Πληροφορίες από το φύλλο της Τοπικής Εφημερίδας “ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ” της 15/10/1887:

Ο συντάκτης και εκδότης της, δικηγόρος Κων/νος Φιλόπουλος, παππούς του νυν Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου, αναγγέλλει στο αναγνωστικό κοινό την ίδρυση του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών (Δ.Σ.Π.) του οποίου ιδρυτικό μέλος ήταν και ο ίδιος με τα πιο κάτω λόγια:

“Ευχαρίστως αναγγέλομεν ότι οι εν Πάτραις κ.κ. δικηγόροι απεφάσισαν την σύστασιν Δικηγορικού Συλλόγου και κατά την εβδομάδα ταύτην έθεσαν τας βάσεις αυτού εν κοινή συσκέψει. Ο προσωρινός αυτού κανονισμός εψηφίσθη κατά την Τρίτην και μετά τας αρχαιρεσίας γεννησομένας προσεχώς, άρχεται των εργασιών του. Πολλάκις οι παρ΄ημίν δικηγόροι απεπειράθησαν την σύστασιν τοιούτου τινός συλλόγου κατανοούντες ότι άνευ αυτού, δηλ. άνευ οργανικής τινός συνοχής του δικηγορικού σώματος, αδύνατος απέβαινεν αυτοίς η από κοινού σύμπραξις εις επιτέλεσιν πολλών αυτών καθηκόντων, απέβαινεν αδύνατον αυτοίς να τηρήσωσι και απέναντι του κοινού και απέναντι των αρχών και ιδία των δικαστικών, την προσήκουσαν θέσιν και αξιοπρέπειαν, ουδέ ήττον δυστυχώς αι απόπειραι αυταί απέτυχον αλληλοδιαδόχως, είτε διότι εγένοντο εν καιροίς ερεθισμού, είτε διότι μικροφιλοτιμίαι τινές εδείχθησαν τότε ισχυρότεραι των αγαθών προθέσεων. Αλλ’ ήδη πεποίθαμεν ότι αλλεπάλληλαι περιστάσεις εδίδαξαν πάντας ότι η παρ’ ημίν έλλειψις δικηγορικού συλλόγου, είναι κενόν μέγα εν τη κοινωνία ταύτη όπερ πρέπει να πληρωθεί οπωσδήποτε και αντί πάσης θυσίας…”

Στο γεγονός αυτό αναφέρεται την επομένη ημέρα η Τοπική Εφημερίδα “Ο ΜΙΝΩΣ” και στις 29/10 η εφημερίδα “Ο ΦΟΙΝΙΞ”. Στις 24/12/1887 γίνεται η έναρξη των εργασιών του νεοσυσταθέντος Συλλόγου. Στις 6/10/1887 ψηφίζεται ο οριστικός Κανονισμός του από τα 95 τότε μέλη του, ο οποίος αποτελείτο από 13 λιτά και περιεκτικά άρθρα.Η πρώτη Συνεδρίαση του Δ.Σ. έχει καταχωρηθεί στα βιβλία Πρακτικών με ημεροχρονολογία 9/4/1909.

Μέλη του Δ.Σ.Π. διετέλεσαν τέως Πρωθυπουργοί, (Μιχαλακόπουλος, Παπανδρέου). Επίσης, μέλος της υπήρξε ο νυν Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωστής Στεφανόπουλος, πολλά δε από τα μέλη του αναμίχθηκαν ενεργά στην πολιτική και εξελέγησαν βουλευτές, διετέλεσαν Υπουργοί και επίσης σημαντική είναι η προσφορά δικηγόρων μελών του Συλλόγου στη λογοτεχνία και την ποίηση. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών είναι Ν.Π.Δ.Δ. και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις ΓΤΙΖ της 23/27 Δεκεμβρίου 1908 σε συνδυασμό με το Β.Δ/μα 24/26 Ιανουαρίου 1909.

Τα γραφεία του Δ.Σ.Π. στεγάζονται στο Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας (Δημ. Γούναρη 30, β΄ όροφος,) και διαθέτει επαρκή γραμματειακή υποστήριξη. Διαθέτει κεντρική μονάδα υπολογιστών και με τον ανάλογο περιφερειακό εξοπλισμό για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των εργασιών του. Επίσης διαθέτει ιδιόκτητους χώρους επί της οδού Φιλοποίμενος 24, όπου στεγάζεται η αίθουσα Συνεδρίων και διαλέξεων του Συλλόγου (γ΄ όροφος) και λειτουργεί σύγχρονη βιβλιοθήκη (β΄ όροφος) η οποία εξυπηρετεί όχι μόνο νομικούς (δικαστές – δικηγόρους) αλλά και πολίτες και λειτουργεί σε καθημερινή βάση πρωί και απόγευμα.

