Βασίλης Γαλανόπουλος

Βασίλης Γαλανόπουλος

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Website URL:

Ν. 4689/2020: Παραγραφή του αξιοποίνου, παραγραφή και μη εκτέλεση ποινών / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ / Νομική βοήθεια

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ Α΄103/2020

 Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4689/2020 "Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2016/800, 2017/1371, 2017/541, 2016/1919, 2014/57/ΕΕ, κύρωση του Μνημονίου Διοικητικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, τροποποιήσεις του ν. 3663/2008 (Α’99) προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1727 και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α’ 103/27.5.2020), που περιέχει, μεταξύ άλλων, σημαντικές διατάξεις για τη νομική βοήθεια και την παραγραφή του αξιοποίνου και την παραγραφή και μη εκτέλεση ποινών.

 Παραγραφή αξιοποίνου και Παραγραφή και μη εκτέλεση ποινών

Τα άρθρο 63 και 64 του Νόμου εισάγουν, για μια ακόμη φορά στην ιστορία της ποινικής δικαιοσύνης, ρυθμίσεις για την κατ’ εξαίρεση παραγραφή του αξιοποίνου, την παύση ποινικής δίωξης και μη εκτέλεση ποινών υπό όρο.

 Άρθρο 63

Παραγραφή και παύση ποινικής δίωξης

1. Παραγράφεται το αξιόποινο και παύει η δίωξη των πλημμελημάτων, που έχουν τελεσθεί μέχρι και την 30η.04.2020, κατά των οποίων ο νόμος, ως κύρια ποινή, απειλεί ποινή φυλάκισης μέχρι ένα (1) έτος ή χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας ή σωρευτικά κάποιες από τις παραπάνω ποινές. Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε πλημμελήματα για τα οποία η χρηματική ποινή ή η παροχή κοινωφελούς εργασίας προβλέπονται διαζευκτικά με ποινή φυλάκισης άνω του ενός (1) έτους. 2. Εάν, στην περίπτωση των πλημμελημάτων της παρ. 1, ο υπαίτιος υποπέσει μέσα σε δύο (2) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος σε νέα από δόλο αξιόποινη πράξη κακουργήματος ή πλημμελήματος και καταδικαστεί αμετάκλητα οποτεδήποτε σε ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερη των έξι (6) μηνών, συνεχίζεται η κατ’ αυτού παυθείσα ποινική δίωξη και δεν υπολογίζεται στον χρόνο παραγραφής του αξιόποινου της πρώτης πράξης ο διανυθείς χρόνος από την παύση της δίωξης μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη για τη νέα πράξη. 3. Οι δικογραφίες που αφορούν στις παραπάνω αξιόποινες πράξεις, τίθενται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα. Για την τύχη των πειστηρίων αποφαίνεται, με διάταξή του, ο αρμόδιος εισαγγελέας. 4. Οι αστικές αξιώσεις που απορρέουν από τις πράξεις που αναφέρονται στις παρ. 1 έως 3, δεν θίγονται με οποιονδήποτε τρόπο. Η παραγραφή του αξιόποινου και η παύση της δίωξης δεν κωλύει την επιβολή των κατά νόμο προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων στις υποθέσεις αυτές. 5. Η κατά τα ανωτέρω παραγραφή του αξιόποινου και η παύση της ποινικής δίωξης, δεν ισχύει για τα πλημμελήματα, που προβλέπονται και τιμωρούνται από τις εξής διατάξεις: α) των άρθρων 82Α, 142, 155, 158 παρ. 2, 160, 163, 166 παρ. 1, 168 παρ. 3, 169 Α, 173 παρ. 1, 175, 178, 183, 184 παρ. 1, 221 παρ. 2 εδάφιο πρώτο, 230, 285 παρ. 4 περ. α’, 304Α παρ. 1 εδάφιο δεύτερο, 337 παρ. 1, 358 του Π.Κ. και 377 Π.Κ. για τις περιπτώσεις αγοράς εμπορευμάτων με πίστωση, β) του άρθρου πέμπτου του ν. 2803/2000 (Α’ 48), γ) του άρθρου 6 παρ. 4 του ν. 3213/2003 (Α’ 309), δ) του άρθρου μόνου παρ. 1 του ν. 690/1945 (Α’ 292), ε) του άρθρου 29 παρ. 1 εδάφιο πρώτο του ν. 703/1977 (Α’ 278) και του άρθρου 44 παρ. 1 εδάφια πρώτο και δεύτερο και 2 του ν. 3959/2011 (Α’ 93), στ) του άρθρου 6 παρ. 2 και 3 του ν. 456/1976 (Α’ 277), ζ) του άρθρου 41 ΣΤ του ν. 2725/1999 (Α’ 121), η) του άρθρου 10 του ν. 4637/2019 (Α’ 180). 6. Η θέση στο αρχείο, σύμφωνα με την παρ. 3, δικογραφίας, η οποία αφορά σε ποινική δίωξη που ασκήθηκε για γεγονός για το οποίο εξετάσθηκε ο διάδικος ή ο μάρτυρας ή έγινε η αναφορά στην αρχή ή η καταμήνυση ή ισχυρίστηκε ή διέδωσε ο υπαίτιος, δεν αποτελεί το τέλος της ποινικής δίωξης κατά την διάταξη του άρθρου 59 παρ. 2 Κ.Π.Δ.. Στην περίπτωση αυτή το τέλος της ποινικής δίωξης επέρχεται μετά τη συνέχιση της παυθείσας ποινικής δίωξης, σύμφωνα με την παρ. 2, και την έκδοση αμετάκλητης απόφασης ή αμετάκλητου βουλεύματος. 7. Στις περ. των άρθρων 224, 229, 362 εδάφιο δεύτερο και 363 Π.Κ., αν για το γεγονός για το οποίο εξετάσθηκε ο διάδικος ή ο μάρτυρας ή έγινε η αναφορά στην αρχή ή η καταμήνυση ή ισχυρίστηκε ή διέδωσε ο υπαίτιος, πριν την άσκηση ποινικής δίωξης, τέθηκε η δικογραφία στο αρχείο, σύμφωνα με την παρ. 3, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών, μετά την προκαταρκτική εξέταση (άρθρα 243, 43 παρ. 1 εδάφιο δεύτερο Κ.Π.Δ.), κατόπιν σύμφωνης γνώμης του εισαγγελέα εφετών, αναβάλλει, με πράξη του, κάθε περαιτέρω ενέργεια έως το τέλος της ποινικής διαδικασίας της υπόθεσης που τέθηκε στο αρχείο.

 Άρθρο 64

Παραγραφή και μη εκτέλεση ποινών υπό όρο

1. Κύριες ποινές: α) φυλάκισης διάρκειας μέχρι έξι (6) μηνών ή β) χρηματικές ποινές ή γ) ποινές παροχής κοινωφελούς εργασίας, που έχουν επιβληθεί με αποφάσεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, εφόσον οι αποφάσεις δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες και οι ποινές αυτές δεν έχουν εκτιθεί με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, παραγράφονται και δεν εκτελούνται, υπό τον όρο ότι ο καταδικασθείς δεν θα τελέσει μέσα σε δύο (2) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος νέα αξιόποινη πράξη από δόλο, για την οποία θα καταδικαστεί αμετάκλητα οποτεδήποτε σε ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερη των έξι (6) μηνών. Σε περίπτωση νέας καταδίκης, ο καταδικασθείς εκτίει αθροιστικά, μετά την έκτιση της νέας ποινής και τη μη εκτιθείσα και δεν υπολογίζεται στον χρόνο παραγραφής της μη εκτιθείσας ποινής, ο διανυθείς χρόνος από τη δημοσίευση του νόμου αυτού μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη για τη νέα πράξη. Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται για χρηματικές ποινές που έχουν επιβληθεί σωρευτικά με ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερη των έξι (6) μηνών. 2. Οι μη εκτελεσθείσες κατά την παρ. 1 αποφάσεις τίθενται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα. Η παραγραφή των ποινών δεν κωλύει την επιβολή των προβλεπόμενων από το νόμο διοικητικών κυρώσεων στις υποθέσεις αυτές. 3. Εξαιρούνται των ως άνω ρυθμίσεων αποφάσεις που αφορούν παραβάσεις των άρθρων 82Α, 235, 236, 237, 242, 259, 285, 358 και 390 του Π.Κ., καθώς και των νόμων 927/1979 (Α’ 139), 3304/2005 (Α’ 16), του άρθρου 11 του ν. 4443/2016 (Α’ 232) και της παρ. 6 του άρθρου πρώτου της από 25.02.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76). 4. Η θέση στο αρχείο, σύμφωνα με την παρ. 2, απόφασης η οποία αφορά σε ποινική δίωξη που ασκήθηκε για γεγονός για το οποίο εξετάσθηκε ο διάδικος ή ο μάρτυρας ή έγινε η αναφορά στην αρχή ή η καταμήνυση ή ισχυρίστηκε ή διέδωσε ο υπαίτιος, δεν αποτελεί το τέλος της ποινικής δίωξης κατά τη διάταξη του άρθρου 59 παρ. 2 ΚΠΔ. Στην περίπτωση αυτή το τέλος της ποινικής δίωξης επέρχεται όταν η απόφαση που τέθηκε στο αρχείο καταστεί αμετάκλητη.

 Προς διευκόλυνση των συναδέλφων αναφερόμαστε αναφέρομαι επιγραμματικά στα πλημμελήματα και στις ποινές που παραγράφονται υφ’ όρον σύμφωνα με τα άρθρα 63 & 64 Ν. 4689/2020.

Α.- ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ 63 Ν. 4689/2020 (ΦΕΚ Α’ 103/27-5-2020)

82Α Π.Κ. ρατσιστικά εγκλήματα

142 Π.Κ.   εξ αμελείας έκθεση του κράτους ή των συμμάχων σε κίνδυνο αντιποίνων

155 Π.Κ.  προσβολή συμβόλων άλλου κράτους

158 § 2 Π.Κ. νόθευση εκλογής ή ψηφοφορίας διενεργούμενης από περιφερειακό ή δημοτικό συμβούλιο

160 Π.Κ. αντιποίηση αξιώματος των προσώπων του άρθρου 157 Π.Κ.  

163 Π.Κ. παραβίαση μυστικότητας ψηφοφορίας

166 § 1 Π.Κ. διατάραξη εκλογικής διαδικασίας

168 § 3 Π.Κ. διατάραξη διενέργειας πλειστηριασμού

169Α Π.Κ. παραβίαση δικαστικής αποφάσεως

173 § 1 Π.Κ. απόδραση κρατουμένου

175 Π.Κ. αντιποίηση της άσκησης δημόσιας, δημοτικής κλπ  υπηρεσίας, υπηρεσίας θρησκευτικού λειτουργού κάθε δόγματος και δικηγορικού λειτουργήματος

178 Π.Κ. παραβίαση σφραγίδων

183 Π.Κ. διέγερση σε ανυπακοή

184 § 1 Π.Κ. διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων

221 § 2 εδ. 1 Π.Κ. χρήση ψευδούς ιατρικής πιστοποιήσεως προς εξαπάτηση δημόσιας, δημοτικής κ.λ.π. αρχής

230 Π.Κ. ψευδής καταγγελία

285 § 4 περ. α’ Π.Κ. εξ αμελείας παράβαση μέτρων για πρόληψη ασθενειών

304 Α § 1 εδαφ. 2 Π.Κ. εξ αμελείας σωματική βλάβη εμβρύου ή νεογνού

337 § 1 Π.Κ. προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας

358 Π.Κ. παραβίαση υποχρεώσεως σε διατροφή

377 Π.Κ. κλοπή και υπεξαίρεση μικρής αξίας

Άρθρο 5 Ν. 2803/2000 απάτη μικρής αξίας σε βάρος συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

 Άρθρο 6 § 4 Ν.3213/2003 εξ αμελείας μη υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες

Άρθρο μόνον § 1 Α.Ν. 690/1945 καταβολή αποδοχών σε εργαζόμενους

Άρθρο 29 § 1 Ν. 703/1977 Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης για σύναψη συμφωνιών (ήδη καταργηθέν με το άρθρο 51 Ν. 3959/2011)

