γεγονός ότι οι εφεσίβλητοι - αιτούντες είχαν ζητήσει επανειλημμένως από τους άνω διαχειριστές της εταιρείας και μετά τη λύση αυτής εκκαθαριστές της, την επίδειξη των εμπορικών βιβλίων, καθώς και των σχετικών στοιχείων και εγγράφων της εταιρείας, προκειμένου να ελέγξουν αυτοπροσώπως, την πορεία των εργασιών της εταιρείας, από του χρόνου εισόδου τους στην εταιρεία (8-5-2006) έως την εκκαθάριση, αυτοί αρνούνταν να τους ενημερώσουν και έθεσαν στη διάθεσή τους μόνο τους κοινοποιηθέντες ισολογισμούς, που σημειωτέον δεν έφεραν την υπογραφή των αιτούντων - εταίρων. Συνεπεία της έλλειψης πληροφόρησης των αιτούντων και της μη παροχής προς αυτούς της δυνατότητας διενέργειας οικονομικού και λογιστικού ελέγχου, καθώς και της διατάραξης των, μεταξύ αυτών και των καθ' ων διαχειριστών σχέσεων, με την κοινοποίηση των άνω εξωδίκων, οι αιτούντες αμέσως, στις 28-11-2008, κατέθεσαν την κρινόμενη αίτηση, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου, προκειμένου να αντικατασταθούν οι τελευταίοι εκκαθαριστές, της οποίας δικάσιμος ορίστηκε στις 16-1-2009. Παράλληλα, με την ίδια αίτηση ζητούσαν να εκδοθεί προσωρινή διαταγή δια της οποίας να απαγορευτεί κάθε εκκαθαριστική διαδικασία από τους εκκαθαριστές (δύο πρώτους των καθ' ων) μέχρι εκδόσεως αποφάσεως επί της αιτήσεως. Προς συζήτηση του αιτήματος εκδόσεως προσωρινής διαταγής ειδοποιήθηκαν, από τη Γραμματεία του Δικαστηρίου, οι καθ' ων για να προσέλθουν, πλην όμως λόγω απουσίας την ημέρα εκείνη του πληρεξουσίου δικηγόρου τους εκτός Νάξου, ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Δικαστηρίου η 1-12-2008, για τη συζήτηση του αιτήματος της προσωρινής διαταγής. Οι άνω εκκαθαριστές, παρ' ότι πληροφορήθηκαν την κατάθεση της αίτησης και ειδοποιήθηκαν από τη γραμματέα του Δικαστηρίου για τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής, αυθημερόν, στις 28-11-2008, προέβησαν στην έκδοση των υπ' αριθμ. 3, 4, 5, 6, 7, 8/28-11-2008 (που φέρουν την επωνυμία της εταιρείας ... ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.") και 5, 6, 7, 8/28-11-2008 (που φέρουν την παλαιά επωνυμία της εταιρείας "... Ο.Ε.") Τιμολογίων -Δελτίων Αποστολής, δια των οποίων πούλησαν όλα τα κινητά περιουσιακά στοιχεία της υπό εκκαθάριση εταιρείας (έπιπλα, ψυγεία, συγκροτήματα ήχου, ηλεκτρικές συσκευές, εξοπλισμούς, ποτά κ.λπ., όπως αναλυτικά αναφέρονται στα εν λόγω τιμολόγια), στη νεοσύστατη προσωπική τους εταιρεία με την επωνυμία "... Ο.Ε.", της οποίας εταίροι είναι οι ίδιοι εκκαθαριστές, έναντι συνολικού τιμήματος, των εν λόγω τιμολογίων, 93.527,75 ευρώ. Επίσης, την ίδια ημέρα (28-11-2008) οι εκκαθαριστές υπέγραψαν τα συμφωνητικά λύσεως υπομίσθωσης των ακινήτων στα οποία λειτουργούσαν οι επιχειρήσεις "…" και "…". Στο μεταξύ, στις 1-12-2008, συζητήθηκε το αίτημα έκδοσης προσωρινής διαταγής, το οποίο έγινε δεκτό και εκδόθηκε, από την Πρόεδρο Πρωτοδικών Νάξου, η από 1-12-2008 Προσωρινή Διαταγή, με το ακόλουθο περιεχόμενο: "αφού έλαβε υπόψη το περιεχόμενο της αίτησης και αυτά που οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων είπαν προφορικά, χορηγεί προσωρινή διαταγή και απαγορεύει κάθε εκκαθαριστική διαδικασία εκ μέρους των δύο πρώτων των καθ' ων, προσωρινά και μέχρι τη συζήτηση της παραπάνω αίτησης και υπό τον όρο συζήτησης αυτής στην ορισθείσα ημερομηνία". Όμως οι άνω εκκαθαριστές, παρ' ότι έλαβαν γνώση αμέσως της εκδοθείσας άνω προσωρινής διαταγής, παριστάμενοι με τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους κατά τη συζήτηση αυτής, επί πλέον δε, στις 5-12-2008, τους επιδόθηκε αντίστοιχα αντίγραφο της αίτησης, με την κάτωθι αυτής προσωρινή διαταγή, συνέχισαν τη διαδικασία εκκαθάρισης της εταιρείας και συγκεκριμένα: Στις 19-12-2008, υπέβαλαν προς τη Δ.