Ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ – Καταβολή αυτού από υπόχρεο κατά τον χρόνο της είσπραξης σύμφωνα με το άρθρο 39.β του Κώδικα ΦΠΑ

  • Email
Ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ – Καταβολή αυτού από υπόχρεο κατά τον χρόνο της είσπραξης σύμφωνα με το άρθρο 39.β του Κώδικα ΦΠΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών με την υπ' αριθμ. 8/2-3-2018 απόφασή του έκανε δεκτή την εισήγηση του Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, κ. Κωνσταντίνου Κρεμμύδα, σύμφωνα με την οποία 

δύναται συνάδελφος να ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 39β του ΦΠΑ, έτσι ώστε υποβάλλοντας ηλεκτρονικά την σχετική αίτηση στο taxis και τηρώντας

τις προϋποθέσεις του νόμου, να μην καταβάλει τον Φ.Π.Α κατά την ημεροχρονολογία έκδοσης του σχετικού παραστατικού, αντίθετα να καταβάλει αυτό, όταν πληρωθεί. (άρθρο 39β του Ν.

2859/200 (κώδικας Φ.Π.Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Α.Υ.Ο. Πολ. 1214/30.09.2014). Ειδικότερα:

 

 

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων Υπουργείου Οικονομικών με βάση την Α.Υ.Ο. Πολ. 1214/30.09.2014 καθόρισε τις προϋποθέσεις καθώς και τα λοιπά θέματα εφαρμογής του προαιρετικού καθεστώτος καταβολής ΦΠΑ κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής και συγκεκριμένα:

Άρθρο 1
Όριο κύκλου εργασιών για την επιλογή ένταξης στο ειδικό καθεστώς

Για να μπορεί να τύχει εφαρμογής η παρ. 1 του άρθρου 39β, δικαίωμα επιλογής ένταξης στο ειδικό καθεστώς θα πρέπει ο ετήσιος κύκλος εργασιών των υποκείμενων στο φόρο, κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, με την προϋπόθεση ότι και κατά την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο μέχρι την άσκηση της επιλογής δεν έχουν υπερβεί το ανωτέρω όριο. Σε περίπτωση που η προηγούμενη διαχειριστική περίοδος είναι μικρότερη από ένα έτος, ο ετήσιος κύκλος θα υπολογίζεται με αναγωγή σε δωδεκάμηνη περίοδο.

Σημειώνεται ότι με τον Ν. 4446/2016 άρθρο 101 παρ. 1 το άνω όριο αυξήθηκε στο ποσό των 2.000.000,00 €.

 

Άρθρο  2
Τρόπος ένταξης στο ειδικό καθεστώς

Για την ένταξη στο ειδικό καθεστώς απαιτείται υποβολή συγκεκριμένης δήλωσης, βάσει του υποδείγματος που εμπεριέχεται στην εν λόγω ΠΟΛ. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του TAXISNET πριν την πριν από τη φορολογική περίοδο, από την έναρξη της οποίας ζητείται η ένταξη στο ειδικό καθεστώς.

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις ειδικού καθεστώτος

Οι υποκείμενοι που επιλέγουν να ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς υποχρεούνται:
α) Να τηρούν αρχείο εισπράξεων/πληρωμών, στο οποίο θα καταχωρούνται όλες οι εισπράξεις που πραγματοποιούν από τους πελάτες τους, για συναλλαγές που εμπίπτουν στο ειδικό καθεστώς, καθώς και όλες οι πληρωμές που αυτοί πραγματοποιούν προς τους προμηθευτές τους. β) Να αναγράφουν στα φορολογικά στοιχεία που εκδίδουν την ένδειξη «Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής – άρθρο 226.7.α. Οδηγίας 2006/112/ΕΚ – άρθρο 39.β Κώδικα ΦΠΑ».
γ) Να ενημερώνουν τη φορολογική διοίκηση για τις εισπράξεις/πληρωμές που πραγματοποίησαν, με την υποβολή των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του άρθρου 14 παράγραφοι 3 και 4 Ν. 4174/2013, σύμφωνα με την απόφαση του Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1022/7.1.2014 και τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας.

Οι υποκείμενοι στο φόρο που δεν εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς είναι λήπτες φορολογητέων πράξεων από υποκείμενους στο φόρο που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς, υποχρεούνται στην τήρηση αρχείου πληρωμών και την ενημέρωση της φορολογικής διοίκησης, για τις εν λόγω πράξεις.

Άρθρο 4
Απαιτητό του φόρου και έκπτωση του φόρου εισροών για συναλλαγές που διενεργούνται στα πλαίσια του ειδικού καθεστώτος

 

Για τις πράξεις που πραγματοποιούνται από υποκείμενους ενταγμένους στο ειδικό καθεστώς ο φόρος καθίσταται απαιτητός τον χρόνο, κατά τον οποίο εισπράττεται η αντιπαροχή. Για την εφαρμογή του καθεστώτος ως είσπραξη νοούνται όλοι οι τρόποι πληρωμής αρκεί να αποδεικνύεται επαρκώς η πραγματοποίησή τους.

