ΑνακοινώσειςΕνημέρωση

Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων μετά την ψήφιση του ν. 4919/2022 (Α’ 71) αναφορικά με το νέο μητρώο (ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ.)

Δημοσίευσε ο Δευτέρα 23 Μαΐου 202225 Μαΐου, 2022387 ΠροβολέςΧωρίς Σχόλια
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΜΗ – ΥΜΣ
Α.Δ.Α.: 9ΕΒΔ46ΜΤΛΡ-ΞΧΓ

Αθήνα, 23-05-2022

Αριθ. Πρωτ. : 52871 – 23-05-2022

 

 

 

Κατόπιν της ψήφισης του ν. 4919/2022 «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις» και τις αλλαγές που επήλθαν σε ό,τι αφορά τους υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. και τη δημιουργία δύο νέων Μητρώων (Μ.Μ.Ε.Ο.Δ και ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ.), διευκρινίζονται τα εξής:

…………………………………………

  1. Θέσπιση νέων Μητρώων:

α) Μητρώο Μη Εμπορικής Οικονομικής Δραστηριότητας (Μ.Μ.Ε.Ο.Δ) (άρθρο 52)

β) Γενικό Μητρώο Μελών Επιστημονικών Φορέων (ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ.) (άρθρο 56)

Για τα νέα αυτά Μητρώα οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. δεν έχουν καμία αρμοδιότητα σε ό,τι αφορά την τήρηση τους και συνεπώς δεν οφείλουν να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια.

Για καθαρά ενημερωτικούς λόγους αναφέρουμε τα σχετικά προβλεπόμενα στο νόμο.

α) Μ.Μ.Ε.Ο.Δ

 

β) ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ

Σύμφωνα με το άρθρο 56 του ν. 4919/2022 συγκροτείται Γενικό Μητρώο Μελών Επιστημονικών Φορέων (ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ.) στο οποίο εγγράφονται προαιρετικά τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ελεύθερη επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να διενεργούν εμπορικές πράξεις και είναι εγγεγραμμένα στους κατωτέρω επιστημονικούς φορείς ή στα μέλη αυτών:

  • Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος
  • Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
  • Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος
  • Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
  • Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία
  • Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
  • Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος
  • Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος
  • Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος.

Διευκρινίζεται ότι με την περ. γ) του άρθρου 59 καταργήθηκε η υπ. αρ. 90043/10-08-2021 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα και μη εμπορική δραστηριότητα. Εγγραφή και υποχρεώσεις δημοσιότητας των φυσικών προσώπων που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. βάσει Κ.Α.Δ. (Β’ 4066)», με την οποία προβλέπονταν η υποχρεωτική εγγραφή των φυσικών προσώπων που ασκούν οικονομική μη εμπορική δραστηριότητα σε υπομητρώο του Γ.Ε.ΜΗ.

Το ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ. θα τηρείται εκτός Γ.Ε.ΜΗ., σε πληροφοριακό σύστημα που θα αναπτύξουν από κοινού οι επιστημονικοί φορείς. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να θέσουν τα ερωτήματά τους σχετικά με τη λειτουργία του ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ., παρακαλούνται όπως απευθύνονται στους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς, στους οποίους ανήκουν.

Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου

Σωτήριος Αναγνωστόπουλος

Αφήστε μία κριτική