ΑνακοινώσειςΑσκούμενοιΕνημέρωση

Πρακτικό 2/2023 της Οργανωτικής Επιτροπής Πανελλήνιου Διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Β΄εξεταστικής περιόδου 2023- Πίνακας δεκτών υποψηφίων

Δημοσίευσε ο Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023362 ΠροβολέςΧωρίς Σχόλια

Στην Πάτρα και στο γραφείο της Γραμματείας του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών (γρ. 68, β΄ όροφος) σήμερα την 23η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., η Οργανωτική Επιτροπή Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων της Περιφέρειας του Εφετείου Πατρών Β΄ Εξεταστικής Περιόδου 2023, που συγκρο­τήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 20 §2 του ν.4194/2013 «Κώδικα Δικηγόρων» (Α΄208), όπως ισχύει, β) την υπ’ αριθμ. 61/6-9-2023 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος «Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Β΄ εξεταστικής περιόδου 2023» (ΦΕΚ Γ, 2304/11-9-2023), όπως ισχύει γ) την υπ΄αριθ. 64/13-9-2023 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων που αφορούν στην προκήρυξη και διενέργεια του διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Β΄εξεταστικής περιόδου 2023» και δ) την υπ’ αριθ. 32/29-9-2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, αποτελούμενη από τους: 1) Χρήστο Δελδήμο του Άγγελου, μέλος του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, ως Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, με αναπληρωματικό το μέλος του Δ.Σ. του Δ.Σ. Πατρών, κ. Ευστάθιο Αντίοχο, 2) Κολλιόπουλο Παναγιώτη του Γρηγορίου (Μέλος του Δ.Σ. του Δ.Σ. Πατρών) με αναπληρωματικό μέλος τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Αιγίου, κ. Αλέξανδρο Μανωλόπουλο, 3) Μαρία Στέφου του Ηλία (Μέλος του Δ.Σ. του Δ.Σ. Πατρών) με αναπληρωματικό το μέλος του Δ.Σ. του Δ.Σ. Ηλείας, κα Θεοδώρα Καλάκου, ως μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής και 4) Αποστολία Γκερμπεσιώτη, ως Γραμματέα της Οργανωτικής Επιτροπής με αναπληρώτρια την Χριστίνα Παπαδάτου (Υπάλληλοι του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών),

προέβη στον έλεγχο των αιτήσεων κατ΄ άρθρ. 3 παρ.1 της υπ΄ αριθμ. 64/13-9-2023 απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων που αφορούν την προκήρυξη και διενέργεια του διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Β΄ εξεταστικής περιόδου 2023»  που υπέβαλαν οι υποψήφιοι και των συνημμένων δικαιολογητικών, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 61/6-9-2023 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος «Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Β΄ εξεταστικής περιόδου 2023», κατά τον οποίο διαπίστωσε, τα παρακάτω:

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ συμμετοχής στις εξετάσεις υπέβαλαν οι:

 

Α/ΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΠΑΤΡΩΝ
2ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΗΛΕΙΑΣ
3ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗΠΑΤΡΩΝ
4ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗΠΑΤΡΩΝ
5ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΗΛΕΙΑΣ
6ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
7ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ ΕΛΕΝΑ – ΘΕΟΔΩΡΑ

 

ΠΑΤΡΩΝ
8ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠΑΤΡΩΝ
9ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣΠΑΤΡΩΝ
10ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΑΙΓΙΟΥ
11ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΑΤΡΩΝ
12ΤΟΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΠΑΤΡΩΝ
13ΤΡΟΥΣΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΠΑΤΡΩΝ
14ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣΠΑΤΡΩΝ

 

          Διαπίστωσε ότι δεκατέσσερις (14) υποψήφιοι έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής τους στις προκηρυχθείσες εξετάσεις ασκουμένων δικηγόρων Β΄ Εξεταστικής Περιόδου 2023.

          Αποφαίνεται ομόφωνα περί της παραδοχής δεκατεσσάρων (14) υποβληθεισών αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων στις άνω εξετάσεις.

Διατάσσει την, με τοιχοκόλληση, δημοσίευση του  πίνακα των υποψηφίων στο Κατάστημα του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών (Γραφείο 68 – 2ος όροφος) – Δικαστικό Μέγαρο και την αποστολή στην Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας και στους οικείους Συλλόγους προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα τους.

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται νόμιμα όπως ακολουθεί.

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αφήστε μία κριτική