Χρήσιμα Τηλέφωνα

Δικαστικές Υπηρεσίες

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Α΄ Πρόεδρος Εφετών ............................................ 2610-322246
Β΄ Πρόεδρος Εφετών ............................................ 2610-317743
Γ΄ Πρόεδρος Εφετών ............................................ 2610-336286
Δ΄ Πρόεδρος Εφετών ............................................ 2610-339892
Συμβούλιο Εφετών ................................................ 2610-320473
Προϊστάμενος Διευθύνσεως …………………….. 2610-324808
Προϊσταμένη Πολιτικού ......................................... 2610-320780
Προσδιορισμός Πολιτικού ..................................... 2610-346191
Αρχείο ..................................................................... 2610-324328
Καθαρογραφή Πολιτικών Αποφάσεων ................... 2610-325235, 326031
Βουλεύματα ............................................................ 2610-343755
Προϊστάμενος Ποινικού ......................................... 2610-343500
Γραμματείς Τριμελούς ........................................... 2610-343500
Γραμματείς Ποινικού ............................................. 2610-311538
Γραμματείς Μ.Ο.Ε.- Πεντεμελούς
Μισθοδοτικά – Διαχείριση ....................................... 2610-326031
Επιμελητές ………………………2610-327517 Fax: 2610-340203

 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

Εισαγγελέας Εφετών Πατρών ........................................................ 2610-320940
Γραφείο Α΄ και Β΄ Αντεισαγγελέων Εφετών .................................. 2610-321834
Γραφείο Γ΄, Δ΄ και Ε΄ Αντεισαγγελέων Εφετών ..............................2610-327512
Προϊσταμένη Δ/νσης Γραμματείας ................................................ 2610-321728
Τμήμα Διοικητικό ........................................................................... 2610-325289
Τμήμα Τριμελούς Εφετείου Πλημ/των (προσδιορισμός) .............. 2610-327049
Τμήμα Τριμελούς Εφετείου Πλημ/των (κλήσεις) ......................... 2610-340787
Τμήμα Κακουργημάτων (προσδιορισμός) .................................... 2610-327513
Τμήμα Κακουργημάτων (κλήσεις) ................................................ 2610-327603
Γραφείο Επιμελητών Δικαστηρίων ................................................ 2610-315317
Γραφείο Επιμελητών Δικαστηρίων ...................................... Fax 2610-320648

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

Α΄ Πρόεδρος ...................................................................................... 2610-322238
Β΄ και Γ’ Πρόεδρος ............................................................................ 2610-328254
Δ΄ Πρόεδρος ...................................................................................... 2610-346189
Ε΄ και ΣΤ΄ Πρόεδρος ........................................................................ 2610-324872
Αίθουσα Δικαστών – Συμβουλίου ..................................................... 2610-324104
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ .................................................... 2610-320436
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ....................................................... 2610-314490 Fax: 2610-318296
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ................................................................. 2610-311753
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ............................................................. 2610-317531
ΔΙΕΞΑΓΩΓΕΣ (Παράρτημα-Ασφαλιστικά) ............................................ 2610-366710
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟ Ένδικα Μέσα: .................................. 2610-330467
Εκκαθάριση ποινών: ........................ 2610-330730
Ανάκριση: Α΄ Τηλ. & Fax ............................................ 2610-317812
Ανάκριση: Β΄ Τηλ. & Fax ............................................ 2610-317896
Ανάκριση: Γ΄ Τηλ. & Fax ............................................ 2610-322406
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ Παράρτημα Πρωτοδικείου Πατρών(Κανάρη 54)
Προσδιορισμός: ..................................................... 2610-310715
Δημοσίευση: ........................................................................ 2610-321597
Δικόγραφα: ........................................................................... 2610-310715
Βουλεύματα: ........................................................................ 2610-334077
Πτωχεύσεις: .......................................................................... 2610-334197
Πολυμελές : ........................................................................... 2610-324311
Γραμματείς Έδρας Πολιτικού: ............................................. 2610-340675, 323093
Καθαρογραφή ........................................................................ 2610-331375, 327551
Γραμματείς Έδρας Ποινικού : ................................ 2610-315814, 342714, 346726


ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

Εισαγγελέας Α΄ ................................................................. 2610-313849
Εισαγγελέας Β΄ ................................................................. 2610-336677
Αντεισαγγελέας ................................................................. 2610-323353
Γραμματέας ....................................................................... 2610-323343
Μηνύσεις ........................................................................... 2610-325879
Διακίνηση Δικογραφιών ..................................................... 2610-318991
Πρωτόκολλο – Δι/κο ...........................................................2610-340557
Εκτέλεση Ποινών ................................................................2610-326712
Τριμελές ............................................................................. 2610-341543
Μονομελές ......................................................................... 2610-312171
Ποινικό Μητρώο ................................................................. 2610-324408
Κατηγορητήρια ................................................................... 2610-339176
Κατηγορητήρια ................................................................... 2610-310828
Επιμελητές .......................................................................... 2610-330853
Fax Υπηρεσίας ................................................................... 2610-315555
Fax Ποινικού Μητρώου .................................................... 2610-324408

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Κορίνθου 184 ................................................................. 2610-274804ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Γούναρη 60, Πάτρα
Πταισματοδίκης Α΄ Τμήματος ....................................... 2610-316732
Πταισματοδίκης Β΄ Τμήματος ....................................... 2610-316733
Πταισματοδίκης Γ΄ Τμήματος ....................................... 2610-335378
Πταισματοδίκης Δ΄ Τμήματος ...................................... 2610-316734
Πταισματοδίκης Ε΄ Τμήματος ..................................... 2610-316735
Προϊστάμενος Γραμματείας ........................... Τηλ. & Fax: 2610-313390
Γραμματείς έδρας .................................................. 2610-338150
Τμήμα Αποληψίμων - εκκαθάρισης – Επιμελητές ....................... 2610-314855
Δημόσιος Κατήγορος ................................................................... 2610-324073

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ Ρήγα Φεραίου 147, Πάτρα
Προϊστάμενος Πρόεδρος ..................................................... 2610-221091
Β΄ Πρόεδρος ........................................................................ 2610-623947
Εφέτες ................................................................................... 2610-623244
Αίθουσα διασκέψεων – Βιβλιοθήκη ................................ 2610-623244
Προϊσταμένη Δ/νσης Γραμματείας ........................................ 2610-275207
Γραμματεία Α΄ Τμήματος Συνεδριάσεων .................................... 2610-275762
Γραμματεία Β΄ Τμήματος Συνεδριάσεων ................................ 2610-220317
Τμήμα καθαρογραφής αποφάσεων ......................................... 2610-624989
FAX ................................................................................... 2610-278024

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Κανάρη 60, Πάτρα
Πρόεδρος Α΄ Τμήματος (Προϊστάμενος) ................................. 2610-327291
Πρόεδρος Β΄ Τμήματος ........................................................... 2610-334683
Πρόεδρος Γ΄ Τμήματος ............................................................ 2610-340439
Πρόεδρος Δ΄ Τμήματος ............................................................ 2610-330316
Αίθουσα Δικαστών .................................................................. 2610-335967
Fax ............................................................................................ 2610-316711
Προϊστάμενος Δ/νσης Γραμματείας ...................................... 2610-330669
Προσδιορισμός ..................................................................... 2610-343662
Λογιστήριο – Τμήμα Προσωπικού ....................................... 2610-344317
Α΄ Τμήμα Συνεδριάσεων ...................................................... 2610-329351
Β΄ Τμήμα Συνεδριάσεων ..................................................... 2610-322836
Γ΄ Τμήμα Συνεδριάσεων ...................................................... 2610-346596
Δ΄ Τμήμα Συνεδριάσεων ................................................. 2610-337973
Καθαρογραφή .................................................................. 2610-344317

 

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Φιλοποίμενος 14, Πάτρα
Προϊστάμενος – Πάρεδρος Ν.Σ.Κ. .................................................. 2610-275631
Δικαστικοί Αντιπρόσωποι Ν.Σ.Κ. ............................................ 2610-272320, 224983
Γραμματεία ...................................................... 2610-272320, 224983 Fax: 2723

