Βασίλης Γαλανόπουλος

Βασίλης Γαλανόπουλος

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Website URL:

Απογευματινή φύλαξη παιδιών των μελών του Συλλόγου μας

Όπως είναι γνωστό, οι δικηγόροι γονείς  ανηλίκων τέκνων αναγκαζόμαστε συχνά να μην ορίζουμε ή να αναβάλλουμε απογευματινά ραντεβού στα γραφεία μας λόγω αδυναμίας φύλαξης των ανηλίκων παιδιών μας.

Κατόπιν αυτού ο Σύλλογός μας εξετάζει το ενδεχόμενο συνεργασίας με Κέντρο ή Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, που θα αναλάβουν την απογευματινή  φύλαξη παιδιών των μελών του Συλλόγου μας ηλικίας 4 έως 12 ετών.

Για τον λόγο αυτό παρακαλείστε όσοι γονείς ενδιαφέρεστε να το δηλώσετε στην Γραμματεία του Συλλόγου μας έως την επόμενη Πέμπτη 1/2/2018, γνωστοποιώντας παράλληλα και πόσες ώρες εβδομαδιαίως υπολογίζετε να απαιτούνται για κάθε παιδί σας. 

Εκ του Συλλόγου

 

 

ΣτΕ Β΄ Τμ. 2987/2017 επταμ. Ne bis in idem (άρ. 4 παρ. 1 του 7ου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ) – Πολλαπλό τέλος λαθρεμπορίας – Σχέση μεταξύ της ποινικής και της διοικητικής δίκης

https://dspatras-news.blogspot.gr/2018/01/29872017-ne-bis-in-idem-4-1-7.html

ΣτΕ Β΄ Τμ. 2987/2017 επταμ.
Ne bis in idem (άρ. 4 παρ. 1 του 7ου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ) – Πολλαπλό τέλος λαθρεμπορίας – Σχέση μεταξύ της ποινικής και της διοικητικής δίκης (άρ. 150 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άρ. 5 παρ. 2 ΚΔΔ)
(Α) Έμμεση ερμηνευτική κρίση του Διοικ. Εφετείου ότι, σε υπόθεση επιβολής πολλαπλού τέλους λαθρεμπορίας, όπως η παρούσα, ο κανόνας ne bis in idem της ΕΣΔΑ δεν εφαρμόζεται και, συνεπώς, δεν επηρεάζει την ερμηνεία και την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 150 (παρ. 1 και 5) του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και  5 (παρ. 2) του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας περί αυτοτέλειας της διοικητικής διαδικασίας και δίκης σε σχέση με την αντίστοιχη ποινική διαδικασία έναντι του ίδιου προσώπου, για την ίδια κατ’ ουσίαν παράβαση
(Β) Με την απόφασή του στην υπόθεση Καπετάνιος και άλλοι κατά Ελλάδας, το ΕΔΔΑ, αφού απέκρουσε ρητώς την επιχειρηματολογία που διατυπώθηκε στην 2067/2011 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, διαπίστωσε, τελικά, παραβίαση του άρθρου 4 του 7ου ΠΠ στις κριθείσες υποθέσεις,  στις οποίες είχαν απορριφθεί τα ένδικα βοηθήματα και μέσα των προσφευγόντων σε σχέση με διοικητικές πράξεις περί καταλογισμού σε βάρος τους χρηματικής κύρωσης (υψηλού πολλαπλού τέλους) για διάπραξη τελωνειακής (διοικητικής) παράβασης λαθρεμπορίας, μολονότι αυτοί είχαν απαλλαγεί, με αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου, της κατηγορίας τέλεσης του αντίστοιχου ποινικού αδικήματος λαθρεμπορίας – Από το σκεπτικό της απόφασης αυτής συνάγεται με σαφήνεια ότι το ΕΔΔΑ διέλαβε ερμηνευτική κρίση, σύμφωνα με την οποία το άρθρο 4 παρ. 1 του 7ου ΠΠ της ΕΣΔΑ αντιτίθεται (τουλάχιστον κατ' αρχήν) στην εκκίνηση και εξακολούθηση διοικητικής, κατά το εθνικό δίκαιο, διαδικασίας και δίκης περί επιβολής σε ορισμένο πρόσωπο πολλαπλού τέλους, μεγάλου ποσού (όπως συμβαίνει και στην παρούσα υπόθεση), για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας, όταν για την ίδια κατ' ουσίαν παράβαση έχει ήδη περατωθεί αμετάκλητα η αντίστοιχη ποινική, κατά το εθνικό δίκαιο, διαδικασία εναντίον του ίδιου προσώπου, λαμβανομένου υπόψη ότι αμφότερες οι διαδικασίες έχουν «ποινικό» χαρακτήρα, κατά την ΕΣΔΑ, βάσει των κριτηρίων Engel (πρβλ. ΣτΕ 167/2017 7μ., σκ. 5) – Επομένως, ο ισχυρισμός του αναιρεσείοντος περί αντίθεσης της σχετικής έμμεσης κρίσης της αναιρεσιβαλλομένης προς τα κριθέντα με την απόφαση Καπετάνιος του ΕΔΔΑ, είναι βάσιμος, ο δε σχετικός προβαλλόμενος λόγος αναιρέσεως είναι παραδεκτός – Περαιτέρω, κρίνεται και βάσιμος, διότι η προπαρατεθείσα έμμεση ερμηνευτική κρίση του δικάσαντος διοικητικού εφετείου δεν είναι νόμιμη (με επιχειρηματολογία η οποία παραπέμπει στις αποφάσεις ΣτΕ 1992/2016 και 680/2017 επταμ.)
(Γ) Ενόψει των ανωτέρω και των αποφάσεων του ΕΔΔΑ στις υποθέσεις Καπετάνιος και λοιποί και Σισμανίδης και λοιποί κατά Ελλάδας, η δημοσίευση των οποίων επηκολούθησε της τελευταίας διασκέψεως (7.4.2015) επί της υποθέσεως επί της οποίας εκδόθηκε η απόφαση 1741/2015 της Ολομελείας του Δικαστηρίου, αλλά και ενόψει της νεώτερης αποφάσεως του ΕΔΔΑ Α και Β κατά Νορβηγίας, δεν συντρέχει περίπτωση παραπομπής στην Ολομέλεια προκειμένου να κριθεί και πάλι το ζήτημα αν πολλαπλό τέλος μεγάλου ύψους, όπως το επίδικο, που επιβάλλεται σε περίπτωση λαθρεμπορίας, συνιστά «ποινή» κατά την αυτόνομη έννοια της ΕΣΔΑ και αν η επιβολή του μπορεί να εμπίπτει στο ρυθμιστικό πεδίο της αρχής ne bis in idem
(Δ) Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση και η υπόθεση παραπέμπεται στο Διοικητικό Εφετείο, προκειμένου αυτό, κατόπιν επανελέγχου και εκτίμησης του πραγματικού, να ερευνήσει αν συντρέχουν εν προκειμένω όλες οι προϋποθέσεις εφαρμογής του κανόνα ne bis in idem

Ν. 4512/2018: ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις.

https://dspatras-news.blogspot.gr/2018/01/blog-post_18.html

 

Ν. 4512/2018: ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών
Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής
Προσαρμογής και άλλες διατάξεις.


ΦΕΚ Α 5/17-1-2018

 

 

 

Ν. 4512/2018

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Παρατηρήσεις

 

«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

Άρθρα 1 - 42

1.    Κατάργηση Υποθηκοφυλακείων, μεταφορά αρμοδιοτήτων

2.    Άρθρα 6 – 7 Πάγια και αναλογικά τέλη για την εγγραφή πράξεων κ.τ.λ. 

3.    Άρθρο 15 Σύσταση και τοπική και υλική αρμοδιότητα Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων Κτηματολογικών Γραφείων του Φορέα

4.    Άρθρα 36-41 ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ -ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

5.    Άρθρο 38 Παράδοση και παραλαβή αρχείων έμμισθων και άμισθων υποθηκοφυλακείων

6.     Άρθρο 41 Καταργούμενες διατάξεις

7.    Άρθρο 42 Έναρξη ισχύος

 

ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ

ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρα 43 – 72

1.    Άρθρο 53 Εκμίσθωση των δημόσιων λατομείων

2.    Άρθρο 54 Εκμίσθωση δημοτικών λατομείων

3.    Άρθρο 57 Απαλλοτρίωση ξένης ιδιοκτησίας

4.    Τροποποιείται το Ν.Δ. 210/1973  Περί Μεταλλευτικού Κώδικος.-(Α` 277).  

5.    Άρθρο 69 Καταργούμενες διατάξεις

α) Νόμος 669 της  24.8/1.9.1977: Περί εκμεταλλεύσεως 

   λατομείων.- (Α` 241).   

6.     τροποποιείται ο Ν.  998/1979 : Περί  προστασίας των   δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων  της Χώρας.

 

 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρα 73 – 99

Ίδρυση της ≪ Ελληνικό Χρηματιστήριο

Ενέργειας Α.Ε.≫

 

ΤΜΗΜΑ Β΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Άρθρα 100 - 126

1.    ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 2251/1994«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ» Άρθρα 100 – 111

2.    ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Άρθρα 112 – 117

3.    Τροποποίηση

α) Ν.   3463/2006 « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.»

β) Άρθρο 123 Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ν. 1733/1987)

4.    Άρθρο 125 Καταργούμενες διατάξεις

 

 

ΜΕΡΟΣ Δ΄

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρα 127 – 175

1.    ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

τροποποίηση Κώδικα Απαλλοτριώσεων ν. 2882/2001

 

 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Άρθρα 176 – 209

1.    Τροποποιήσεις Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ( άρθρο 176, 207) 

2.    Άρθρο 177 Τροποποίηση του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007, Α΄153)

3.    ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ άρθρο 178 επ. 