Άρθρο 44 §§ 1,2 Ν. 3959/2011 Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης για σύναψη συμφωνιών

Άρθρο 6 §§ 2,3 Ν. 456/1976  φωτοβολίδες, πυροτεχνήματα

Άρθρο 41ΣΤ Ν. 2725/1999 αθλητική βία με αφορμή αθλητικές διοργανώσεις

Άρθρο 10 Ν. 4637/2019 διατάραξη ησυχίας

Β.- ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ 64 Ν. 4689/2020 (ΦΕΚ Α’ 103/27-5-2020)

82Α Π.Κ. ρατσιστικά εγκλήματα

235 Π.Κ. δωροληψία υπαλλήλου

236 Π.Κ. δωροδοκία υπαλλήλου

237 Π.Κ. δωροδοκία – δωροληψία δικαστικού λειτουργού

242 Π.Κ. ψευδής βεβαίωση, νόθευση κλπ

259 Π.Κ. παράβαση καθήκοντος

285 § 4 Π.Κ. παράβαση μέτρων για πρόληψη ασθενειών

358 Π.Κ. παραβίαση υποχρεώσεως σε διατροφή

390 Π.Κ. απιστία

Ν.3304/2005 αρχή ίσης μεταχείρισης (ήδη καταργηθείς με το άρθρο 22 Ν. 4443/2016)

Άρθρο 11 Ν.4443/2016 αρχή ίσης μεταχείρισης

Άρθρο 1ο § 6 Π.Ν.Π. από 25-2-2020, κυρωθείσα με το άρθρο 1ο Ν. 4682/2020 μη συμμόρφωση με τα μέτρα για το κορωνοϊό.

  

Νομική Βοήθεια

Τα άρθρα 41 – 47 του νόμου προβλέπουν, μεταξύ άλλων, συνοπτικά, τα εξής:

- Η επιλογή συνηγόρου νομικής βοήθειας γίνεται βάσει αντίστοιχης καταστάσεως που καταρτίζει ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος, κατ’ αλφαβητική σειρά.

- Αύξηση της αποζημίωσης στις υποθέσεις Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων και ΜΟΕ, καθώς, και επ’ αυτών, το ποσό της αποζημίωσης που προκύπτει από το ειδικό γραμμάτιο νομικής βοήθειας, θα αντιστοιχεί στο (πλήρες) ποσό του Κώδικα Δικηγόρων.

- Η ετήσια αμοιβή των συνηγόρων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ (από 20.000 € που προέβλεπε το αρχικό σχέδιο νόμου, ως κατετέθη).

- Για τις ποινικές υποθέσεις, δικαιούνται εγγραφής στην κατάσταση συνηγόρων νομικής βοήθειας οι δικηγόροι που έχουν τουλάχιστον πέντε (5) παραστάσεις ως συνήγοροι υπεράσπισης ή παράστασης για την υποστήριξη της κατηγορίας, συμπεριλαμβανομένων των παραστάσεων ενώπιον ανακριτή ή προανακριτή, (από 10 παραστάσεις ενώπιον μόνο ποινικών ακροατηρίων, που προέβλεπε το αρχικό σχέδιο νόμου, ως κατετέθη).

- Κατοχυρώνεται νομοθετικά ότι σε περιπτώσεις δικών μακράς διάρκειας (πολυήμερης δικαστικής διαδικασίας), ο συνήγορος δικαιούται πρόσθετης αποζημίωσης. Οι σχετικές λεπτομέρειες και το ύψος της αποζημίωσης θα καθοριστούν με ΚΥΑ.

- Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι διοργανώνουν υποχρεωτικώς ετήσια εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους συνηγόρους νομικής βοήθειας σε ποινικές υποθέσεις, με απόφαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου.

- Στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις και διοικητικές διατηρείται το ετήσιο οικογενειακό εισοδηματικό όριο υπαγωγής των πολιτών στη νομική βοήθεια σε 6.067 €.

- Στις περιπτώσεις αυτεπάγγελτου διορισμού συνηγόρου (των άρθρων 99 παρ. 3, 200 παρ. 1 δεύτερο εδάφιο, 340 παρ. 1 και 2, 376 και 423 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας), η νομική βοήθεια χορηγείται αποκλειστικά με βάση όσα ορίζουν οι οικείες διατάξεις, χωρίς τη συνδρομή των όρων του νέου νόμου.

- Διευρύνεται ο αριθμός των δικαιούχων νομικής βοήθειας στις ποινικές υποθέσεις, ως εξής: 

Εφόσον πρόκειται για πλημμέλημα για το οποίο απειλείται ποινή φυλάκισης με ανώτατο όριο δύο (2) ετών και άνω [: εξαιρούνται δηλ. πλημμελήματα με απειλούμενη ανώτατη ποινή φυλάκισης έως δύο ετών], ή επί ενδίκων μέσων και βοηθημάτων εφόσον ο κατηγορούμενος έχει καταδικαστεί με στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον έξι (6) μηνών, το εισοδηματικό όριο υπαγωγής στη νομική βοήθεια  αυξάνεται ως εξής: φορολογητέο εισόδημα των τριών (3) τελευταίων ετών από κάθε πηγή που δεν υπερβαίνει: (i) για άγαμο το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, προσαυξανόμενου του ανωτέρω ποσού κατά χίλια (1.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο και μέχρι τέσσερα (4) τέκνα, (ii) για έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης το ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ, προσαυξανόμενου του ανωτέρου ποσού κατά χίλια (1.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο και μέχρι τέσσερα (4) τέκνα. 