Ο.Υ. …, την με αριθμό 44 "ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ", για τη μεταβίβαση ολόκληρης της επιχείρησης της υπό εκκαθάριση εταιρείας "... ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ" (αναφερόμενη ως πωλήτρια και μεταβιβαζόμενη επιχείρηση) προς τη νεοσυσταθείσα εταιρεία τους "… Ο.Ε", με αντικείμενο δραστηριότητας "ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ" (αναφερόμενη ως αγοράστρια), μαζί με τα εκδοθέντα άνω τιμολόγια, συνολικής αξίας, 93.527,75 ευρώ... Την ίδια ημέρα καταβλήθηκε εφάπαξ και ο υπολογισθείς φόρος, 8.854,67 ευρώ. Την ίδια ημέρα (19-12-2008) διενεργήθηκε, από υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. …, αυτοψία στην αποκτώσα (αγοράστρια εταιρεία) "... Ο.Ε.", με "διεύθυνση επαγγελματικής εγκατάστασης: …, "...", για τη διαπίστωση της ύπαρξης ή μη επαγγελματικής εγκατάστασης αυτής, σύμφωνα με την ΑΥΟ 1102/2005, και συντάχθηκε η με αριθμ. πρωτ. Δ…/19-12-2008 Ειδική Έκθεση Αυτοψίας, αναφέροντας τα ακόλουθα: "η παραπάνω επαγγελματική εγκατάσταση είναι μισθωμένη: 1054/1-12-2008 και 1055/1-12-2008 μισθωτήρια Δ.Ο.Υ. … Κατά την αυτοψία που έγινε στα δύο ισόγεια καταστήματα (κεντρικό και υποκατάστημα), τα οποία λειτουργούσαν από την "... και ΣΙΑ Ο.Ε.", η οποία βρίσκεται σε εκκαθάριση από 27-11-2008, βρέθηκαν τα πάγια που υπήρχαν και τα οποία είχαν μεταβιβαστεί, με τα υπ' αριθμ. 3, 4, 5, 6, 7, 8/2008 Τ.Π-Δ.Α. για το υποκατάστημα και 5, 6, 7, 8/2008 Τ.Π.-Δ.Α. για το κεντρικό, στην "... Ο.Ε." και στη …, μετά την αυτοψία που έγινε, δεν βρέθηκαν στο κεντρικό κατάστημα της "... Ο.Ε.", τα περιγραφόμενα, στα ανωτέρω τιμολόγια, πάγια (θα εκδοθεί πρόστιμο)". Ακόμη, οι αιτούντες, υπέβαλαν στη Δ.Ο.Υ. …, την με αριθμ. πρωτ. 10803/30-12-2008 αίτηση, για χορήγηση στοιχείων αναφορικά με την εταιρεία τους "... ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.", σε απάντηση της οποίας χορηγήθηκε από την άνω Υπηρεσία το με αριθμ. πρωτ. 10803/2-1-2009 έγγραφο, με το ακόλουθο περιεχόμενο: "Απαντώντας στην αίτησή σας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα... Στις 27-11-2008 κατατέθηκαν στην Υπηρεσία μας, με α/α 154/27-11-2008 και 155/27-11-2008 εξώδικες καταγγελίες των: Κ. Κ., Ν. Κ. και Δ. Τ., μέλη της εταιρείας με ποσοστό 35%, 35% και 10%... Οι ανωτέρω δηλώσεις κατατέθηκαν στο Πρωτοδικείο Νάξου, με α/α 274/27-11-2008 και 275/27-11-2008 αντίστοιχα. Σύμφωνα με τις δηλώσεις αυτές η εταιρεία θεωρείται λυμένη και τίθεται σε καθεστώς εκκαθάρισης από τους Κ. Κ. και Ν. Κ., όπως ορίζεται στο αρχικό καταστατικό. Προσκομίσθηκε δε και προσωρινός ισολογισμός της εταιρείας με ημερομηνία 27-11-2008. Στις 17-12-2008 υπεβλήθη στην Υπηρεσία μας η με α/α 763/17-12-2008 δήλωση μεταβολής, με την οποία δηλώνεται μεταφορά έδρας της υπό εκκαθάριση εταιρείας. Κατατέθηκε προς τούτο ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, με α/α 1120/17-12-2008, στο οποίο διάρκεια μίσθωσης ορίζεται το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί για την οριστική λύση και εκκαθάριση της εταιρείας. Εκμισθωτής είναι ο Ν. Κ. και μισθωτής η υπό εκκαθάριση εταιρεία "... και ΣΙΑ Ο.