ΜΠρΠατρών 1637/2017 Ασφ. Μέτρα - Οι δημοτικές επιχειρήσεις θεωρούνται ότι ανήκουν στον δημόσιο τομέα -Διαδικασία πρόσληψης δικηγόρου κατά τον Κώδικα περί Δικηγόρων

Αριθμός απόφασης 1637/2017
(1272/2017)
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)
Συγκροτήθηκε από τον Δικαστή Αντώνιο Αλαπάντα, Πρόεδρο Πρωτοδικών.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του , στις 18 ΟκτωβρΙου 2017, χωρίς τη
σύμπραξη γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :
ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ : Χρυσούλας Καπάτου του Ιωάννη , δικηγόρου και κατοίκου
Πατρών, που παραστάθηκε αυτοπροσώπως και μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου
της Μαρίας Σωτηροπούλου .
ΤΟΥ ΚΑΘ' ΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ : Ν .Π.Ι .Δ με έδρα στην Πάτρα και την επωνυμία
«Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πάτρας» (Δ.Ε.Υ.Α.Π) που
εκπροσωπείται νόμιμα και παραστάθηκε δια των πληρεξούσιων δικηγόρων του
Παναγιώτας Τζαμαλούκα και Μαρίας Παπαγεωργίου .
Η αιτούσα κατέθεσε στη Γραμματεία του Δικαστηρ ίου τούτου την από
12.9.2017 με αρ . κατάθεσης 1272/2017 αίτηση , της οποίας η συζήτηση ορίστηκε
στην ως άνω δικάσιμο. Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι
των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί αυτοί
(κατέθεσαν και σημειώματα).
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ
Επειδή με την υπό κρίση αίτηση η αιτούσα , δικηγόρος Πατρών, με την επίκληση
επείγουσας περίπτωσης, ζητεί την αναστολή όλων των διαδικασιών πρόσληψης για
την πλήρωση θέσης δικηγόρου με πάγια αντιμισθία και σχέση έμμισθης εντολής
(ειδικότερα των με αρ . 257/2017, 284/2017 αποφάσεων του Δ .Σ του καθ ου και της με
αρ. 128091 Γ/4.9.2017 απόφασης του Προέδρου του Δ .Σ του περί πρόσληψης
δικηγόρου) μέχρι ι την έκδοση σχετικής τελεσίδικης απόφασης (λόγω παράβασης
νόμου και προσβολής της προσωπικότητας της) , την απαγόρευση κάθε συναφούς
υλικής πράξης με την απειλή χρηματικής ποινής 1.000 ευρώ για κάθε ημέρα μη
συμμόρφωσης με το διατακτικό της απόφασης που θα εκδοθεί και την καταδίκη του
καθ ου στην καταβολή της δικαστικής της δαπάνης. Η αίτηση αυτή παραδεκτώς
εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού κατά τη διαδικασία των
ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 1 -δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων κατά το
τυπικό κριτήριο λόγω του ότι το καθ’ ου είναι Ν .Π .Ι .Δ , βλ . ΣτΕ 256312014, NOMOS-,
22, 686 επ. ΚΠολΔ) , είναι νόμιμη, κατά τις διατάξεις των άρθρων 57, 174, 180 ΑΚ,
682,731,732, 947§1 (ως προς την προσβολή της προσωπικότητας) ΚΠολΔ, 1§1 και
3 Ν . 1069/1980 και πρέπει να εξεταστεί και κατ ' ουσίαν.
Επειδή από την ανωμοτί εξέταση του Προέδρου του Δ .Σ του καθ ου ………………………., την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα απόδειξης ……………….. στο ακροατήριο και όλα τα προσαχθέντα εκατέρωθεν έγγραφα , πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα : Στις 18.7.2016 το καθ ου προκήρυξε την πλήρωση με επιλογή μίας θέσης δικηγόρου με πάγια αντιμισθία και σχέση έμμισθης εντολής ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατόπιν του με αρ . πρωτ. 2828/28.1.2016 εγγράφου της Γεν. Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (έγκριση) και τη με αρ. 218/18.7.2016 απόφαση του Δ.Σ του καθ’ ου . Η αιτούσα υπέβαλε την από 26.9.2016 αίτηση υποψηφιότητας, αρχικά αποκλείστηκε με την υπ' αρ. 1/5.1.2017 απόφαση του Δ .Σ του καθ ου λόγω έλλειψης τυπικών κριτηρίων (προϋπηρεσία τουλάχιστον 18 ετών), προσέφυγε δικαστικά και με την υπ' αρ . 467/2017 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού πέτυχε (λόγω μη προσμέτρησης ως προϋπηρεσίας του χρόνου άσκησης δικηγορίας) την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης αυτής μέχρι την έκδοση σχετικής απόφασης από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Πατρών (η υπόθεση συζητήθηκε σε αυτό στις 10.10.2017 κατόπιν της από 14.2.2017 με αρ. καταθ. 