Κατά τον έλεγχο της πλήρωσης των παραπάνω χρηματικών ορίων, δεν συνυπολογίζονται ποσά που προέρχονται από την καταβολή προνοιακών και κοινωνικών επιδομάτων. Αν, όμως, υπάρχουν καταθέσεις του αιτούντος σε τράπεζες της Ελλάδας ή του εξωτερικού, τα οικεία ποσά συνυπολογίζονται για την πλήρωση των παραπάνω χρηματικών ορίων μαζί με το ατομικό ή οικογενειακό, κατά περίπτωση, φορολογητέο εισόδημα από κάθε πηγή του τελευταίου φορολογικού έτους πριν την κατάθεση της αίτησης. Τέλος, στην περίπτωση που κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, ο ύποπτος, κατηγορούμενος ή εκζητούμενος είναι άνεργος για περισσότερο από δώδεκα (12) μήνες, δικαιούται νομικής βοήθειας, ακόμα και αν το μέσο ετήσιο φορολογητέο εισόδημά του κατά τα τρία (3) τελευταία έτη υπερβαίνει τα ανωτέρω όρια, εφόσον όμως το υπερβάλλον ποσό δεν ξεπερνά το 1/3 των ως άνω ορίων.

Δικαιούχος νομικής βοήθειας είναι επίσης ο δικαιούμενος σε παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας, εφαρμοζομένων αναλόγως των ανωτέρω.

 

Αποφάσεις της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος (22/5)

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε στις 22.5.2020 μέσω τηλεδιάσκεψης, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση αναφορικά με τα μείζονα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο στην παρούσα συγκυρία:

 

1. ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Όπως είναι γνωστό, το δικηγορικό σώμα συμμετέχει με εκπροσώπους του στις Επιτροπές που έχουν συσταθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει.

Α. Ως προς την  επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων, σύμφωνα με το εκπονηθέν σχέδιο ΠΝΠ, υιοθετήθηκαν σειρά προτάσεων του δικηγορικού σώματος, όπως:
- η δυνατότητα λήψης ένορκων βεβαιώσεων ενώπιον δικηγόρου για όλες τις πολιτικές υποθέσεις,
- η διατήρηση της προφορικότητας στις ειδικές διαδικασίες,
-η οίκοθεν, με ευθύνη των γραμματειών των οικείων Δικαστηρίων, αζημίως (εκ του πινακίου), επαναφορά, κατά χρονική σειρά,  των υποθέσεων,  που ματαιώθηκαν κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων και χωρίς ανάγκη νέων επιδόσεων,
- η λήψη πρώτης αναβολής των υποθέσεων χωρίς σπουδαίο λόγο και  χωρίς καταβολή αναβολόσημου και η δυνατότητα λήψης δεύτερης αναβολής για σπουδαίο λόγο,
- η αναδρομική «κάλυψη» της αναστολής προθεσμιών, νομικών, δικαστικών και εξωδικαστικών που διέδραμαν, κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων (βλ. επισυναπτόμενο).
- η ματαίωση των προγραμματισμένων πλειστηριασμών μέχρι το Σεπτέμβριο.
Β. Ως προς την επαναλειτουργία των ποινικών δικαστηρίωνέγινε δεκτή η πρόταση του σώματος και προβλέπεται η  εκδίκαση όλων των ποινικών υποθέσεων που αφορούν αναστολές και δικονομικές ποινικές δίκες (497, 430, 341 κλπ) από 1.6.2020.

Το Δικηγορικό σώμα προτείνει την άμεση και πλήρη επαναλειτουργία των ποινικών δικαστηρίων, λαμβανομένης υπόψη της  άρσης των περιορισμών, της συνεχούς διεύρυνσης των κλάδων που επαναλειτουργούν (πολυκαταστήματα,  υπεραγορές, οργανωμένες παραλίες κλπ)και της άμεσης επανόδου στη νέα οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα.

 

2.  ΜΕΤΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Όπως κατ’ επανάληψη έχουμε επισημάνει, οι δικηγόροι  έχουν πληγεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο επαγγελματικό κλάδο, από τα περιοριστικά μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας, με αποτέλεσμα για τρείς περίπου μήνες να βρίσκονται σε ουσιαστική παύση κάθε  επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Ακόμη και σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος, σχεδόν το σύνολο, των δικαστηριακών διαδικασιών παραμένουν σε αναστολή. 

Υπό τις συνθήκες αυτές, καθίσταται προφανής η ανάγκη άμεσης οικονομικής  στήριξης του κλάδου από την Πολιτεία, αφού έχουν αποστερηθεί κάθε εισοδήματος για την κάλυψη των επαγγελματικών και οικογενειακών τους αναγκών.

Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, η Κυβέρνηση στάθηκε πλήρως ανακόλουθη στην χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ, για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, ενώ η από βήματος της Βουλής στις 2.4.2020 εξαγγελία του Πρωθυπουργού για την καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους επιστημονικούς κλάδους για τον μήνα Μάϊο, δεν έχει μέχρι σήμερα υλοποιηθεί, απαξιώνοντας έτσι , με τον πιο εμφατικό τρόπο, το δικηγορικό σώμα και κατά προκλητική  άνιση  μεταχείρισή του σε σχέση με άλλους επαγγελματικούς κλάδους.

Από το διεκδικητικό πλαίσιο του δικηγορικού σώματος  για την οικονομική στήριξη του κλάδου  έχουν υλοποιηθεί , μέχρι σήμερα,η οικονομική ενίσχυση 600 ευρώ μετά την κατάργηση από την Κυβέρνηση του προγράμματος «τηλεκατάρτισης» σε όλους τους δικηγόρους  με ή χωρίς ΚΑΔ, στους εταίρους δικηγορικών εταιρειών και ασκούμενους δικηγόρους, η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, η έκπτωση κατά 25% των ασφαλιστικών εισφορών σε περίπτωση εμπρόθεσμης καταβολής, ο συμψηφισμός κατά 25% του ΦΠΑ, σε περίπτωση εμπρόθεσμης καταβολής και η μείωση μισθώματος για την επαγγελματική στέγη για το μήνα Απρίλιο και Μάϊο, ενώ υφίσταται εξαγγελία  για μείωση της προκαταβολής φόρου, όπως και για τους λοιπούς ελεύθερους επαγγελματίες.