Ε.", με έδρα …. Στις 28-11-2008 έχουν εκδοθεί από την "... και ΣΙΑ Ο.Ε.", με ΑΦΜ 099..., τα υπ' αριθμ. 3, 4, 5, 6, 7, 8/28-11-2008 Τ.Π.-Δ.Α. από το ΥΠΟΚ/ΜΑ και τα υπ' αριθμ. 5, 6, 7, 8/28-11-2008 Δ.Α-Τ.Π. για το ΚΕΝΤΡΙΚΟ. Με τα ανωτέρω τιμολόγια μεταβιβάστηκαν τα πάγια της επιχείρησης προς την "... Ο.Ε.", με ΑΦΜ 999..., έδρα … Στις 19-12-2008 υποβλήθηκε δήλωση προσδιορισμού φορολογητέας αξίας, με α/α 44, από την οποία προέκυψε φόρος, κατά δήλωση, 8.854,67 ευρώ, ο οποίος καταβλήθηκε με το υπ' αριθμ. 8025/19-12-2008 Διπλότυπο Α.Χ.Κ.35. Στις 19-12-2008 διενεργείται έλεγχος από την Υπηρεσία μας, στην Έδρα της "... Ο.Ε.", με ΑΦΜ 999... και συντάχθηκε έκθεση, από την οποία προκύπτει ότι κατά την αυτοψία δεν βρέθηκαν στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ κατάστημα της επιχείρησης τα περιγραφόμενα, στα ανωτέρω τιμολόγια, πάγια. Επιβλήθηκε πρόστιμο ΑΕΠ 166/19-12-2008, με αριθμό Συμβιβασμού 162/24-12-2008 και καταβλήθηκε, με το υπ' αριθμ. 8158/24-12-2008 Διπλότυπο". Κατόπιν της ενημέρωσης αυτής, οι αιτούντες, στις 16-1-2009 κατέθεσαν μήνυση στον Εισαγγελέα Νάξου, κατά των εκκαθαριστών, Κ. και Ν. Κ., αναφέροντας όλα τα ανωτέρω. Παράλληλα, στις 12-1-2009, επέδωσαν προς τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. …, την από 9-1-2009 Εξώδικη Δήλωση, αναφέροντας και τα ακόλουθα: "κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 10803/2-1-2009 απάντησής σας, σας γνωρίζουμε τα εξής: Συγκοινοποιούμε με την παρούσα αντίγραφο της από 28-11-2008 αιτήσεώς μας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου, η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί στις 16-1-2009 και ότι παρά πόδας αυτής υφίσταται Προσωρινή Διαταγή, με το ακόλουθο περιεχόμενο... Εκ της άνω απαντήσεώς σας προκύπτει σαφώς ότι οι Κ. Κ., Ν. Κ. και Δ. Τ., παν ό,τι ενήργησαν, μετά την 1-12-2008, αναφορικά με την εταιρεία μας, στην οποία εμείς συμμετέχουμε αμφότεροι, με ποσοστό 10% έκαστος, ενεργώντας ως εκκαθαριστές αυτής και κατά σαφή παραβίαση της άνω Προσωρινής Διαταγής... Είναι δεδομένο ότι θα προσφύγουμε κατά νόμο στον αρμόδιο Εισαγγελέα Νάξου, για να καταγγείλουμε την κατάφωρη παραβίαση της άνω διατάξεως, εφόσον προκύπτει, ομοίως εξ αυτής της άνω απαντήσεώς σας, ότι, την 17-12-2008 υπέβαλαν δήλωση περί μεταφοράς της έδρας της υπό εκκαθάριση εταιρείας, γεγονός παράνομο. Κατατέθηκε, στις 17-12-2008, ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, που αφορά την άνω εταιρεία, γεγονός ομοίως παράνομο, υπεβλήθη δε, στις 19-12-2008, Δήλωση Προσδιορισμού Φορολογητέας Αξίας, για μεταβιβασθέντα πάγια της εταιρείας μας και αυθημερόν διενεργήθηκε έλεγχος από την Υπηρεσίας σας. Σημειώνουμε ότι τα πάγια είναι τα μοναδικά περιουσιακά στοιχεία της επιχειρήσεώς μας και είναι αντικείμενο εκκαθαρίσεως, η οποία απαγορεύτηκε ρητά με την άνω Προσωρινή Διαταγή... Είμαστε υποχρεωμένοι να σας γνωστοποιήσουμε όλα τα ανωτέρω, τόσο για την προστασία μας, όσο και για την προστασία σας ως Υπηρεσίας...". Τέλος, στις 16-1-2009, συζητήθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Νάξου, η κρινόμενη αίτηση, με εμφανισθέντες τους αιτούντες και τον πρώτο των καθ' ων, Κ. Κ., μετά τη συζήτηση της οποίας διατηρήθηκε και η ισχύς της άνω Προσωρινής Διαταγής, μέχρι εκδόσεως της αποφάσεως, επί της αιτήσεως δε αυτής εκδόθηκε η εκκαλουμένη υπ' αριθμ. 