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Ειρηνοδικείο Πατρών Κανάρη 48-52, Πάτρα
Προϊστάμενος Ειρηνοδικείου ....................................... 2610-330474
Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας ...................................... 2610-320883
Προϊστάμενος Γραμματείας ...................................... 2610-328655
Τμήμα Προσδιορισμού – Αρχείου – Διαταγών Πληρωμής ................ 2610-330807
Τμήμα Γραμματείας Έδρας – Καθαρογραφής ................... 2610-336832
Fax ..................... 2610-344684
Ειρηνοδικείο Δύμης ................................................. 26930-24392, 22792
Ειρηνοδικείο Ερυμάνθειας ............................................ 26940-31267
Ειρηνοδικείο Χαλανδρίτσας .................................... 26940-22363

 

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Υποθηκοφυλάκειο Πατρών Μιαούλη 19, Πάτρα
Διευθυντής ............................................... 2610-317020& Fax
Ταμείο – Πρωτόκολλο αιτήσεων .................................. 2610-317022
Τμήμα Μερίδων και Βαρών ........................................... 2610-317021
Τμήμα Ελεγκτών .......................................................... 2610-318532
Τμήμα Υποθηκών ........................................................ 2610-318046
Τμήμα Η/Υ .................................................................. 2610-334873
Υποθηκοφυλάκειο Δύμης Αράτου 52 Κ. Αχαΐας ......................... 26930-25323
Υποθηκοφυλάκειο Ερυμάνθειας (Τριταία) ................................... 26940-31119
Υποθηκοφυλάκειο Χαλανδρίτσας (Φαρών) ................................. 26940-22386
Υποθηκοφυλάκειο Ερινέου (Καμάρες) ........................................ 26910-31724
Υποθηκοφυλάκειο Αιγίου ............................................................. 26910-26905

Προϊστάμενος .............................................................................. 2610-240423
Fax: ............................................................................................... 2610-271284
Νομική Υπηρεσία ........................................................................ 2610-240426
Τοπογράφος .................................................................................. 2610-240421
Ταμεία ................................................................. 2610-240414, 2610-240416
Πιστοποιητικά - Αντίγραφα ................................. 2610-240411
Κτηματολογικά Φύλλα ........................................ 2610-240417
Καταχωρητές πράξεων ιδιοκτησίας .................... 2610-240410
Καταχωρητές Βαρών .......................................... 2610-240418
Αρχείο ................................................................ 2610-240422

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Αγ. Ανδρέου 103, Τ.Κ. 262 21
Τηλεφωνικό κέντρο ........................................... 2610-240410

 

ΚΛΕΙΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΠΑΤΡΩΝ (Αγ. Στέφανος)
Διεύθυνση .................................................. 2610-647254
Διαχείριση .................................................. 2610-647255
Γραμματεία ................................................ 2610-647252, 647441
Λογιστήριο ................................................. 2610-647256
Κοινωνική Υπηρεσία ................................. 2610-647413
Ιατρείο ........................................................ 2610-647333
Μισθολόγιο ................................................ 2610-647442
Αρχιφυλακείο ............................................. 2610-647253
Γραφείο Αρχυφύλακα ................................ 2610-647240, Fax: 647241
Εξωτερική φρουρά – Γραφείο Διοικητή .............................. 2610-647337
Εξωτερική φρουρά – Γραμματεία ........................................ 2610-647251

 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ Τηλ. κέντρο ................................ 2610-341002

Άμεση Επέμβαση Λιμενικού Σώματος ............... 108 (& από κινητό)

Λιμενική Αστυνομία .............................. 2610-317447, Ρίο 991203

ΤΕΛΩΝΕΙΟ Τηλ. κέντρο .......................... 2610-335644

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ................ 2610-453347

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΑΪΑΣ .................. 109, 133, 2610-695000-5010

ΓΕΝ. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΤΗΣ ............................ 2610-226150, 2610-695300, 695301

ΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ ........................ 2610-277835, 695302, 695303

Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών ........................... 2610-695113-5

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ................... 2610-266150,695200

ΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ ....................... 2610-695202

Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πατρών ..............