Στην περίπτωση είσπραξης προκαταβολής ο φόρος καθίσταται απαιτητός τον χρόνο κατά τον οποίο εισπράττεται η προκαταβολή. Στην περίπτωση εξόφλησης με επιταγή ο φόρος καθίσταται απαιτητός τον χρόνο κατά τον οποίο λαμβάνεται η επιταγή. Σε περίπτωση μη είσπραξης της επιταγής, η φορολογητέα αξία μειώνεται κατά το χρόνο που σφραγίστηκε η επιταγή. Ως χρόνος πραγματοποίησης της είσπραξης ή πληρωμής, θεωρείται η ημερομηνία που φέρει το παραστατικό είσπραξης ή πληρωμής. Στην περίπτωση που από τα στοιχεία της είσπραξης/πληρωμής δεν πιστοποιούνται με σαφήνεια τα φορολογικά στοιχεία που αφορά, θεωρείται ότι εξοφλούνται τα αρχαιότερα ανεξόφλητα φορολογικά στοιχεία. Σε περίπτωση μερικής εξόφλησης φορολογικών στοιχείων, προτεραιότητα έχει στην εξόφληση το μέρος του τιμολογίου που αφορά στην αξία και στον φόρο του μεγαλύτερου συντελεστή.

Άρθρο 5
Έξοδος από το ειδικό καθεστώς

Η έξοδος από το ειδικό καθεστώς πραγματοποιείται στις εξής περιπτώσεις:
α) Ο υποκείμενος στο φόρο επιλέγει την έξοδό του από το ειδικό καθεστώς, με υποβολή δήλωσης, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του TAXISNET

β) Εφόσον σε μια διαχειριστική περίοδο πραγματοποιηθεί υπέρβαση του προβλεπόμενου ορίου των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ. (όπως ανωτέρω έχει τροποποιηθεί)

γ) Εφόσον η Φορολογική Διοίκηση διαπιστώσει ότι ο ενταγμένος στο ειδικό καθεστώς υποκείμενος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ένταξή του στο καθεστώς αυτό, ή έχει υποπέσει σε παραβάσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 39.β του Κώδικα ΦΠΑ. 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις οι υποκείμενοι που απεντάσσονται από το ειδικό καθεστώς, υποχρεούνται, με την δήλωση ΦΠΑ της τελευταίας πριν την έξοδό τους. να καταβάλλουν τον φόρο για όλα τα ανεξόφλητα φορολογικά στοιχεία. Με την ίδια δήλωση ασκείται και το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών. Κατά τον ίδιο χρόνο ασκείται το δικαίωμα έκπτωσης των υποκειμένων πελατών των ανωτέρω προσώπων για ανεξόφλητα φορολογικά στοιχεία που έχουν λάβει.

Άρθρο 6
Ειδικό στοιχείο προκαταβολής στα πλαίσια του ειδικού καθεστώτος

Τις περιπτώσεις είσπραξης προκαταβολής στα πλαίσια συναλλαγών του ειδικού καθεστώτος, εκδίδεται ειδικό στοιχείο προκαταβολής. Το ειδικό στοιχείο επέχει θέση τιμολογίου και αποτελεί το αποδεικτικό έγγραφο της πληρωμής.  "Ειδικό στοιχείο προκαταβολής για σκοπούς του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ του άρθρ. 39β εκδίδεται κατά το χρόνο είσπραξης της προκαταβολής. Στο οριστικό φορολογικό στοιχείο, αναγράφεται η συνολική αξία της συναλλαγής καθώς και την τυχόν διαφορά που προκύπτει. Στην περίπτωση αυτή, επί του ποσού της διαφοράς και μόνο γεννάται υποχρέωση απόδοσης φόρου καθώς και αντίστοιχο δικαίωμα έκπτωσης, κατά το χρόνο εξόφλησης.

Άρθρο 7
Ενημέρωση Φορολογικής Διοίκησης με στοιχεία εισπράξεων/πληρωμών στα πλαίσια του ειδικού καθεστώτος

Οι υποκείμενοι που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς, καθώς και οι μη ενταγμένοι στο ειδικό καθεστώς υποκείμενοι πελάτες των προσώπων αυτών, υποχρεούνται κατά την υποβολή των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων να καταχωρούν επιπλέον και τα εξής στοιχεία:
α) Οι υποκείμενοι που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς:
i. Στις καταστάσεις πελατών, τις συνολικές εισπράξεις που έλαβαν, ανά ΑΦΜ πελάτη, με διάκριση της καθαρής φορολογητέας αξίας και του αναλογούντος ΦΠΑ.
ii. Στις καταστάσεις προμηθευτών, τις συνολικές πληρωμές που πραγματοποίησαν, ανά ΑΦΜ προμηθευτή, με διάκριση της καθαρής φορολογητέας αξίας και του αναλογούντος ΦΠΑ.
β) Οι υποκείμενοι που δεν είναι ενταγμένοι στο ειδικό καθεστώς αλλά είναι λήπτες φορολογητέων πράξεων από ενταγμένους στο ειδικό καθεστώς προμηθευτές, στις καταστάσεις προμηθευτών, ανά ΑΦΜ προμηθευτή, τις συνολικές πληρωμές προς τους εν λόγω προμηθευτές, με διάκριση.

Άρθρο 8
Ενέργειες φορολογικής διοίκησης

Η φορολογική διοίκηση σε περίπτωση ένταξης στο ειδικό καθεστώς αφού διαπιστώσει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ενημερώνει άμεσα για την αποδοχή και σε περίπτωση απόρριψης θα πρέπει να αιτιολογήσει την απόφασή της. Ενημερώνει άμεσα και τον ενδιαφερόμενο σε περίπτωση οικειοθελούς εξόδου από το ειδικό καθεστώς ή όταν διαπιστώσει υπέρβαση του ορίου κύκλου εργασιών που προβλέπονται στο άρθρο 1. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις παραμονής στο ειδικό καθεστώς απεντάσσει το υποκείμενο στο φόρο από το ειδικό καθεστώς, ενημερώνοντάς τον άμεσα. Μέσω του TAXISNET οι συναλλασσόμενοι δύνανται να επιβεβαιώσουν ότι συγκεκριμένο ΑΦΜ είναι ενταγμένο στο ειδικό καθεστώς.

 

 

back to top