Ο Δ.Σ.Π. βρίσκεται στην έδρα της εφετειακής περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και στα Δικαστήρια της Πάτρας εκδικάζονται σε δεύτερο βαθμό πολιτικές , διοικητικές και ποινικές υποθέσεις των νομών Αχαΐας – Ηλείας – Κεφαλληνίας – Ζακύνθου. Συνεργάζεται με τους Περιφερειακούς Εφετειακούς Συλλόγους σε επίπεδο ανταλλαγής νομικών απόψεων και συνδικαλιστικών επιδιώξεων και συγκεκριμένα με τους πιο κάτω Δικηγορικούς Συλλόγους: Ηλείας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Αιγίου και Καλαβρύτων.

Ο Δ.Σ.Π. εκδίδει από το έτος 1985 σε ετήσια βάση την Αχαϊκή Νομολογία σκοπός της οποίας είναι να μην μένει άγνωστη μια σημαντική ύλη από το Πολιτικό Εφετείο της Πάτρας που αναμφισβήτητα είναι χρήσιμη για τους θεωρητικούς του Δικαίου, τους δικηγόρους και τους Δικαστές. Κάθε τόμος της πιο πάνω έκδοσης περιέχει τις σημαντικότερες αποφάσεις του Πολιτικού Εφετείου της Πάτρας με μια συστηματική κατάταξη της ύλης. Επίσης, ήδη κυκλοφορεί η Αχαϊκή Διοικητική Νομολογία με τις αποφάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων της Πάτρας.

Με σύμβαση την οποία έχει καταρτίσει παρέχει την δυνατότητα στα μέλη του να ενημερώνονται και να έχουν άμεση πρόσβαση στην ελληνική νομοθεσία και νομολογία. Κατόπιν δε άδειας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αναρτά από το 2015 στην ανανεωμένη ιστοσελίδα του τα βιβλία δημοσίευσης των αποφάσεων των δικαστηρίων της Πάτρας καθώς και τα εκθέματα, πινάκια κλπ κάθε δικασίμου. Συμβάλλει στην συνεχή επιστημονική κατάρτιση των μελών του καθώς διαθέτει σύγχρονη και ιδιαίτερα αξιόλογη και οργανωμένη βιβλιοθήκη με χιλιάδες βιβλία και οργανώνει συχνά σεμινάρια, ημερίδες, διαλέξεις επιστημονικού περιεχομένου και συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση στην επιμόρφωση Δικηγόρων – Δικαστών κλπ. στα πλαίσια της δια βίου εκπαίδευσης των μελών της σε θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου και πρωτοπόρων κλάδων του Δικαίου π.χ. ηλεκτρονικό εμπόριο, offshore εταιρείες κλπ.

Την αίθουσα διαλέξεων παραχωρεί σε επιστημονικούς φορείς και συλλόγους για την οργάνωση διαλέξεων, παρουσίαση νέων εκδόσεων κλπ. Συνεργάζεται με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου και διαφόρων φορέων της πόλης για την παροχή Νομικής Βοήθειας σε αδύναμους οικονομικά πολίτες.
Παρεμβαίνει σε γενικότερου ενδιαφέροντος κοινωνικά προβλήματα.
Πρωτοστατεί, υποβάλλοντας προτάσεις και σχέδια νόμων για τη ρύθμιση εκκρεμών προβλημάτων που αφορούν το δικηγορικό σώμα της Χώρας, τους πολίτες και τη νομοθεσία και επίσης στους αγώνες και στις προσπάθειες για την επίλυση των διαφόρων θεσμικού ενδιαφέροντος προβλημάτων, μετέχοντας στη Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας.

Λειτουργεί ειδικό ταμείο ΛΕΑΔΠΑ για την παροχή οικονομικής βοήθειας, περίθαλψης κλπ. στα μέλη του που διοικείται από αιρετό όργανο. Διαθέτει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: diksipat@otenet.gr) και ιστοσελίδα στο διαδίκτυο (https://www.dspatras.gr) την οποία ήδη εκσυγχρονίζει και αναβαθμίζει σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα.