ΑνακοινώσειςΑσκούμενοιΕνημέρωση

Πρακτικό 1/2023 της Οργανωτικής Επιτροπής Πανελλήνιου Διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α΄εξεταστικής περιόδου 2023-Εξεταστικό Κέντρο

Δημοσίευσε ο Τετάρτη 17 Μαΐου 2023381 ΠροβολέςΧωρίς Σχόλια

Αριθμός ΑΠΟΦΑΣΗΣ  1/2023

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

         Στην Πάτρα και στο γραφείο της Γραμματείας του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών (γρ. 68, β΄ όροφος) σήμερα την 15η Μαΐου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., η Οργανωτική Επιτροπή Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων της Περιφέρειας του Εφετείου Πατρών Α΄ Εξεταστικής Περιόδου 2023, που συγκρο­τήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 20 §2 του ν.4194/2013 «Κώδικα Δικηγόρων» (Α΄208), όπως ισχύει, β) την υπ’ αριθμ. 9/24-3-2023 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος «Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου 2023» (ΦΕΚ Γ, 839/31-3-2023), όπως ισχύει γ) την υπ΄αριθ. 11/3-4-2023 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων που αφορούν στην προκήρυξη και διενέργεια του διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α΄εξεταστικής περιόδου 2023» και δ) την υπ’ αριθ. 16/6-4-2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, αποτελούμενη από τους: 1) Θεοφάνη Παπαναγιωτάκη, Α΄ Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, ως Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, με αναπληρώτρια την Μαριάνθη Νέγκα, Μέλος του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, 2) Κωνσταντίνο Κρεμμύδα, Β΄ Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών με αναπληρώτρια την Μαρίνα Μπεβούδα, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Ηλείας, 3) Αθανάσιο Γαβριηλόπουλο, Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Κολλιόπουλο, Μέλος του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, ως μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής και 4) Χριστίνα Παπαδάτου, ως Γραμματέα της Οργανωτικής Επιτροπής με αναπληρώτρια την Αποστολία Γκερμπεσιώτη (Υπάλληλοι του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών).

Ορίζει εξεταστικό κέντρο στο οποίο θα διεξαχθεί ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Δικηγόρων Α΄ Εξεταστικής Περιόδου 2023 την αίθουσα του ΜΙΚΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (Γούναρη 30 2ος όροφος) – Δικαστικό Μέγαρο Πατρών και την αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών (βιβλιοθήκη Δ.Σ. Πατρών, γρ. 68 Α, Γούναρη 30 2ος όροφος) – Δικαστικό Μέγαρο Πατρών για τους διαγωνιζόμενους που αντιμετωπίζουν ειδικές δυσκολίες, και email για την αποστολή των θεμάτων από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων το diksipat@otenet.gr του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών (ή fax: 2610-337847).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 26/5/2023 και ώρα 17:00 – 19:00 Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία, το Σάββατο 27/5/2023 και ώρες: 1) 09:00 – 11:00 Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία και 2) 13:00 – 15:00 Εμπορικό Δίκαιο και την Κυριακή 28/5/2023 και ώρες: 1) 09:00 – 11:00 Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονομία και 2) 13:00 – 15:00 Κώδικας Δικηγόρων και Κώδικας Δεοντολογίας, με γραπτή εξέταση ανά μάθημα, με φυσική παρουσία των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσέλθουν στην αίθουσα όπου διενεργείται ο διαγωνισμός σαράντα πέντε (45) λεπτά νωρίτερα από την ώρα που έχει προσδιορισθεί για την έναρξη της δοκιμασίας, οπότε και αρχίζει η εκφώνηση από τον σχετικό πίνακα των ονομάτων των υποψηφίων και θα γίνεται η εξακρίβωση της ταυτότητάς τους, με έλεγχο των δελτίων αστυνομικής ταυτότητας των υποψηφίων. Εάν ένας από τους υποψηφίους δεν είναι παρών στην αίθουσα κατά τη στιγμή της έναρξης εκφώνησης των ονομάτων αποκλείεται από το διαγωνισμό. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων και οποιουδήποτε διορθωτικού υλικού. Απαγορεύεται απολύτως η χρήση ερμηνευτικών κειμένων, διδακτικών συγγραμμάτων, σημειώσεων ή άλλου είδους βοηθημάτων, πλην των κειμένων των νόμων.

Υποψήφιος που αντιμετωπίζει οποιαδήποτε ειδική δυσκολία για να ανταποκριθεί σε γραπτή δοκιμασία οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως την Οργανωτική Επιτροπή προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά. Εφόσον αποδεικνύεται βάσιμος ο λόγος, ορίζεται από την Οργανωτική Επιτροπή μέλος της ή τρίτος, ο οποίος θα καταγράφει ό,τι ο διαγωνιζόμενος υπαγορεύει. Η διαδικασία αυτή θα γίνεται σε ξεχωριστό χώρο του εξεταστικού κέντρου. Στο γραπτό θα επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του υπογράφοντα για την πλήρη καταγραφή των υπαγορευμένων. Η δήλωση αυτή δεν διαβιβάζεται στην ομάδα βαθμολόγησης. Για τους υποψηφίους αυτούς η διαδικασία εξέτασης διαρκεί τρεις (3) ώρες.

              Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται νόμιμα όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      ΤΑ ΜΕΛΗ                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αφήστε μία κριτική