12/13-2-2009 οριστική απόφαση, με την οποία έγινε δεκτή η αίτηση και αντικαταστάθηκαν, ένεκα σπουδαίων λόγων, οι εκκαθαριστές-δύο πρώτοι των καθ' ων, με τους αναφερόμενους λογιστές, από τον τηρούμενο στο Πρωτοδικείο Νάξου κατάλογο πραγματογνωμόνων, ενώ απορρίφθηκε ο ισχυρισμός του παρισταμένου, πρώτου των καθ' ων, περί του ότι, "έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση και ως εκ τούτου δεν υπάρχει έννομο συμφέρον υποβολής της κρινόμενης αιτήσεως από τους αιτούντες, καθώς η εκκαθάριση είναι μια πραγματική κατάσταση που αυτομάτως αναβιώνει σε κάθε περίπτωση που προκύπτει ότι υπάρχει εναπομείναν περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας και, όπως αποδείχθηκε, οι εκκαθαριστές, στις 17-12-2008, δηλαδή είκοσι ημέρες μετά το χρόνο που επικαλούνται ότι ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση, υπέγραψαν συμφωνητικό μίσθωσης της υπό εκκαθάριση εταιρείας, για όσο χρονικό διάστημα θα χρειαζόταν για την εκκαθάριση της εταιρείας και έως το πέρας αυτής και δήλωσαν στη Δ.Ο.Υ. … μεταβολή της έδρας της, ενώ δεν προέβησαν σε διακοπή εργασιών της επιχείρησης, αποδεχόμενοι και οι ίδιοι το γεγονός ότι δεν είχαν ολοκληρωθεί οι εργασίες της εκκαθάρισης". Επί πλέον των ανωτέρω αποδείχθηκε ότι, μετά την κοινοποίηση, στις 12-1-2009, προς τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. …, της από 9-1-2009 Εξώδικης Δήλωσης των αιτούντων, διενεργήθηκε από τη Δ.Ο.Υ. … (σύμφωνα με την 4/15-3-2010 εντολή ελέγχου του Προϊσταμένου της), φορολογικός έλεγχος στην υπό εκκαθάριση εταιρεία, με αναφερόμενη έδρα "...", αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. … και αντικείμενο εργασιών "Κέντρο Διασκέδασης" και συντάχθηκε η από 10.10.2013 Ειδική Έκθεση Ελέγχου (για τη μη απόδοση ΦΠΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2523/97, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 3296/2004, για τις φορολογικές περιόδους 1.1.2006 -31.12.2006, 1.1.2007 - 31.12.2007 και 1.1.2008 - 31.12.2008. Σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση: "η επιχείρηση, που λειτουργεί με τη μορφή της ομόρρυθμης εταιρείας, πραγματοποίησε έναρξη εργασιών την 2-4-2001 και έχει ως κύρια δραστηριότητα "κέντρο διασκέδασης" και ως δευτερεύουσες: καφετέρια από 2-4-2001, καφέ μπαρ από 19-5-2006 και υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο από 19-5-2006.... Με την από 17-12-2008 δήλωση μεταβολής εργασιών δηλώνεται, από τον κ. Κ. Κ., που υπογράφει ως διαχειριστής και εκκαθαριστής, μεταφορά έδρας με ημερομηνία 10-12-2008, σε ισόγειο διαμέρισμα 34 τ.μ., στον ..., ιδιοκτησίας του Ν. Κ.... Η επιχείρηση πραγματοποίησε μεταβολή εργασιών και δήλωσε, με ημερομηνία 19-5-2006 (αριθμ. δηλ. 761/17-12-2008) υποκατάστημα, με το διακριτικό τίτλο "…", στην παραλία, στη θέση "..." στη …, με εκμισθωτές τους, Ε. και Σ. Κ.. Στις 10-12-2008, με την 761/17-12-2008 Δήλωση, πραγματοποιήθηκε η διακοπή εργασιών του Υποκαταστήματος, από τον Κ. Κ., που υπογράφει ως διαχειριστής και εκκαθαριστής... Από την ελεγχόμενη, όπως προκύπτει από το αρχείο της Δ.Ο.