ΑνακοινώσειςΑσκούμενοιΕνημέρωση

Πρακτικό 1/2023 της Οργανωτικής Επιτροπής Πανελλήνιου Διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Β΄εξεταστικής περιόδου 2023-Εξεταστικό Κέντρο

Δημοσίευσε ο Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023147 ΠροβολέςΧωρίς Σχόλια

Στην Πάτρα και στο γραφείο της Γραμματείας του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών (γρ. 68, β΄ όροφος) σήμερα την 23η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., η Οργανωτική Επιτροπή Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων της Περιφέρειας του Εφετείου Πατρών Β΄ Εξεταστικής Περιόδου 2023, που συγκρο­τήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 20 §2 του ν.4194/2013 «Κώδικα Δικηγόρων» (Α΄208), όπως ισχύει, β) την υπ’ αριθμ. 61/6-9-2023 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος «Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Β΄ εξεταστικής περιόδου 2023» (ΦΕΚ Γ, 2304/11-9-2023), όπως ισχύει γ) την υπ΄αριθ. 64/13-9-2023 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων που αφορούν στην προκήρυξη και διενέργεια του διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Β΄εξεταστικής περιόδου 2023» και δ) την υπ’ αριθ. 32/29-9-2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, αποτελούμενη από τους: 1) Χρήστο Δελδήμο του Άγγελου, μέλος του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, ως Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, με αναπληρωματικό το μέλος του Δ.Σ. του Δ.Σ. Πατρών, κ. Ευστάθιο Αντίοχο, 2) Κολλιόπουλο Παναγιώτη του Γρηγορίου (Μέλος του Δ.Σ. του Δ.Σ. Πατρών) με αναπληρωματικό μέλος τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Αιγίου, κ. Αλέξανδρο Μανωλόπουλο, 3) Μαρία Στέφου του Ηλία (Μέλος του Δ.Σ. του Δ.Σ. Πατρών) με αναπληρωματικό το μέλος του Δ.Σ. του Δ.Σ. Ηλείας, κα Θεοδώρα Καλάκου, ως μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής και 4) Αποστολία Γκερμπεσιώτη, ως Γραμματέα της Οργανωτικής Επιτροπής με αναπληρώτρια την Χριστίνα Παπαδάτου (Υπάλληλοι του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών).

Ορίζει εξεταστικό κέντρο στο οποίο θα διεξαχθεί ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Δικηγόρων Β΄ Εξεταστικής Περιόδου 2023 την αίθουσα του ΜΙΚΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (Γούναρη 30 2ος όροφος) – Δικαστικό Μέγαρο Πατρών και email για την αποστολή των θεμάτων από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων το diksipat@otenet.gr του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών (ή fax: 2610-337847).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 3/11/2023 και ώρα 17:00 – 19:00 Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία, το Σάββατο 4/11/2023 και ώρες: 1) 09:00 – 11:00 Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία και 2) 13:00 – 15:00 Εμπορικό Δίκαιο και την Κυριακή 5/11/2023 και ώρες: 1) 09:00 – 11:00 Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονομία και 2) 13:00 – 15:00 Κώδικας Δικηγόρων και Κώδικας Δεοντολογίας, με γραπτή εξέταση ανά μάθημα, με φυσική παρουσία των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσέλθουν στην αίθουσα όπου διενεργείται ο διαγωνισμός σαράντα πέντε (45) λεπτά νωρίτερα από την ώρα που έχει προσδιορισθεί για την έναρξη της δοκιμασίας, οπότε και αρχίζει η εκφώνηση από τον σχετικό πίνακα των ονομάτων των υποψηφίων και θα γίνεται η εξακρίβωση της ταυτότητάς τους, με έλεγχο των δελτίων αστυνομικής ταυτότητας των υποψηφίων. Εάν ένας από τους υποψηφίους δεν είναι παρών στην αίθουσα κατά τη στιγμή της έναρξης εκφώνησης των ονομάτων αποκλείεται από το διαγωνισμό. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων και οποιουδήποτε διορθωτικού υλικού. Απαγορεύεται απολύτως η χρήση ερμηνευτικών κειμένων, διδακτικών συγγραμμάτων, σημειώσεων ή άλλου είδους βοηθημάτων, πλην των κειμένων των νόμων.

              Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται νόμιμα όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      ΤΑ ΜΕΛΗ                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αφήστε μία κριτική