32712017 αγωγής της αιτούσας) . Αργότερα , το καθ ου συμμορφώθηκε με τη δικαστική απόφαση αυτή , εξέδωσε την υπ'αρ . 13712017 απόφαση του περί ανάκλησης της ως άνω με αρ . 1/2017 απόφασης του που κοινοποιήθηκε στην καθ'ης η οποία απάντησε με το από 25.7.2017 εξώδικο της με το οποίο του δήλωσε ότι θα συμμετάσχει στις περαιτέρω διαδικασίες επιλογής δικηγόρου (συνεντεύξεις) με επιφύλαξη και κατόπιν, μετά τη διαδικασία των συνεντεύξεων , δυνάμει των με αρ. 257/2017, 28412017 αποφάσεων του Δ.Σ του καθ’ ου και της με αρ . 128091 Γ/4 .9.2017 απόφασης του Προέδρου του Δ .Σ, προσλήφθηκε στην προκηρυχθεlσα θέση η δικηγόρος Πατρών …………………………. , η οποία και υπέγραψε στις 6.9.2017 τη σχετική σύμβαση με το καθ’ ου . Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει εκκρεμοδικία μεταξύ της αρχικής ως άνω αγωγής (δίκης) που εκκρεμεί στο Πολ. Πρωτ.Πατρών και συζητήθηκε στις 10.10.2017 (σχετική η ως άνω απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Δικαστηρίου αυτού με αρ. 467/2017) και της παρούσας δίκης, διότι το αντικείμενό τους , όπως ορίζεται από τα αιτήματά τους, είναι διαφορετικό (στην πρώτη δίκη το αίτημα της με αρ . καταθ.327/2017 αγωγής αναφέρεται στην ακύρωση της ως άνω με αρ. 1/2017 απόφασης του Δ.Σ του καθ ' ου, ενώ στην παρούσα δίκη ασφαλιστικών μέτρων επιδιώκεται η αναστολή ισχύος των ως άνω διαφορετικών αποφάσεων του καθ’ ου) , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 221, 222 ΚΠολΔ . Περαιτέρω, με βάση το με αρ . 257/31 .8.2017 πρακτικό του Δ .Σ του καθ’ ου υπήρχε μόνο μία πρόταση επιλογής δικηγόρου, αυτή του μέλους του Δ .Σ ………………………………. που έκρινε ότι η δικηγόρος ………………….. υπερέχει των υπόλοιπων υποψηφίων που έφτασαν στο τελικό στάδιο (συνέντευξη), διότι (κατά αυτόν) έχει συγκρότηση και ωριμότητα σκέψης, έχει καταξιωθεί κοινωνικά στο χώρο της , αλλά και επαγγελματικά (αναφέροντας επιπροσθέτως την εξειδίκευση της στο αντικείμενο της θέσης και την εμπειρία της 28 ετών) , η οποία έγινε δεκτή με 7 ψήφους υπέρ και μία αποχή. Η άποψη αυτή του ως άνω μέλους του Δ .Σ (που διατυπώθηκε στο με αρ . 257/2017 ως άνω πρακτικό και έλαβε δημοσιότητα μέσω του συστήματος «Διαύγεια») έγινε καλόπιστα, στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του και προς υποστήριξη (αιτιολόγηση) της άποψης του περί επιλογής της δικηγόρου ……………… και δεν έθιξε τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους (και την αιτούσα), για τους οποίους δεν αναφέρθηκε αρνητικά και επομένως η ως άνω νομική βάση περί προσβολής της προσωπικότητας της αιτούσας πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη. Όμως, οι ως άνω προσβαλλόμενες αποφάσεις του καθ’ ου πάσχουν από άποψη νομιμότητας για τους κάτωθι νομικούς λόγους: το καθ’ ου έσφαλε (δεν ενήργησε όμως δολίως εν όψει του κάτωθι ιδιαιτέρως δυσχερούς νομικού ζητήματος) και προέβη στην πρόσληψη δικηγόρου με απόφαση του Δ.Σ του με βάση το άρθρο 14 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ως πρόσληψη λοιπού προσωπικού (με αρ. 29777/1991 απόφαση του Νομάρχη Αχαΐας στο ΦΕΚ Τ.Β αρ . 856/18.10.1991), ενώ έπρεπε η επιλογή αυτή να γίνει με βάση το άρθρο 43§2 Ν . 4194/2013 (Κώδικας περί δικηγόρων -πρώην άρθρο 11 Ν . 1649/1986) από ειδική πενταμελή επιτροπή με κατά πλειοψηφία νομικούς (ήτοι από ένα ανώτερο μέλος του Ν.Σ.