Χορήγηση ταμειακής άτοκης διευκόλυνσης στα μέλη του ΔΣΠ για την αποπληρωμή της ασφαλιστικής τους υποχρέωσης έτους 2016 Featured

Χορήγηση ταμειακής άτοκης διευκόλυνσης στα μέλη του ΔΣΠ για την αποπληρωμή της ασφαλιστικής τους υποχρέωσης έτους 2016

Την 8η Ιανουαρίου 2018 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και μεταξύ άλλων έλαβε την κάτωθι σημαντική απόφαση:

Έχοντας γνώση της έντονης οικονομικής στενότητας, στην οποία ευρίσκεται το σύνολο των μελών του Συλλόγου μας, και με δεδομένο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μελών του συλλόγου δεν έχει έως σήμερα καταβάλει τις ασφαλιστικές του εισφορές για το έτος 2016, με καταληκτική ημερομηνία καταβολής αυτών την 31η Ιανουαρίου 2018, το Δ.Σ ομόφωνα αποφάσισε όπως χορηγήσει στα μέλη που δεν έχουν καταβάλει έως σήμερα τις ασφαλιστικές εισφορές για το έτος 2016 και μόνο (πλην των εμμίσθων δικηγόρων) ταμειακή άτοκη διευκόλυνση για την αποπληρωμή της ασφαλιστικής τους υποχρέωσης προς το Τ.Ν.

Για τους συναδέλφους που δεν έχουν καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές παρελθόντων ετών, υπενθυμίζεται ότι έχουν την δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές αυτές απευθείας στον ΕΦΚΑ - Ταμείο Νομικών (Ρύθμιση των οφειλών σε 120 δόσεις Ν.4643/2017), η οποία ισχύει μέχρι τις 31-12-2018 και σε αυτήν μπορούν να ενταχθούν και οι οφειλές του 2016 εάν το επιθυμούν.

Κατά συνέπεια η Ταμειακή διευκόλυνση, στην οποία ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών θα προβεί, ορίζεται στο ποσό των 1.000 ευρώ για τους δικηγόρους άνω πενταετίας και στο ποσό των 700 ευρώ για τους δικηγόρους κάτω πενταετίας, για την αποπληρωμή των ασφαλιστικών τους εισφορών προς το Ταμείο Νομικών  έτους 2016 και μόνο.

Η καταβολή αυτή θα γίνει από τον Σύλλογό μας για λογαριασμό των μελών του απευθείας στο Ταμείο Νομικών (στον κωδικό του κάθε μέλους) και αφού πρώτα προσκομισθούν στον Σύλλογο τα βιβλιάρια με τα επικολληθέντα ένσημα και τα σχετικά γραμμάτια της ΕΤΕ για το υπόλοιπο των συνολικών εισφορών  που πρέπει να καταβληθούν προς το ΤΑΝ-ΤΕΑΔ. 

Από την ταμειακή διευκόλυνση εξαιρούνται όσοι συνάδελφοι έχουν οφειλή προς τον Δικηγορικό Σύλλογο, από την λήψη του Δανείου για τις ασφαλιστικές εισφορές των προηγούμενων ετών, ήτοι 2013, 2014, 2015.

Το ποσό της ως άνω ταμειακής διευκόλυνσης θα επιστραφεί (αποπληρωθεί) από τα μέλη του συλλόγου τμηματικά με άτοκες μηνιαίες δόσεις.

Η πρώτη δόση θα άρχεται την 30-6-2018  και η τελευταία  θα λήγει την 30-11-2018 και το ποσό της κάθε δόσης θα προσδιορισθεί και θα αναγράφεται επακριβώς στο ιδιωτικό  συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ του Συλλόγου και του κάθε μέλους του.

Διευκρινίζεται ότι ο κάθε συνάδελφος δικηγόρος, που επιθυμεί να αιτηθεί την λήψη της ανωτέρω  διευκόλυνσης,  θα υπογράφει  έγγραφη αίτηση-δήλωση αποδοχής καταβολής του άνω ποσού εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών για λογαριασμό του στο Ταμείο Νομικών, δηλώνοντας ταυτόχρονα εγγράφως ότι θα αποδέχεται την εξόφληση του ποσού τμηματικά με τις ως άνω καθορισθείσες μηνιαίες καταβολές, εκχωρώντας επίσης προς το Σύλλογο το δικαίωμα, άμα της παρελεύσεως απράκτων δύο μηνιαίων δόσεων (άνευ καταβολής αυτών), να δύναται να συμψηφίζει το οποιοδήποτε ποσό που θα  μπορεί να εισπράξει το μέλος του συλλόγου (μέρισμα, απαλλοτριώσεις, ΦΠΑ κλπ.) με το ποσό που θα  αντιστοιχεί στις ανεξόφλητες ως άνω άτοκες δόσεις. Επίσης, θα δηλώσει ότι θα δύναται ο Σύλλογος όπως επιβάλλει στο κάθε γραμμάτιο που θα εκδίδει το μέλος του συλλόγου για την διενέργεια οιασδήποτε ενέργειας για την οποία απαιτείται ή έκδοση του αντιστοίχου γραμματίου, πρόσθετο τέλος υπέρ του ΔΣΠ για την εξόφληση του υπολοίπου ποσού.

Οι πλήρεις όροι και προϋποθέσεις για την χορήγηση της χρηματικής διευκόλυνσης θα αναγράφονται στην αίτηση - δήλωση, η οποία αίτηση-δήλωση θα διατίθεται και θα υποβάλλεται στο λογιστήριο του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών (στον κο Βασίλειο Ζαφειριάδη) από την Δευτέρα 15-1-2018 και μέχρι την Δευτέρα 29-1-2018.

 

Εκ του Συλλόγου

Login to post comments
back to top