Ν. 4152/2013: ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ - ΤΑΝ - ΤΕΑΔ - ΤΥΔΕ (Πάγια Ρύθμιση σε 12 ισόποσες δόσεις) Featured

Ν. 4152/2013: ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ - ΤΑΝ - ΤΕΑΔ - ΤΥΔΕ (Πάγια Ρύθμιση σε 12 ισόποσες δόσεις)

Με τις διατάξεις των υποπαραγράφων ΙΑ1 της παραγράφου ΙΑ΄του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/9-5-2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις παρ. 1,2 και 3 του άρθρου

δεύτερου του Ν. 4158/13 και τις σχετικές ΥΑ Β/7/15878/2915/13 και ΥΑ Β/7/15877/2914/13 (ΦΕΚ 1265/τΒ΄/24-5-2013), παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης καθυστερούμενων οφειλών με την ένταξη

των καθυστερούμενων έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης οφειλών μετά των νόμιμων προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων (χωρίς έκπτωση) στην "Πάγια Ρύθμιση"

της υποπαραγράφου ΙΑ1 της παραγράφου ΙΑ΄του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013, με κεφαλαιοποίηση της οφειλής του προηγούμενου της αίτησης μήνα και καταβολής σε 12 ισόποσες μηνιαίες

δόσεις.  

Login to post comments
back to top