Υ. …, έχουν υποβληθεί: 1. Δηλώσεις εισοδήματος, όπου είναι συμπληρωμένος ο πίνακας της αυτοπεραίωσης (άρθρο 15 του Ν. 3296/2004), για τα οικ. έτη 2004, 2005, 2006 και 2007 (χρήσεις 2003 έως 2006) και 2) ειδικό σημείωμα περαίωσης ΦΠΑ, για τις διαχειριστικές περιόδους 2004 - 2006... Όσον αφορά τη χρήση του 2006, αν και έχει γίνει αυτοπεραίωση, εντούτοις έχουν προκύψει νέα στοιχεία, που καθιστούν ανενεργή την αυτοπεραίωση, καθ' ότι, στις 28-11-2008 τα μέλη, Ι. Λ. και Γ. Λ., κατέθεσαν αγωγή στο Μονομελές Πρωτοδικείο Νάξου, για την ύπαρξη άτυπων βιβλίων, τα οποία διαβιβάστηκαν από τη Δ.Ο.Υ. …, με αρ. πρωτ. 3758/12-5-2009, στη Δ.Ο.Υ. …, λόγω αρμοδιότητας και επομένως υπόκειται στον παρόντα έλεγχο, για τα οικ. έτη 2007, 2008 και 2009 (χρήσεις 2006, 2007 και 2008)... (επισημαίνεται δε ότι στην έκθεση αναφέρεται αναλυτικά και η χρήση 1-1-2008 έως 31-12-2008, με σύνολο εισροών, 263.139,86 και χρεωστικό ποσό 128.493,26 ευρώ)... 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η επιχείρηση "... και ΣΙΑ Ο.Ε." δεν έχει αποδώσει στο Δημόσιο ΦΠΑ, σε ύψος που υπερβαίνει τα όρια του άρθρου 14 του Ν. 2523/97 και συνεπώς πρέπει να ληφθούν σε βάρος της επιχείρησης τα μέτρα που προβλέπονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άνω νόμου". Κατόπιν, με τις με αριθμ. πρωτ. 6523/17-6-2013 και 7885/12- 7-2013 (συμπληρωματική) κλήθηκαν αντίστοιχα προς ακρόαση (άρθρο 6 του Ν. 2690/1999) όλοι οι εταίροι (αιτούντες και καθ' ων η αίτηση, για τις αναφερόμενες αναλυτικά διαπιστώσεις του ελέγχου (φορολογικές παραβάσεις) για τα οικ. έτη 2007 - 2009 (χρήσεις 2006 - 2008). Μάλιστα στην με αριθμ. πρωτ. 7885/12-7-2013 κλήση, που εκδόθηκε συμπληρωματικά, μετά την υποβολή της με αριθμ. πρωτ. 7380/5-7-2013 αιτήσεως των αιτούντων προς τη Δ.Ο.Υ. …, αναφέρεται και ότι: "...Στις 30-3-2009 διαβιβάστηκε στη Δ.Ο.Υ. …, το 2514/24-3-2009 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. …, προκειμένου να ελεγχθεί η επιχείρηση "... και ΣΙΑ Ο.Ε." και με το ίδιο έγγραφο μας διαβίβαζε τέσσερις τόμους με φωτοαντίγραφα άτυπων βιβλίων των ελεγχομένων χρήσεων 2006, 2007 και 2008, που κατατέθηκαν από τα μέλη, Ι. Λ. και Γ. Λ., μαζί με αναφορά προς τη Δ.Ο.Υ. … (με αριθμ. πρωτ. 1239/13-2-2009). Την ίδια ημέρα, που η Δ.Ο.Υ. … παρέλαβε τα ανωτέρω, τα επαναδιαβίβασε στη Δ.Ο.Υ. … (με το με αριθμ. πρωτ. 4572/ 30-3-2009 έγγραφο), προκειμένου να κατασχεθούν τα άτυπα βιβλία. Η Δ.Ο.Υ. …, με το με αριθμ. πρωτ. 3758/12-5-2009 έγγραφο, μας διαβίβασε τα φωτοαντίγραφα των άτυπων βιβλίων των ελεγχομένων χρήσεων 2006 - 2008, καθώς επίσης και υπεύθυνες δηλώσεις όλων των μελών της ελεγχόμενης, αναφορικά με την ύπαρξη των άτυπων βιβλίων. Κατόπιν αυτών εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 4/15-3-2010 εντολή ελέγχου του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. …. Ο έλεγχος επεξεργάστηκε τα αντίγραφα των τεσσάρων άτυπων βιβλίων, την ύπαρξη των οποίων αμφισβητούν οι τρεις (3) από τους πέντε εταίρους. Σημειωτέον ότι, τα άτυπα βιβλία είναι δυνατόν να επεξεργαστούν μόνο ως προς το σκέλος των εσόδων, όπου αναγράφονται οι εισπράξεις της κάθε ημέρας, τις οποίες ο έλεγχος αποφορολογεί. Τα έξοδα γράφονται με τα μικρά ονόματα αυτών που εισπράττουν διάφορα χρηματικά ποσά και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μη ταυτοποίηση των συγκεκριμένων ποσών. Οι συνολικές εισπράξεις που προέκυψαν από την επεξεργασία των αντιγράφων των άτυπων βιβλίων, ανά έτος, περιλαμβάνουν ακαθάριστα έσοδα και ΦΠΑ. Όσον αφορά την αποφορολόγηση των εισπράξεων του κεντρικού, που είναι κέντρο διασκέδασης, όλες οι εισπράξεις αντιστοιχούν σε ένα συντελεστή