Στα πλαίσια της οικονομικής στήριξης συνεχίζουμε να διεκδικούμε:
1. Την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για το μήνα Μάϊο, ύψους 800 ευρώ.
2. Την απαλλαγή, άλλως,  την μείωση στο χαμηλότερο  συντελεστή του ΦΠΑ στις δικαστηριακές υπηρεσίες και την  επέκταση της απαλλαγής από τον ΦΠΑ εισοδημάτων ελευθέρων επαγγελματιών από το ποσό των 10.000 ευρώ  στο ποσό των  25.000 ευρώ. Για τα ζητήματα αυτά το δικηγορικό σώμα έχει εκπονήσει ήδη και προωθεί σχετική τροπολογία.
3. Την ένταξη των όλων δικηγόρων στο καθεστώς της επιστρεπτέας προκαταβολής φόρου και όχι μόνο αυτών που απασχολούν τουλάχιστον ένα άτομο ως προσωπικό.
4. Τη μη καταβολή, άλλως την αναλογική μείωση, του τέλους επιτηδεύματος για το έτος 2020.
5. Τη διεύρυνση της δικηγορικής ύλης σε διαδικασίες προς διασφάλιση των εννόμων συμφερόντων των πολιτών, την ασφάλεια των συναλλαγών και την απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών, όπως ιδίως:
- Η θεσμοθέτηση πιστοποιητικού βαρών σε εμπράγματες και ενοχικές διαδικασίες, 
- Η αποδοχή κληρονομιών από δικηγόρους,
- Η υποχρεωτική παράσταση δικηγόρων ενώπιον Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, για αδικήματα που απειλείται ποινή φυλάκισης άνω των 3 ετών.
Προς τούτο συγκροτήθηκε Επιτροπή από Προέδρους Δικηγορικών Συλλόγων για την επεξεργασία και υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων.


3. ΔΡΑΣΕΙΣ

Η Ολομέλεια προς διεκδίκηση της οικονομικής στήριξης του κλάδου, αφού υιοθέτησε την απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής για το αίτημα συνάντησης με τον Πρωθυπουργό, αποφάσισε επιπρόσθετα:

Α.  Την ανάδειξη του θέματος της μη στήριξης του δικηγορικού σώματος, κατά παράβαση και της αρχής της ισότητας, σε ευρωπαϊκούς φορείς και δη στην Επιτροπή Αναφοράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,  στην Επιτροπή Συλλογικών Παραπόνων του πρόσθετου πρωτοκόλλου του Ευρωπαϊκού και Κοινωνικού Χάρτη και στον Ευρωπαϊκό Δικηγορικό Σύλλογο (CCBE).
Β. Την έκδοση κοινού δελτίου τύπου με τους λοιπούς επιστημονικούς φορείς.
Γ. Τη συλλογή υπογραφών των Ελλήνων Δικηγόρων προς τον Πρωθυπουργό.
Δ.  Την αποστολή επιστολών από τους δικηγορικούς συλλόγους προς όλους τους βουλευτές της κάθε γεωγραφικής περιοχής καθώς και κοινής επιστολής στήριξης κοινωνικών και αυτοδιοικητικών φορέων κάθε νομού .
Ε. Την περαιτέρω δημοσιοποίηση  του θέματος με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως:
- η δημιουργία και προβολή ενημερωτικού σποτ  στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης .
- η αρθρογραφία σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

Η Ολομέλεια θα συνέλθει σε νέα συνεδρίαση στην Αθήνα, την επόμενη Παρασκευή 29.5.2020, με φυσική παρουσία όλων των Προέδρων,  προκειμένου να εκτιμήσει την κατάσταση, όπως θα έχει εξελιχθεί και  να καθορίσει την περαιτέρω διεκδικητική στάση της.  Στην περίπτωση δε, που μέχρι τότε,  δεν θα έχει καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση της αιτηθείσας συνάντησης με τον Πρωθυπουργό, οι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, πριν τη συνεδρίαση, θα επιδώσουν ψήφισμα διαμαρτυρίας στον Πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου. 

 

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ- ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Η Ολομέλεια  δηλώνει την κατηγορηματική θέση της ότι, με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο αλλά και την ασφάλεια των συναλλαγών,  η αυτοπρόσωπη έρευνα στα βιβλία υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων αποτελεί αποκλειστικό έργο των δικηγόρων και προς τούτο το Υπουργείο πρέπει να προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες ώστε να αρθούν φαινόμενα αντιποίησης του δικηγορικού επαγγέλματος.

Μετά από συνεργασία με το Ελληνικό Κτηματολόγιο δρομολογήθηκε υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας Δικηγορικών Συλλόγων – Κτηματολογίουκαι προβλέπεται συμφωνία με την εξαγγελθείσα χρονική στοχοθεσία του Ελληνικού Κτηματολογίου, ότι:
- από 15.6.2020 θα ξεκινήσει η καταχώριση εγγραπτέων δικαιωμάτων, ηλεκτρονικά, στα κτηματολογικά φύλλα και
- από 15.9.2020 ο απομακρυσμένος έλεγχος τίτλων,ηλεκτρονικά,στα Κτηματολογικά γραφεία της χώρας.

 

5. ZHTHMATA ΕΦΚΑ

Η Ολομέλεια εμμένει στο αίτημά της για άμεση εκπλήρωση όλων των οικονομικών υποχρεώσεων του ΕΦΚΑ προς τους δικηγόρους, ιδίως την άμεση αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών υγειονομικής περίθαλψης, την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών,  την άμεση εξόφληση των αμοιβών των συνεργαζόμενων δικηγόρων χωρίς κανένα συμψηφισμό σε όσους δεν οφείλουν ή έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους,  την επίσπευση της εκκαθάρισης των εισφορών ΕΦΚΑ 2019.

Επίσης, ζητά την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του β σταδίου της ρύθμισης του ν. 4611/2019 μέχρι 31.12.2020. Σημειώνεται ότι, κατά μερική αποδοχή του αιτήματος αυτού, έχει προωθηθεί σχετική διάταξη  νόμου για παράταση της σχετικής προθεσμίας μέχρι 30.9.2020.

