ΑνακοινώσειςΕνημέρωση

5η Τροποποίηση της αρ.35623/26-02-2021 (ΑΔΑ: 69ΧΡΟΡ1Φ-1ΜΘ) Απόφασης Ανάρτησης δασικών χαρτών στο σύνολο των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. περιοχής Καλλικρατικών Δήμων Πατρέων, Καλαβρύτων, Αιγιαλείας, Ερυμάνθου & Δυτικής Αχαΐας της ΠΕ Αχαΐας

Δημοσίευσε ο Τρίτη 26 Ιουλίου 202296 ΠροβολέςΧωρίς Σχόλια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πάτρα 21 – 07 – 2022
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
Αρ. Πρωτ. : 117437
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Μπουμπουλίνας 57-59 – Πάτρα
Τ.Θ. 3177 – Τ.Κ. 262 22

ΘΕΜΑ: 5η τροποποίηση της αριθ. 35623/26-02-2021 (ΑΔΑ: 69ΧΡΟΡ1Φ-1ΜΘ) απόφασης ανάρτησης δασικών χαρτών στο σύνολο των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. περιοχής Καλλικρατικών Δήμων Πατρέων, Καλαβρύτων, Αιγιαλείας, Ερυμάνθου & Δυτικής Αχαΐας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και πρόσκλησης για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου αυτού, αποκλειστικά και μόνο ως προς την προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων και την καταληκτική ημερομηνία
αυτής.

Έχοντας υπόψη:

…………………………………………………………

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Τροποποιούμε την αριθ. 35623/26-02-2021 (ΑΔΑ: 69ΧΡΟΡ1Φ-1ΜΘ) απόφασή μας,
που αφορά ανάρτηση του δασικού χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου αυτού, αποκλειστικά και μόνο ως προς μέρος της παραγράφου Β. και ειδικότερα ως προς την προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων και την καταληκτική ημερομηνία αυτής ως εξής:
«Β. Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του
αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκατόν πέντε (105) ημερών, η οποία αρχίζει την 12-03-2021 ημέρα Παρασκευή.
Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 31-07-2022 ημέρα Κυριακή και για τους κατοίκους εσωτερικού, αλλά και για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή.»

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αριθ. 35623/26-02-2021 (ΑΔΑ: 69ΧΡΟΡ1Φ-1ΜΘ), 99463/10-06-2021 (ΑΔΑ: 6ΛΚ5ΟΡ1Φ-Κ7Ξ), 195672/10-06-2021 (ΑΔΑ: 67ΦΧΟΡ1Φ-Ν3Τ), 50636/31-03-2022 (ΑΔΑ: ΨΡΩΙΟΡ1Φ-7ΑΙ) & 95515/15-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΙΕΟΟΡ1Φ-Θ66) αποφάσεις μας.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών Αχαΐας

Γεώργιος Παναγιωτόπουλος

 

5Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Αφήστε μία κριτική