ΦΠΑ 13%. Όσον αφορά την αποφορολόγηση των εισπράξεων καφετέριας, λαμβάνεται υπόψη η αναλογία των αγορών με 6% επί των συνολικών αγορών, που δηλώνονται στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ, των χρήσεων 2006, 2007, 2008... Τα ακαθάριστα έσοδα, που προσδιορίστηκαν από τα άτυπα βιβλία, για το κεντρικό και το υποκατάστημα, αναγράφονται στον κατωτέρω πίνακα: 1. Χρήση 2006: ακαθάριστα έσοδα κεντρικού (κέντρο διασκέδασης) 451.144 ευρώ, ακαθάριστα έσοδα υποκ/τος (καφετέριας) 191.340,07 ευρώ, συνολικά ακαθάριστα έσοδα, 642.484,07 ευρώ. 2. Χρήση 2007: ακαθάριστα έσοδα κεντρικού (κέντρο διασκέδασης) 503.828 ευρώ, ακαθάριστα έσοδα υποκ/τος (καφετέριας) 402.514,52 ευρώ, συνολικά ακαθάριστα έσοδα, 906.342,52 ευρώ. 3. Χρήση 2008: ακαθάριστα έσοδα κεντρικού (κέντρο διασκέδασης) 368.883 ευρώ, ακαθάριστα έσοδα υποκ/τος (καφετέριας) 351.288,08 ευρώ, συνολικά ακαθάριστα έσοδα, 720.171,08 ευρώ... (όπως αναλύονται εκτενώς)...... Κατ' ακολουθίαν όλων όσων παραπάνω αποδείχθηκαν... συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι να αντικατασταθούν και οι δύο αντίδικοι-εκκαθαριστές της λυθείσας ομόρρυθμης εταιρείας, από άλλους εκκαθαριστές, οι οποίοι συνίστανται στη δημιουργηθείσα, μεταξύ των αιτούντων-εταίρων και των καθ' ων εκκαθαριστών, εχθρότητα, ύπαρξη διαφωνιών και διενέξεων, ακόμη και πριν την εκκαθάριση και δικαιολογημένη δυσπιστία των αιτούντων προς τα πρόσωπα των εκκαθαριστών, αποδίδοντας σε αυτούς πλημμελή και άπιστη διαχείριση, λόγω και της μη δυνατότητας των αιτούντων να ελέγξουν την οικονομική κατάσταση της εταιρείας και τις εργασίες της εκκαθάρισης, εκ της άρνησης των εκκαθαριστών να ενημερώσουν σχετικά τους αιτούντες και ως προς την πορεία των εργασιών της εκκαθάρισης, παρεμποδίζουν την άσκηση του δικαιώματος ελέγχου εκ μέρους τους, προβαίνοντας σε βεβιασμένες, μονομερείς και αυθαίρετες ενέργειες, παρά την απαγόρευση με την άνω προσωρινή διαταγή, από τις οποίες δημιουργήθηκε ένταση και εύλογη αμφιβολία για την καλή διενέργεια της εκκαθάρισης. 

Από τα ανωτέρω καθίσταται φανερό ότι δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης και συνεργασίας μεταξύ τους, συνεπεία της συμπεριφοράς των καταστατικών εκκαθαριστών, εκ της οποίας δημιουργείται εύλογη αμφιβολία στους εφεσίβλητους-αιτούντες για την πορεία των εργασιών της εκκαθάρισης και την ολοκλήρωση αυτής, αλλά και για την καλή διενέργεια της εκκαθάρισης και πλέον καθίσταται αδύνατη η πραγματοποίηση της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, η διεκπεραίωση των εργασιών της εκκαθαρίσεως και η τακτοποίηση κάθε εκκρεμότητας, προερχομένης από τη λειτουργία της άνω εταιρίας και είναι απαραίτητο να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη διενέργεια των εργασιών αυτής". Με βάση τις παραδοχές αυτές, το Εφετείο, με την προσβαλλομένη απόφασή του: α) απέρριψε κατ' ουσίαν ως προς τον, κατ' αντιμωλίαν δικασθέντα πρωτοδίκως, πρώτο εκκαλούντα Κ. Κ., την από 15.3.2009 έφεση κατά της, εκδοθείσας κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, υπ' αριθμ. 12/2009 οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου, με την οποία είχε γίνει δεκτή ως και κατ' ουσίαν βάσιμη η από 28.11.2008 αίτηση των εφεσιβλήτων και ήδη αναιρεσιβλήτων περί αντικαταστάσεως των πρώτου και δευτέρου των εκκαλούντων και ήδη αναιρεσειόντων Κ. Κ. και Ν. Κ., καταστατικών εκκαθαριστών της υπό εκκαθάριση εταιρίας, με την επωνυμία "... και ΣΙΑ Ο.