2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ

Αρ. Πρ. 39555

24/06/2019

 

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ αριθμ.87/τ.Α'/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πατρέων (Β΄3492/2012) όπως ισχύει καθώς και τις ανάγκες του Γραφείου Νομικών Συμβούλων του Δήμου
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 3 του ν. 4194/2013 (Α 208) «Κώδικας Δικηγόρων», όπως ισχύει.
 4. Την αριθ. 60/20.02.2019 (ΑΔΑ:6ΛΖ0ΩΞΙ-Φ5Ξ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη πέντε (5) ασκούμενων δικηγόρων για την πραγματοποίηση μέρους της πρακτικής τους άσκησης στο Γραφείο Νομικών Συμβούλων του Δήμου Πατρέων».
 5. Την αριθ. πρωτ. 32/865/14.02.2019 βεβαίωση του Τμήματος Λογιστηρίου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.
 6. Την υπ’ αριθμ. 43793/22.05.2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σχετικά με την άσκηση πέντε υποψήφιων δικηγόρων στο Δήμο Πατρέων, την αμοιβή αυτών και τις σχετικές διαδικασίες.
 7. Το γεγονός ότι στην αριθ. πρωτ. 35932/07.06.2019 προηγούμενη ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσε ενδιαφέρον ένας υποψήφιος δικηγόρου με συνέπεια οι υπόλοιπες θέσεις που καθορίσθηκαν με την υπ’ αριθμ. 43793/22.05.2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να παραμένουν κενές.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Όσες-ους υποψήφιες-ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας πέντε (5) μηνών, στο Γραφείο Νομικών Συμβούλων του Δήμου Πατρέων, να υποβάλουν την αίτησή τους, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα (ΑΙΤΗΣΗ) που επισυνάπτεται, στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (Πρωτόκολλο) του Δήμου Πατρέων εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου, δηλαδή μέχρι και  05.07.2019.

 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 1. Οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στο Γραφείο Νομικών Συμβούλων του Δήμου Πατρέων ορίζονται σε τέσσερις (4) .
 2. Το χρονικό διάστημα άσκησης του υποψήφιου δικηγόρου στο Δήμο Πατρέων ορίζεται σε πέντε (5) μήνες με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών, κατόπιν αίτησης του υποψηφίου και αποδοχή της παράτασης αυτής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013.
 3. Η πρακτική άσκηση των υποψήφιων δικηγόρων στο Δήμο Πατρέων θα ξεκινήσει στις 16.07.2019
 4. Το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκούμενων ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες ανάλογα με τις ανάγκες του Γραφείου Νομικών Συμβούλων. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και της άσκησης τους, θα είναι ο προϊστάμενος δικηγόρος του Γραφείου Νομικών Συμβούλων του Δήμου μας. Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στον ασκούμενο δικηγόρο βεβαίωση ολοκλήρωσης της άσκησης.
 5. Η μηνιαία αποζημίωσή τους ορίζεται στο ποσό των εξακοσίων (600,00) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε μηνός, βάσει του παρουσιολογίου, κατόπιν εντάλματος της αρμόδιας Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.
 6. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δικηγόροι πρέπει να μην συμπληρώνουν το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησης πριν από το πέρας της εξαμηνιαίας άσκησης στον Δήμο Πατρέων και εάν δεν είναι εγγεγραμμένοι ως ασκούμενοι στον Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών, να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη σχετική εγγραφή, και εφόσον επιλεγούν, να εγγράφονται ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους στον Δήμο Πατρέων .

 

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ

 1. Η αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής των υποψήφιων ασκουμένων δικηγόρων στον Δήμο Πατρέων υποβάλλεται από κάθε ενδιαφερόμενο εγγράφως, στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (Πρωτόκολλο) του Δήμου Πατρέων, (Μαιζώνος 147 και Βότση) εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.e-patras.gr) και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 - 15:00. Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και ταχυδρομικώς, εφόσον η αποστολή της εντός της ανωτέρω προθεσμίας αποδεικνύεται από σφραγίδα ταχυδρομείου ή άλλο αποδεικτικό μέσο.
 2. Με την αίτηση συνυποβάλλονται σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών.
 3. Μαζί με την αίτησή τους, οι υποψήφιοι συμπληρώνουν αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνουν:

(α) τα στοιχεία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας,

(β) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου),

(γ) τον αριθμό μητρώου ασκουμένου, εάν έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούμενοι ή ότι έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών, αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα αριθμό μητρώου, καθώς εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησής τους, ή ότι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή στον Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών και εφόσον επιλεγούν, θα εγγραφούν ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους.

Επίσης, στην αίτηση επισυνάπτουν

α) υπεύθυνη δήλωση περί μη συμπλήρωσης της προβλεπόμενης 18μήνης άσκησης πριν το πέρας της 6μηνιαίας άσκησης στο Δήμο.

 

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι οι οποίοι συγκεντρώνουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις είναι περισσότεροι των τεσσάρων (4) θέσεων, η επιλογή θα γίνεται με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί στο Δήμο Πατρέων, με την παρουσία των ενδιαφερόμενων την Πέμπτη 11.07.2019. Τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ

Read more...

Aνανέωση καταλόγων αυτεπαγγέλτως διοριζομένων συνηγόρων

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ                                                              

                              

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι και συναδέλφισσες  που επιθυμούν να περιληφθούν στους καταλόγους για παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος για τον χειρισμό υποθέσεων (ποινικών, αστικών, διοικητικών), καθώς και στον κατάλογο των εκκαθαριστών, η ισχύς των οποίων αρχίζει την 1/10/2019, να το δηλώσουν στην Γραμματεία του Συλλόγου μας μέχρι 30-9-2019.                   

 

Εκ του Συλλόγου

Read more...
Subscribe to this RSS feed