ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΑΝ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ & ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΗΜΑΤΟΣ (ως οφειλές νοούνται οι πάσης φύσης απαιτήσεις του Ταμείου)

 

Ν.4254/7-4-2014 (ΦΕΚ 85 τ.Α’), άρθρο 1, παρ.ΙΑ, υποπ.ΙΑ.2, περ.2 & ΚΥΑ Β/7/11711/884/11-4-2014
(ΦΕΚ 906 τ.Β’) προυποθέσεις & διαδικασία [συμψηφισμός οφειλών ασφαλισμένων και εργοδοτών, ανεξαρτήτως τυχόν υπαγωγής τους σε καθεστώς
ρύθμισης – άρθρο 2 της ΚΥΑ]


Σχετικά με το συμψηφισμό οφειλής του ΤΑΝ και ΤΕΑΔ από επιστροφή ΦΕ ή ΦΠΑ σας
γνωρίζουμε ότι :
Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών, τηρεί το
διακανονισμό με πάγια εντολή στην ΕΤΕ και υποβάλλει αίτηση συμψηφισμού στην ΔΟΥ (για επιστροφή ποσού από ΦΠΑ ή ΦΕ), πρέπει να μας στείλει αίτηση (φαξ 210.5296129) για το συμψηφισμό που αιτήθηκε και το ακριβές ποσό του συμψηφισμού, προκειμένου, αμέσως μετά την απόδοση του ποσού στον ΤΑΝ, να συμψηφίσουμε το ποσό με επόμενες δόσεις ρύθμισης.
Με τον τρόπο αυτό θα καλυφθούν (από το ποσό επιστροφής) οι επόμενες δόσεις που αναλογούν στο ποσό αυτό και θα συνεχιστεί η ρύθμιση. Ο ασφαλισμένος θα καταλάβει τα ανωτέρω από την κίνηση του λογαριασμού του χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.
Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης της οφειλής στον ΤΑΝ (που ο ασφαλισμένος είχε αιτηθεί ρύθμισης & επέλεξε την εφάπαξ εξόφληση) πρέπει να ενημερώσει το Ταμείο και να λάβει ασφαλιστική ενημερότητα, ώστε να μηδενιστεί η οφειλή του και να λάβει την επιστροφή είτε από την Εφορία, είτε από τον ΤΑΝ σε περίπτωση που ήδη έχει αποδοθεί το ποσό επιστροφής από την Εφορία. Επίσης σε εφάπαξ εξόφληση της οφειλής χωρίς ανάκληση του σχετικού αιτήματος ρύθμισης ο ασφαλισμένος πρέπει να ενημερώσει με αίτησή του το Ταμείο.


ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΑΝ

Login to post comments
back to top