 Άρθρο 180 Υπαγόμενες διαφορές

Άρθρο 182 Υποχρεωτικότητα

Άρθρο 185 Αποτελέσματα της διαμεσολάβησης στην

παραγραφή και τις αποσβεστικές προθεσμίες

Άρθρο 194 Η αμοιβή του διαμεσολαβητή

 

4.     Άρθρο 208 Τροποποίηση  άρθρου 60 του ν. 4472/2017 (Μεταβατικές διατάξεις για ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς)  

5.     Τροποποίηση  ν. 2830/2000 (Κώδικας Συμβολαιογράφων),

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Άρθρα 210 – 215

1.    Άρθρο 211 τροποποίηση ν. 1264/1982 Ποσοστό απαρτίας για συζήτηση και λήψη απόφασης κήρυξης απεργίας 

2.    Αυθεντική ερμηνεία άρθρου 34 (Εργατικόν ατύχημα και επαγγελματική νόσος ) του Α.Ν. 1846 της 14/21 Ιουνίου 1951 (νόμος Ι.Κ.Α. ).

 

ΤΜΗΜΑ Ε΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Άρθρα 216 – 219

1.    Άρθρο 216 Περί οδικής βοήθειας

 - Υποχρεώσεις : Παρέχουν άμεση και ποιοτική οδική βοήθεια οχημάτων, δηλαδή ανταπόκριση με το κατάλληλο προσωπικό και όχημα εντός μίας (1) ώρας από την κλήση.

 

 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ

ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ

ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ

Άρθρα 220 - 238

 

ΤΜΗΜΑ Ζ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Άρθρα 239 – 243

Τροποποίηση Ν. 3528/2007 Κώδικας Δημοσίων  Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

 

ΤΜΗΜΑ Η΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρα 244 - 246

 

ΤΜΗΜΑ Θ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Άρθρα 247 – 342

1.    Άρθρο 257 Ωράριο Λειτουργίας Φαρμακείων

2.    Άρθρο 260 τροποποίηση Ν. 3984/2011  - Δωρεά  οργάνων  : Συναισθηματικός Δότης - Κάρτα Δότη Ε.Ο.Μ.

3.    Άρθρο 263 Καταργούμενες διατάξεις

4.    ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ άρθρα 271 επ. 

5.     Άρθρο 339 Αντιποίηση ιατρικού λειτουργήματος – ποινικές διατάξεις

 

ΤΜΗΜΑ Ι΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 

Άρθρα 343 – 347

 

ΤΜΗΜΑ ΙΑ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρα 348 – 349

 

ΤΜΗΜΑ ΙΒ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρα 350 - 

1.    Άρθρο 353 Τροποποιήσεις διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος - Φορολογικά κίνητρα

2.    Άρθρο 354 Τροποποιήσεις λοιπών διατάξεων φορολογικών κινήτρων

3.    Τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α΄ 170)

4.     Άρθρο 356 Τροποποίηση  Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α΄ 248)

5.    Άρθρο 357 επ. Χορήγηση άδειας λειτουργίας καζίνο

6.     Άρθρο 381 Σύσταση Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος: Ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος  έχει την καθοδήγηση και το συντονισμό λειτουργίας της Υπηρεσίας.

7.     Άρθρο 391 Τροποποίηση Ν.   2523/1997 Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις

8.     Άρθρο 395 Ρυθμίσεις για τον Ε.Φ.Κ.Α.

9.     Άρθρο 404 Τροποποιήσεις διατάξεων του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ) 

 

ΣτΕ Β΄ Τμ. 88/2018, 91/2018 [humanrightscaselaw.gr]

https://dspatras-news.blogspot.gr/2018/01/882018-912018-humanrightscaselawgr.html

 

ΣτΕ 88, 91/2018: Δικαίωμα ακρόασης – Παραβάσεις Κ.Β.Σ. που άγουν σε επιβολή προστίμου ή σε εξωλογιστικό και στην επιβολή πρόσθετου φόρου, λόγω ανακρίβειας – Λυσιτέλεια λόγου προσφυγής περί μη κλήσης σε προηγούμενη ακρόαση – Δεν απαιτείται πανηγυρική διατύπωση ειδικού και συγκεκριμένου ισχυρισμού περί των ουσιωδών ισχυρισμών που θα είχαν προβληθεί ενώπιον της Διοίκησης, αλλά αρκεί αναφορά των εν λόγω ισχυρισμών με την προσφυγή ή το δικόγραφο πρόσθετων λόγων – Tούτο ισχύει και για την εφαρμογή του άρ. 79 παρ. 5 περ. β ΚΔΔ
​ΣτΕ 91/2018:  Δεν καθίσταται εκ των υστέρων αλυσιτελής ο οικείος λόγος προσφυγής, συνεπεία της κρίσης του Εφετείου επί των λόγων περί ουσιαστικών πλημμελειών της καταλογιστικής πράξης, δεδομένου ότι προηγείται η εξέταση των λόγων περί πλημμελειών της διοικητικής διαδικασίας
 
Subscribe to this RSS feed