Άμεση Δράση – Τμηματάρχης .................... 2610-695321

Αξ. Υπηρεσίας ......................................... 100, 2610-695333

R/Τ Κέντρο ............................................ 109, 133, 2610-695332

Διευθυντής ................................. 2610-695100

Υποδιευθυντής ........................... 2610-224519, 695101

Γραμματέας ................................ 2610-695102-03

Αξ. Υπηρεσίας ............................. 2610-695130-131

Γραφείο Αλλοδαπών ................... 2610-695110

Γραφείο Ελέγχου Διαβατηρίων ............ 2610-695181-2

Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών
...........2610-695162-3

Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας ........ 2610-695190-1


ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Α ΄Αστυνομικό Τμήμα Πατρών
Πανεπιστημίου 138 .................. 2610-420716, 429989, 420715, 695046

Β΄ Αστυνομικό Τμήμα Πατρών
Ερμού 95 ..................... 2610-695284, 695288, 695282

Γ΄Αστυνομικό Τμήμα Πατρών
Γούναρη 52 ...... 2610-320020, 328201, 325795, 323508,695034

Δ΄ Αστυνομικό Τμήμα Πατρών
Πατρών- Πύργου .......... 2610-525322,527151,695042,528696

Ε΄ Αστυνομικό Τμήμα Πατρών

Μαυροματαίων 14, ........ 2610-313300,324866,322705,695050-52

Τμήμα Μεταγωγών-Δικαστηρίων Πατρών
Ι. Βλάχου 4 ........ 2610-325562,343304,325563,695060-62


ΥΠ.Ε.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ [ΠΡΩΗΝ ΣΩΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ (ΣΔΟΕ)]

Ακτή Δυμαίων 18

Τηλ. Κέντρο ............................... 2610-343473, 342254

Διευθυντής ............................... 2610-318037, 338185, Fax 335928

Γραμματεία ............................ 2610-326105


ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Μαιζώνος 200 ........................ 2610-317550

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

Γούναρη 119 ......................... 2610-224319, 223659

Φυλακές

ΦΥΛΑΚΕΣ - ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ -ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Δικαστική Κορυδαλλού 210-4957136 210-4950339
Ψυχ. Κρατουμένων 210-4959824 210-4958740
Νοσ. Κρατουμένων 210-4959108 210-4960733
Γυναικείες Φυλακές 210-4955320 210-4953323
Σωφρον. Κατάστ. Ανηλίκων Κορυδαλλού 210-4952781 210-4952644
Κεντρική Αποθήκη Υλικού (Κ.Α.Υ.Φ.) 210-4959235 210-4959051
Ίδρυμα Αγωγής Ανηλ. Θηλέων Αθηνών 210-7708131 210-7788503
Ι.Α.Α. Επαγγελμ. Εκαπαίδευσης 210-4950514 210-4950514

ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ

Φυλ. Αλικαρνασσού 2810-223488 2810-228462
Πρεβαντόριο κρατουμένων Άμφισσας 22650-23283 22650-23283
Φυλ. Βόλου 24210-84881 24210-84881
Φυλ. Θεσ/νίκης 2310-754933 2310-754933
Φυλ. Ιωαννίνων 26510-41513 26510-41513
Φυλ. Κέρκυρας 26610-39414 26610-39414
Φυλ. Κομοτηνής 25310-22890 25310-32969
Φυλ. Κορίνθου 27410-24890 27410-24890
Φυλ. Κω 22420-22207 22420-22207
Φυλ. Λάρισσας 2410-619905 2410-619905
Φυλ. Ναυπλίου 27520-22802 27520-22802
Φυλ. Νεάπολης 28410-33737 28410-33737
Φυλ. Πάτρας 2610-647234 2610-647252
Φυλ. Τρικάλων 24310-27501 24310-33640
Φυλ. Τρίπολης 2710-232160 2710-232160
Φυλ. Χαλκίδας 22210-83260 22210-83208
Φυλ. Χανίων 28210-46700 28210-46700
Φυλ. Χίου 22710-44270 22710-44272

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ
Φυλ. Κασσάνδρας 23740-31498 23740-31498
Φυλ. Τίρυνθας 27520-26204 27520-26204
Φυλ. Αγιάς 28210-32259 28210-31234
Α. Σ. Κ. Α. Κασσαβετείας 24220-51233 24220-51233

ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ
Ι. Α. Αρρένων Βόλου 24210-71781 24210-71781

Αρχεία Συμβολαιογράφων Πατρών

A

ΑΓΓΕΛΗΣ Π ΓΕΝ.ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ν.ΑΧΑΙΑΣ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 200 2610 - 317550

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΓΟΥΝΑΡΗ 20 2610 - 327860

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΜΑΡΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ 60 2610 - 277883

ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ 33 2610 - 273750

ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ.Α.Κ. Ν.ΑΧΑΙΑΣ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 200 2610 - 317550

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗΤΟΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΤΡΕΩΣ 63 - 65 2610 - 275007

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2610 - 277287

ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΝΑΡΗ 28 - 30 2610 - 610240

ΑΝΤΡΟΠΟΥΛΟΥΓ.Α.Κ. Ν.ΑΧΑΙΑΣ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 200 2610 - 317550

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΠΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 40 2610 - 277890

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Γ.Α.Κ. Ν.ΑΧΑΙΑΣ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 200 2610 - 317550

ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΛΑΓΙΑΝΗ ΕΛΝΗ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 128 621780

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ.Α.Κ. Ν. ΑΧΑΙΑΣ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 200 317550


B

ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ  ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ 33 2610 - 221750

ΒΟΪΛΑΣ ΤΙΜ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΠΛ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 40 2610 - 277890

ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ ΠΑΙΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ  222404

Γ

ΓΑΪΤΑ Γ.Α.Κ. Ν.ΑΧΑΙΑΣ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 200 2610 - 317550

ΓΚΙΟΥΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΙΓΚΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΚΑΝΑΡΗ 66 - 70 2610 - 327600

ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Γ.Α.Κ. Ν.ΑΧΑΙΑΣ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 200 2610 - 317550

ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ 43 2610 - 273440

ΓΟΥΡΑΣ ΑΧΙΛ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ 33 2610 - 2736570

Δ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2610 - 222676

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟ Σ. Γ.Α.Κ. ΑΧΑΙΑΣ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 200 2610 - 317550

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. Γ.Α.Κ. Ν.ΑΧΑΙΑΣ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 200  2610 - 317550

ΔΡΑΚΑΤΟΥ Γ.Α.Κ. Ν.ΑΧΑΙΑΣ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 200 2610 - 317550

Ζ

ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜ. ΚΑΝΑΚΑΡΗ 178 276094

Κ

ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΓΟΥΝΑΡΗ 20 2610 - 327860

ΚΑΤΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΑΛΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 118 - 12 2610 - 621780

ΚΑΡΑΚΑΛΟΥ Γ.Α.Κ. Ν.ΑΧΑΙΑΣ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 200 2610 - 317550

ΚΟΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΡΓΙΛΙΟΣ 2610 - 276527

ΚΟΥΚΑ Λ. Γ.Α.Κ. Ν.ΑΧΑΙΑΣ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 200 2610 - 317550

ΚΑΣΑΡΗ Γ.Α.Κ. Ν.ΑΧΑΙΑΣ 2610 -317550

ΚΕΜΠΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ 43 2610 - 222676

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΛΙΓΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ 2610 - 327600

ΚΑΡΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΜΑΡΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2610 - 277883

ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗ ΑΓ. Γ.Α.Κ. Ν.ΑΧΑΙΑΣ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 200 2610 - 37550

ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΟΥΝΑΡΗ 23 2610 - 270386

ΚΥΡΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤ. ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ 13  2610 - 277287

ΚΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΙΓΚΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΚΑΝΑΡΗ 66 - 70 2610 - 327600

ΚΑΖΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖΕΝΗ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ 52 272200

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΛΙΓΚΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΚΑΝΑΡΗ 66 2610-327600

Λ

ΛΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΟΙΠΟΙΜΕΝΟΣ 43 2610 - 222676

ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜΑΡΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ 60 2610 - 277883

ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤ. ΦΙΛΟΙΠΟΙΜΕΝΟΣ 33 2610 - 277287

Μ

ΜΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΟΤΣΗ 50 276704

ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΛΑΛΑΓΙΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 118-120 621780

ΜΠΕΡΔΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΙΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΑΤΡΕΩΣ 55 222404

ΜΠΕΣΚΟΣ ΕΠΑΜ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΡ. 276527

ΜΩΡΑΚΗ Γ.Α.Κ. Ν. ΑΧΑΙΑΣ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 200 317550

ΜΠΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤ. ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ 13 277287

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Γ.Α.Κ. Ν. ΑΧΑΙΑΣ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 200 317550

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Γ.Α.Κ. Ν. ΑΧΑΙΑΣ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 200 317550

Ο

ΟΡΦΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΜΑΡΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ 60 277883

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ. Γ.Α.Κ. Ν. ΑΧΑΙΑΣ ΜΑΙΖΩΝΟς 200 317550

Π

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 327860

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2610-257007

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ.Α.Κ. Ν. ΑΧΑΙΑΣ 317550

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. Γ.Α.Κ. Ν. ΑΧΑΙΑΣ ΜΑΙΖΩΝΟς 200 317550

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 276704

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΟΣΤΑΛΑΚΤΗ 225566

ΠΑΠΑΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΟΣΤΑΛΑΚΤΗ 225566

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Α. Γ.Α.Κ. Ν ΑΧΑΙΑΣ ΜΑΙΖΩΝΟς 200 317550

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓ. Γ.Α.Κ. Ν. ΑΧΑΙΑΣ ΜΑΙΖΩΝΟς 200 317550

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ. Γ.Α.Κ. Ν ΑΧΑΙΑΣ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 200 317550

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΦΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 279620

ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΠΑΦΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΤΑΝΑΣΣΗΣ 56 279620

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤ. ΦΙΛΙΠΟΙΜΕΝΟΣ 13 277287

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛ. ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗΣ ΑΘΑΝ. ΦΙΛΙΠΟΙΜΕΝΟΣ 30  276880

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 333444

ΠΑΛΟΥΜΠΗ ΠΑΝ. ΦΑΛΤΣΕΤΑ ΦΑΝΗ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 139 276808

ΠΑΦΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΣΑΔΙΑΝΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΝΑΡΗ 45 2610-312243

Ρ

ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 327860

ΡΑΠΤΗ ΑΝΤ. Γ.Α.Κ. Ν. ΑΧΑΙΑΣ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 200 317550

Σ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤ. 277287

ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΒΑΖΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑ ΒΟΤΣΗ 50 273816

ΣΑΦΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ.Α.Κ. Ν. ΑΧΑΙΑΣ 317550

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Γ.Α.Κ. Ν. ΑΧΑΙΑΣ 317550

ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Γ.Α.Κ. Ν. ΑΧΑΙΑΣ 317550

ΣΑΓΙΑ Μ. Γ.Α.Κ. Ν. ΑΧΑΙΑΣ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 200 317550

ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Σ. Γ.Α.Κ. Ν. ΑΧΑΙΑΣ ΜΑΙΖΩΝΟς 200 317550

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣ. Γ.Α.Κ. Ν. ΑΧΑΙΑΣ ΜΑΙΖΩΝΟς 200 317550

ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΤΣΑΚΑ ΑΡΓΥΡΩ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 124 324969

ΣΚΟΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΑΡΗ 48 333444

Τ

ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΛΙΓΚΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ 327600

ΤΣΙΒΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΚΑ ΑΡΓΥΡΩ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 124 324969

ΤΣΙΝΟΥ Γ.Α.Κ. Ν. ΑΧΑΙΑΣ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 200 317550

ΤΣΙΒΛΙΩΤΗ Γ.Α.Κ. Ν. ΑΧΑΙΑΣ ΜΑΙΖΩΝΟς 200 317550

ΤΣΙΛΙΡΑ Ι. Γ.Α.Κ. Ν. ΑΧΑΙΑΣ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 200 317550

Φ

ΦΕΡΟΥΖΑΚΗ Ε. Γ.Α.Κ. Ν. ΑΧΑΙΑΣ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 200 317550

Χ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ.Α.Κ. Ν. ΑΧΑΙΑΣ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 200 317550


Subscribe to this RSS feed