Περαιτέρω, ζητά   την αναστολή της καταβολής εισφορών στο ΕΤΕΑΕΠ μέχρι την οριστική διευθέτηση των ειδοποιητηρίων με τις σωστές εισφορές και τις εκπτώσεις στα πρότυπα αυτών του ΕΦΚΑ και την ενεργοποίηση της πλατφόρμας επιλογής ασφαλιστικών κατηγοριών ώστε να παρασχεθεί εκ νέου η δυνατότητα επιλογής, λόγω των νέων οικονομικών δεδομένων, χαμηλότερης ασφαλιστικής κλάσης για φέτος.

 

6. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Η Ολομέλεια καλεί  το ΤΑΧΔΙΚ να ολοκληρώσει στο συντομότερο χρονικό διάστημα την εκκαθάριση των αμοιβών δικηγόρων από την παροχή υπηρεσιών νομικής βοήθειας και την άμεση καταβολή των εκκαθαρισθέντωναποζημιώσεωνστους δικαιούχους.

 

7. ΧΟΡΗΓΗΜΑ ΟΑΕΔ

Όπως είναι γνωστό, πάγιο αίτημα του δικηγορικού σώματος είναι η καταβολή του βοηθήματος ανεργίας από τον ειδικό λογαριασμό του ΟΑΕΔ, που αποτελείται από εισφορές που καταβάλλουν αποκλειστικά οι δικηγόροι από το 2011. 

Η Ολομέλεια αποφάσισε να ζητήσει λογοδοσία για τη διαχείριση του ποσού αυτού από τον Διοικητή του ΕΦΚΑ για το ποσόν που δεν έχει αποδοθεί στον ΟΑΕΔ τόσα χρόνια.

 

8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Η προστασία της πρώτης κατοικίας όπως κατ’ επανάληψη έχουμε επισημάνει, αποτελεί μείζον κοινωνικό ζήτημα και ως τέτοιο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται.
Με πρωτοβουλία του δικηγορικού σώματος έχει ήδη συσταθεί επιτροπής με τη συμμετοχή κοινωνικών φορέων, έτσι ώστε στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την εκπνοή της προστασίας (31.7.2020) να καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις στην κατεύθυνση της ουσιαστικής βελτίωσης των ρυθμίσεων του Ν. 4605/2019, προκειμένου να υπάρξει ένα δίκαιο και λυσιτελές πλαίσιο προστασίας.

Περαιτέρω η Ολομέλεια ζητά να εκπροσωπηθεί θεσμικά το δικηγορικό σώμα στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή για το νέο πτωχευτικό κώδικα και να μην πληροφορείται τα κυοφορούμενα σχέδια νόμου από διαρροές στον τύπο.

Ανακοίνωση Ειρηνοδικείου Πατρών για τη λειτουργία του έως 31.5.2020

Ακολουθεί η από 19-5-2020 ανακοίνωση του Ειρηνοδικείου Πατρών για τη λειτουργία του έως την 31-5-2020. 

Μπορούμε να καταθέτουμε δικόγραφα εκτός από κλήσεις επαναπροσδιορισμού υποθέσεων, επειδή αναμένεται να προσδιορισθούν οίκοθεν, δεν θα γίνονται δημοσιεύσεις διαθηκών, δηλώσεις αποποίησης κληρονομίας, δηλώσεις τρίτων και ένορκες βεβαιώσεις. 

 

Ανακοίνωση περί λειτουργίας Ειρηνοδικείου Πατρών

 Η Διευθύνουσα του Δικαστηρίου αυτού,

Αφού έλαβε υπόψη την με αρ. ΚΥΑ Δια/Γ.Π.οικ. 30340/15-5-2020, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 1857/15-5-2020, στο άρθρο τέταρτο της οποίας ορίζεται, αφενός η επαναφορά σε πλήρη λειτουργία των Γραμματειών των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών της χώρας και αφετέρου ότι τα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη λειτουργία των εργασιών τους κρίνονται κατά περίπτωση, λόγω άμεσης αντιμετώπισης, από το όργανο διοίκησης κάθε δικαστηρίου, αποφασίζει ότι αναφορικά με την επανέναρξη των εργασιών της γραμματείας του και προς αποφυγή συγχρωτισμού από 20-5-2020 έως και 31-5-2020 ισχύουν τα εξής:

Α. Αρχίζει σταδιακά:
1) H κατάθεση και προσδιορισμός δικογράφων όλων των διαδικασιών, καθώς και η κατάθεση ενδίκων μέσων. Η κατάθεση θα πραγματοποιείται 10:00-13:00 στην Αίθουσα Β του Ειρηνοδικείου (επί της οδού Μαιζώνος) πλην των Ασφαλιστικών που θα γίνονται κανονικά στο Γρ 6. του Ειρηνοδικείου.
2) Η κατάθεση αιτήσεων έκδοσης διαταγών πληρωμής και απόδοσης χρήσης μισθίου,
3) Η κατάθεση αιτήσεων που αφορούν κληρονομητήρια και σωματεία,
4) Η κατάθεση αιτήσεων και χορήγηση πιστοποιητικών (περί μη δημοσίευσης διαθήκης, αποποίησης κληρονομίας, άσκησης ενδίκων μέσων κλπ),
5) Η κατάθεση προτάσεων και προσθήκης-αντίκρουσης νέας τακτικής διαδικασίας προαιρετικά από τους πληρεξουσίους δικηγόρους και προς αποφυγή μαζικής προσέλευσής τους από την 1-6-2020 και εφεξής, καθώς εξακολουθεί μέχρι και την 31-5-2020 να ισχύει η αναστολή των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων.

Β 1) Δεν θα πραγματοποιούνται δημοσιεύσεις διαθηκών, δηλώσεις αποποίησης κληρονομίας, δηλώσεις τρίτων, ούτε ένορκες βεβαιώσεις λόγω αδυναμίας προσέλευσης μεγάλου αριθμού ατόμων ενόψει του έντονου κτιριακού προβλήματος του δικαστηρίου.
2) Δεν θα κατατίθενται κλήσεις υποθέσεων που ματαιώθηκαν κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής , δηλαδή από 13-3-2020 και εφεξής, καθώς αναμένεται να προσδιοριστούν οίκοθεν με σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Αναφορικά με τον τρόπο διεξαγωγής των δικών εξακολουθεί η αναστολή με τις νόμιμες κατά περίπτωση εξαιρέσεις.