Ε." και είχαν οριστεί, σε αντικατάσταση αυτών, αντιστοίχως, ως εκκαθαριστές οι Σ. Φ. και Π. Κ. και β) δέχθηκε κατ' ουσίαν αυτήν (ως άνω έφεση) ως προς τον, ερήμην δικασθέντα πρωτοδίκως, δεύτερο εκκαλούντα - δεύτερο αναιρεσείοντα Ν. Κ. και μετά την ως προς αυτόν εξαφάνιση της εκκαλουμένης αποφάσεως, δικάζοντας επί της ως άνω αιτήσεως και κατά το μέρος αυτής που αφορούσε στον δεύτερο εκκαλούντα - δεύτερο αναιρεσείοντα, δέχθηκε αυτήν (αίτηση) ως και κατ' ουσίαν βάσιμη και όρισε εκκαθαριστή, σε αντικατάσταση του ανωτέρω, την Π. Κ.. Κρίνοντας έτσι το Εφετείο δεν παραβίασε εκ πλαγίου τις νομικές διατάξεις που παρατίθενται στην αρχή της παρούσας, όσον αφορά στην συνδρομή σπουδαίων λόγων, δικαιολογούντων την αντικατάσταση των πρώτου και δευτέρου των αναιρεσειόντων, καταστατικών εκκαθαριστών της προαναφερόμενης υπό εκκαθάριση ομόρρυθμης εταιρίας και διέλαβε στην απόφασή του επαρκείς, σαφείς και χωρίς λογικά κενά και αντιφάσεις αιτιολογίες ως προς το ζήτημα που έχει ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, οι οποίες καθιστούν εφικτό τον αναιρετικό έλεγχο ως προς την ορθή ή μη εφαρμογή των διατάξεων που εφαρμόστηκαν και, συνεπώς, η προσβαλλομένη απόφαση δεν στερείται νόμιμης βάσεως. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τις προεκτεθείσες παραδοχές του, το Εφετείο διέλαβε πλήρη αιτιολογία ως προς την συνδρομή σπουδαίων λόγων για να αντικατασταθούν και οι δύο καταστατικοί εκκαθαριστές της λυθείσας ομόρρυθμης εταιρίας από άλλους εκκαθαριστές, διαλαμβάνοντας με σαφήνεια και πληρότητα τα συγκροτούντα την έννοια του σπουδαίου λόγου περιστατικά. Ήτοι, την δημιουργηθείσα μεταξύ των αιτούντων - εταίρων και των καθ' ων - εκκαθαριστών εχθρότητα, ύπαρξη διαφωνιών και διενέξεων, ακόμη και πριν από την εκκαθάριση, λόγω της μη δυνατότητας των αιτούντων να ελέγξουν την οικονομική κατάσταση της εταιρίας εκ της αρνήσεως των διαχειριστών να επιδείξουν σ' αυτούς τα εμπορικά βιβλία, στοιχεία και έγγραφα της εταιρίας, την τήρηση άτυπων βιβλίων εκ μέρους των πρώτου και δευτέρου των αναιρεσειόντων, στα οποία κατέγραφαν τα έσοδα και τα έξοδα, σε επίπεδο ημερολογίου, την ανταλλαγή μεταξύ τους εξωδίκων, την κοινοποίηση στους αναιρεσιβλήτους ισολογισμών που δεν έφεραν την υπογραφή αυτών και στους οποίους δεν περιλαμβάνονταν τα προκύπτοντα από τα ως άνω άτυπα βιβλία οικονομικά στοιχεία, με περαιτέρω συνέπεια την δικαιολογημένη δυσπιστία των αναιρεσιβλήτων προς τα πρόσωπα των πρώτου και δευτέρου των αναιρεσειόντων, αλλά και μετά την θέση της εταιρίας υπό εκκαθάριση, καθ' όσον παρά το ότι οι πρώτος και δεύτερος των αναιρεσειόντων πληροφορήθηκαν αμέσως την κατάθεση της αιτήσεως και ειδοποιήθηκαν από την γραμματέα του Δικαστηρίου για την συζήτηση της προσωρινής διαταγής, που ορίστηκε για την 1.12.2008, προέβησαν αμέσως μετά την κατάθεση της αιτήσεως, αυθημερόν (28.11.2008) στην πώληση όλων των κινητών περιουσιακών στοιχείων της υπό εκκαθάριση εταιρίας στη νεοσύστατη προσωπική τους εταιρία, υπέγραψαν συμφωνητικά λύσεως υπομισθώσεως των ακινήτων στα οποία λειτουργούσαν οι επιχειρήσεις "…" και "…", ενώ και μετά την έκδοση της προσωρινής διαταγής και παρά το γεγονός ότι απαγορεύτηκε με αυτήν προσωρινά κάθε εκκαθαριστική διαδικασία μέχρι την συζήτηση της αιτήσεως, προέβησαν σε βεβιασμένες, μονομερείς και αυθαίρετες ενέργειες, συνεχίζοντας την διαδικασία εκκαθαρίσεως με την υποβολή προς την Δ.Ο.Υ. …: α) στις 17.12.2008, δηλώσεως μεταφοράς της έδρας της υπό εκκαθάριση εταιρίας (για την οποία είχαν συνάψει την ίδια ημέρα -17.12.2008- σχετική μισθωτική σύμβαση) και β) στις 19.12.2008, της, αφορώσας στα μεταβιβασθέντα πάγια της υπό εκκαθάριση εταιρίας, τα οποία μάλιστα αποτελούσαν και τα μοναδικά της περιουσιακά στοιχεία, στη νεοσύστατη εταιρία τους, δηλώσεως προσδιορισμού φορολογητέας αξίας. Δεν συντρέχει δε η επικαλούμενη από τους πρώτο και δεύτερο αναιρεσείοντες πλημμέλεια της παραθέσεως ανεπαρκούς και ασαφούς αιτιολογίας στην προσβαλλομένη απόφαση, επειδή, όπως αυτοί (ως άνω αναιρεσείοντες) διατείνονται, δεν διευκρινίζεται πότε και με ποιο τρόπο περιήλθαν τα φωτοαντίγραφα των άτυπων βιβλίων στα χέρια των αναιρεσιβλήτων. 

Τούτο δε διότι οι επικαλούμενες από τους ως άνω αναιρεσείοντες ως ελλείψεις και ασάφειες, πέραν του ότι, υπό τις προεκτεθείσες παραδοχές της προσβαλλομένης αποφάσεως, δεν συνιστούν τέτοιες, συνέχονται με την αξιολόγηση, στάθμιση και εκτίμηση των αποδείξεων, υπό την επίκληση δε της προβαλλόμενης πλημμέλειας της παραβάσεως εκ πλαγίου των άνω ουσιαστικών διατάξεων πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη εκτίμηση των αποδείξεων αναφορικά με το σαφώς εκτιθέμενο πόρισμα και, συνεπώς, απαραδέκτως προβάλλονται. Σε κάθε περίπτωση πάντως η παράθεση της επιπλέον αυτής αιτιολογίας δεν ήταν, εν προκειμένω, αναγκαία, διότι οι λοιπές προεκτεθείσες παραδοχές της προσβαλλομένης αποφάσεως, οι οποίες δεν πλήττονται αναιρετικά, στηρίζουν επαρκώς και αυτοτελώς την κρίση του Εφετείου περί συνδρομής στην προκειμένη περίπτωση σπουδαίου λόγου, δικαιολογούντος την προαναφερόμενη αντικατάσταση των καταστατικών εκκαθαριστών της υπό εκκαθάριση εταιρίας. Επομένως, ο μοναδικός λόγος της αιτήσεως αναιρέσεως, με τον οποίο αποδίδεται στην προσβαλλομένη απόφαση η πλημμέλεια από τον αριθμό 19 του άρθρου 559 του Κ.Πολ.Δικ., πρέπει να απορριφθεί, προεχόντως ως αβάσιμος. 

Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως πρέπει να απορριφθεί και ως προς τους πρώτο και δεύτερο αναιρεσείοντες, ως αβάσιμη, και να καταδικαστούν οι αναιρεσείοντες, που νικήθηκαν, στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων των αναιρεσιβλήτων, που δεν κατέθεσαν προτάσεις, κατά το νόμιμο και βάσιμο αίτημά τους (άρθρα 176, 180, 183, 189 παρ. 1, 191 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δικ.), όπως ορίζεται στο διατακτικό. Τέλος πρέπει να διαταχθεί η εισαγωγή του κατατεθέντος από τους αναιρεσείοντες παραβόλου, λόγω της ήττας τους, στο δημόσιο ταμείο (άρθρο 495 παρ. 3 εδ. ε' του Κ.Πολ.Δικ.) 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Απορρίπτει την από 10.6.2015 και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως 20/2015 αίτηση για αναίρεση της υπ' αριθμ. 88/2014 αποφάσεως του Εφετείου Αιγαίου.

Καταδικάζει τους αναιρεσείοντες στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων των αναιρεσιβλήτων, τα οποία ορίζει στο ποσό των χιλίων εκατό (1.100) ευρώ. Και Διατάσσει την εισαγωγή του κατατεθέντος από τους αναιρεσείοντες παραβόλου στο δημόσιο ταμείο.

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 13 Ιανουαρίου 2017.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 17 Φεβρουαρίου 2017.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
back to top