Κ, τρεις δικηγόρους και έναν εκπρόσωπο του καθ’ ου) και με την εκεί αναφερόμενη αυστηρή διαδικασία (συγκεκριμένα δικαιολογητικά, ατομική συνέντευξη, συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής, αιτιολογημένη απόφαση με τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων), δεδομένου ότι η πρόσληψη αυτή αφορά στη δικαστική εκπροσώπηση (από πληρεξούσιο δικηγόρο) του καθ’ ου ενώπιον όλων των διοικητικών και δικαστικών αρχών και στην παράσταση στις σχετικές δίκες και όχι απλά στην παροχή νομικών συμβουλών ή γνωμοδοτήσεων ή στην πρόσληψη σε θέση προϊσταμένου νομικής υπηρεσίας (ΑΠ 1101/2017, NOMOS, ΑΠ 1619/2011 , Αρμ. 2012,859, Εφ .Πειρ. 126/2014, NOMOS), εν όψει του ότι ειδικά για τις προσλήψεις προσωπικού (και των δικηγόρων που λόγω του ιδιαίτερου δημοσίου λειτουργήματος τους επιλέγονται με την ειδική διαδικασία του άρθρου 43§2 Ν . 4194/2013 και όχι με την κοινή διαδικασία των υπαλλήλων), οι δημοτικές επιχειρήσεις (όπως το καθ’ ου που αποτελεί δημοτική επιχείρηση με κοινωφελή χαρακτήρα) θεωρούνται ότι ανήκουν στον δημόσιο τομέα, κατά το άρθρο 14 §1 περ. γ Ν . 2190/1994 (η εξαίρεση του άρθρου 14§2 περ .ιβ Ν. 219011994 περί έμμισθης εντολής αφορά στην εξαίρεση των δικηγόρων από τη γενική διαδικασία του Α.Σ.Ε .Π των κεφαλαίων Α,Β,Γ του νόμου αυτού και μόνο και επομένως στην εφαρμογή της ειδικής διαδικασίας του άρθρου 43§2 Ν . 4194/2013και όχι στην εξαίρεση των αναφερόμενων στην §1 του ίδιου άρθρου περιπτώσεων , όπως του καθ’ ου , από την υπαγωγή τους , ειδικά ως προς την πρόσληψη προσωπικού , στον δημόσιο τομέα). Επομένως , λόγω του ότι συντρέχει επείγουσα περίπτωση (προς αποτροπή παγίωσης της επίδικης μη νόμιμης διαδικασίας και
συνακόλουθης μη νόμιμης πρόσληψης δικηγόρου στο καθ’ ου προς βλάβη και της διαγωνισθείσας αιτούσας) πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση αυτή (κατά το βασικό της αίτημα), κατά την ως άνω νομική βάση και να ανασταλεί η εκτέλεση των επίδικων με αρ. 257/2017, 284/2017 αποφάσεων του Δ.Σ του καθ’ ου (που σημειωτέον δεν έχουν την ειδική αιτιολογία με βάση τα ειδικά κριτήρια- προσόντα και πίνακα κατάταξης των υποψηφίων όπως απαιτεί το ως άνω άρθρο 43 §2 Ν . 4194/2013) και της με αρ . 128091 Γ/4 .9.2017 απόφασης του Προέδρου του Δ.Σ του περί πρόσληψης δικηγόρου έως την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της σχετικής κυρίας δίκης, ως πρόσφορο ασφαλιστικό μέτρο για την υπόθεση αυτή κατ ' άρθρο 732 ΚΠολΔ (δεν προσβάλλεται δικαίωμα τρίτου και δη της ως άνω ………………….. , κατ ' άρθρο 692 §5 ΚΠολΔ, διότι αυτή προσλήφθηκε με βάση την ως άνω μη νόμιμη διαδικασία , έστω και αν δεν ενήργησε δολίως), να ορίσει προθεσμία σαράντα (40) ημερών για την άσκηση της σχετικής αγωγής για την κύρια υπόθεση (άρθρο 693 ΚΠολΔ) και να επιβληθεί η δικαστική δαπάνη της αιτούσας εις βάρος της καθ' ης , κατόπιν αιτήματος της, λόγω της νίκης της (άρθρο 176 ΚΠολΔ) .
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ κατ' αντιμωλίαν των διαδίκων. -
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο. ΔΕΧΕΤΑΙ
την αίτηση.-
ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ την εκτέλεση των με αρ. 257/2017, 28412017 αποφάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου (Δ .Σ) του καθ’ ου και της με αρ. 128091 Γ/4 .9.2017 απόφασης του Προέδρου του Δ.Σ αυτού περί πρόσληψης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο καθ’ ου , έως την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης επί της επίδικης διαφοράς .-
ΟΡΙΖΕΙ προθεσμία άσκησης σχετικής αγωγής για την κύρια υπόθεση αυτή σαράντα (40) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, άλλως αίρεται αυτοδίκαια το
ως άνω μέτρο.-
ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ τη δικαστική δαπάνη της αιτούσας εις βάρος του καθ’ ου και την
ορίζει στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ .-
ΚΡΙΘΗΚΕ , αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο
ακροατήριο του , στην Πάτρα , στις 29 Δεκεμβρίου 2017.
Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (για τη δημοσίευση)

Read more...
Subscribe to this RSS feed