Πάτρα 19-5-2020

Η Διευθύνουσα του Ειρηνοδικείου Πατρών

Ανακοίνωση Πρωτοδικείου Πατρών για τη λειτουργία του Πρωτοδικείου έως 31.5.2020 και Πράξη του Προϊσταμένου / επισυνάπτονται

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ έως 31/5 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 15.5.2020 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ Β 1857)

1. - Επειδή επίκειται ο οίκοθεν προσδιορισμός των υποθέσεων που δεν δικάστηκαν με βάση τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊου (δηλαδή από 13.3.2020 και εφεξής), δεν θα γίνονται δεκτές κλήσεις για την επαναφορά τους.

2.- Ως προς την κατάθεση δικογράφων (ωράριο 8.30 -14.00):

Α) Η κατάθεση (και παραλαβή) δικογράφων (αγωγών, ανακοπών, κλπ και των τυχόν αιτήσεων προτίμησης) και η αίτηση -παραλαβή των σχετικών πιστοποιητικών του Α Πολιτικού τμήματος θα γίνεται στην αίθουσα (ακροατήριο) 4.

Β) Η κατάθεση ενδίκων μέσων και η κατάθεση προτάσεων και εγγράφων της νέας τακτικής διαδικασίας (ν. 4335/2015) και της παλαιάς τακτικής (ν. 2915/2001) θα γίνεται στην αίθουσα (ακροατήριο) 3. Η διαδικασία παραίτησης από τα ένδικα μέσα θα γίνεται στον ίδιο χώρο, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με το αρμόδιο τμήμα τηλεφωνικά (τηλ. 2610 310715) ή μέσω του e-mail του Πρωτοδικείου.

Γ) Η κατάθεση αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων και διαταγών πληρωμής και οι αιτήσεις νομικής βοήθειας θα κατατίθενται στην αίθουσα (ακροατήριο) 23. Κατά την παραλαβή των αντιγράφων των δικογράφων (το νωρίτερο μετά από μία εργάσιμη ημέρα) ο συντάξας δικηγόρος θα υπογράφει και την πράξη κατάθεσης. Η ως άνω διευκόλυνση κατάθεσης δικογράφων γίνεται για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, την προοδευτική αντιμετώπιση του αυξημένου όγκου εργασίας της Γραμματείας και την αποφυγή συνωστισμού. Διευκρινίζεται ότι οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες συνεχίζουν να αναστέλλονται κατά το άρθρο 4ο παρ.1 της ως άνω Κ.Υ.Α. Λόγω του αναγκαίου χρόνου προετοιμασίας , τη Δευτέρα 18/5/2020, ως προς τις ως άνω Α και Β λειτουργίες, δεν θα παραλαμβάνονται δικόγραφα από το αρμόδιο Α Πολιτικό Τμήμα, παρά μόνο όσα έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα με έγκριση του Προέδρου Υπηρεσίας.

3.- Αντίγραφα αποφάσεων θα χορηγούνται κατ΄ αρχήν με ηλεκτρονικό τρόπο στους παραστάντες δικηγόρους κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησης (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) και σε εξαιρετικές περιπτώσεις (αδυναμία εφαρμογής του προηγούμενου τρόπου) από το αρμόδιο τμήμα (γραφείο 29). Επικυρωμένα αντίγραφα αποφάσεων -πρακτικών κατόπιν συνεννόησης (παραγγελίας) με το ίδιο τμήμα (γραφείο 29). Τα απόγραφα θα χορηγούνται από τη Γραμματεία του Δικαστηρίου (γραφείο 29), κατόπιν συνεννόησης με το τμήμα αυτό τηλεφωνικά (τηλ. 2610 311753) ή στο e-mail του Πρωτοδικείου.

4.- Η χορήγηση των πιστοποιητικών των πτωχεύσεων γίνεται ήδη με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της ιστοσελίδας του Πρωτοδικείου. Η κατάθεση αιτήσεων για τη χορήγηση των λοιπών πιστοποιητικών πλην του Α Πολιτικού Τμήματος (και η παραλαβή τους το νωρίτερο μετά από μία εργάσιμη ημέρα) θα γίνεται στην αίθουσα (ακροατήριο) 24 τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 8.30 έως 13.30.

5.- Τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας (χρήση μάσκας, απόσταση τουλάχιστον 1,5 μ. ανά άτομο, 1 άτομο ανα 10 τ.μ περίκλειστου χώρου).
Πάτρα 18/5/2020

Ο Δ/νων το Πρωτοδικείο Πατρών

Αντώνιος Κ. Αλαπάντας Πρόεδρος Πρωτοδικών

 ------------------

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Π Ρ Α Ξ Η 122 /2020

Σύμφωνα με την από 11.3.2020 πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ Α 55) άρθρα 5 και 11 και της Κ.Υ.Α Δ1α/ΓΠοικ. 30340/15.5.2020 άρθρα τέταρτο και έβδομο (ΦΕΚ Β 1857) περί προσωρινής αναστολής των εργασιών των δικαστηρίων λόγω μέτρων πρόληψης για τον κορωνοϊό, δεδομένου ότι προβλέπεται πλέον η πλήρης λειτουργία των Γραμματειών των Δικαστηρίων, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή πιθανών εστιών διασποράς του κορωνοϊού αυτού (και ιδίως με την αποφυγή συνωστισμού και την εύρυθμη λειτουργία με την προοδευτική διεκπεραίωση του αυξημένου όγκου εργασίας της Γραμματείας), κατόπιν σχετικών διαβουλεύσεων, διευκρινίζουμε και ορίζουμε ότι για το χρονικό διάστημα από Σάββατο 16 Μαΐου 2020 έως και Κυριακή 31 Μαΐου 2020:

1. Αναστέλλονται οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων. Εξαιρούνται οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ, Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ’ άρθρο 738Α ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών, καθώς και τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ (ως προς τη διαδικασία στις συναινετικές προσημειώσεις εφαρμόζεται το άρθρο 17 του Ν. 4684/2020), καθώς και οι εισαχθείσες υποθέσεις ακούσιας νοσηλείας. Επίσης γίνεται η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, χωρίς κλήτευση του αντιδίκου, που θα προσδιοριστούν και θα εξεταστούν κατά περίπτωση από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας. Θα γίνει η κατά νόμο κλήρωση υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως την συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται οίκοθεν, με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας (ή του Δικαστή της έδρας), ο οποίος ορίζει και τη νέα διάρκεια της. Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας θα κρίνει και τις αιτήσεις παροχής νομικής βοήθειας.

2. Στα Ποινικά Δικαστήρια θα δικάζονται οι υποθέσεις (κακουργήματα) που συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης και για τα κακουργήματα που ο χρόνος παραγραφής τους συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και την 31.1.2021. Τα Ποινικά Δικαστήρια που έχουν διακοπεί έως τότε (15.5.2020) θα συνεδριάζουν μόνο για να διακόψουν σε νέα ημερομηνία (η γνωστοποίηση της οποίας γίνεται κατά την ως άνω Κ.Υ.Α) ή να δικάσουν μόνο εάν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι κατά τα ανωτέρω.

3. Θα δικάζονται οι υποθέσεις των αυτόφωρων Πλημμελημάτων, μόνο εάν κρατείται ο
κατηγορούμενος με τις διατάξεις για την αυτόφωρη διαδικασία. Το Α Ποινικό Τμήμα της Γραμματείας θα λειτουργεί κανονικά.

4.

Α) Η κατάθεση (και παραλαβή) δικογράφων (αγωγών, ανακοπών, κλπ και των τυχόν αιτήσεων προτίμησης) και η αίτηση -παραλαβή των σχετικών πιστοποιητικών του Α Πολιτικού Τμήματος θα γίνεται στην αίθουσα (ακροατήριο) 4.

Β) Η κατάθεση ενδίκων μέσων και η κατάθεση προτάσεων και εγγράφων της νέας τακτικής διαδικασίας (ν. 4335/2015) και της παλαιάς τακτικής (ν. 2915/2001) θα γίνεται στην αίθουσα (ακροατήριο) 3. Η διαδικασία παραίτησης από τα ένδικα μέσα θα γίνεται στον ίδιο χώρο, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με το αρμόδιο τμήμα τηλεφωνικά (τηλ. 2610 310715) ή μέσω στο σχετικό e-mail του Πρωτοδικείου.

Γ) Η κατάθεση αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων και διαταγών πληρωμής και οι αιτήσεις νομικής βοήθειας θα κατατίθενται στην αίθουσα (ακροατήριο) 23. Κατά την παραλαβή των αντιγράφων των δικογράφων (το νωρίτερο μετά από μία εργάσιμη ημέρα) ο συντάξας δικηγόρος θα υπογράφει και την πράξη κατάθεσης. Ωράριο λειτουργίας ως προς τα ως άνω 8.30-14.00 (εργάσιμες ημέρες). Λόγω του αναγκαίου χρόνου προετοιμασίας , τη Δευτέρα 18/5/2020, ως προς τις ως άνω Α και Β λειτουργίες, δεν θα παραλαμβάνονται δικόγραφα από το αρμόδιο Α Πολιτικό Τμήμα, παρά μόνο όσα έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα με έγκριση του Προέδρου Υπηρεσίας. Διευκρινίζεται ότι κατά την ως άνω Κ.Υ.Α, το αναφερόμενο χρονικό διάστημα αναστέλλονται οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών, η παραγραφή των συναφών αξιώσεων, οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και η διενέργεια πλειστηριασμών.

5. Αντίγραφα αποφάσεων θα χορηγούνται κατ΄αρχήν με ηλεκτρονικό τρόπο στους παραστάντες δικηγόρους κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησης (e-mail) και σε εξαιρετικές περιπτώσεις (αδυναμία εφαρμογής του προηγούμενου τρόπου) από το αρμόδιο τμήμα (γραφείο 29). Επικυρωμένα αντίγραφα αποφάσεων -πρακτικών θα λαμβάνονται κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (παραγγελίας) με το ίδιο τμήμα (γραφείο 29). Τα απόγραφα θα χορηγούνται από τη Γραμματεία του Δικαστηρίου (γραφείο 29), κατόπιν συνεννόησης με το τμήμα αυτό τηλεφωνικά (τηλ. 2610 311753) ή στο σχετικό e-mail του Πρωτοδικείου.

6. Η χορήγηση των πιστοποιητικών των πτωχεύσεων γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της ιστοσελίδας του Πρωτοδικείου. Η κατάθεση αιτήσεων για τη χορήγηση των λοιπών πιστοποιητικών (πλην του Α Πολιτικού Τμήματος κατά τα ως άνω) και η παραλαβή τους (το νωρίτερο μία εργάσιμη ημέρα μετά) θα γίνεται στην αίθουσα (ακροατήριο) 24 τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 8.30 έως ώρα 13.30. 7. Σύμφωνα με την ως άνω Κ.Υ.Α, ως αναγκαία μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του Πρωτοδικείου Πατρών, εν όψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, ορίζονται τα εξής: Α) Σύσταση για χρήση προστατευτικής μάσκας από όλους. Β) Διαθεσιμότητα αντισηπτικού υγρού σε όλους τους χώρους .

Γ) Τήρηση απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων 1,5 μέτρου κατ΄ ελάχιστον.

Δ) Καθορισμός ανωτάτου ορίου εισερχομένων ατόμων εντός
αιθουσών και εν γένει περίκλειστων χώρων, ενός (1) ατόμου ανά δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.). Αντίγραφο της πράξης αυτής να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου Πατρών, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πρωτοδικείου αυτού και να ενημερωθεί σχετικά ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών.
Πάτρα, 18 Μαΐου 2020
Ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο Πατρών
Αντώνιος Κ. Αλαπάντας
Πρόεδρος Πρωτοδικών

 

 

 

Subscribe to this RSS feed