ΑνακοινώσειςΑσκούμενοιΕνημέρωση

Πρακτικό 2/2024 της Οργανωτικής Επιτροπής Πανελλήνιου Διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α΄εξεταστικής περιόδου 2024- Πίνακας δεκτών υποψηφίων

Δημοσίευσε ο Δευτέρα 29 Απριλίου 20242 Μαΐου, 2024221 ΠροβολέςΧωρίς Σχόλια

 Αριθμός ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2/2024

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

 

Στην Πάτρα και στο γραφείο της Γραμματείας του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών (γρ. 68, β΄ όροφος) σήμερα την 26η Απριλίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ., η Οργανωτική Επιτροπή Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων της Περιφέρειας του Εφετείου Πατρών Α΄ Εξεταστικής Περιόδου 2024, που συγκρο­τήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 20 §2 του ν.4194/2013 «Κώδικα Δικηγόρων» (Α΄208), όπως ισχύει, β) την υπ’ αριθμ. 18/19-3-2024 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος «Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου 2024» (ΦΕΚ Γ, 938/22-3-2023 και 1047/2-4-2024), όπως ισχύει γ) την υπ΄αριθ. 23/28-3-2024 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων που αφορούν στην προκήρυξη και διενέργεια του διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α΄εξεταστικής περιόδου 2024» και δ) την υπ’ αριθ. 14/29-3-2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, αποτελούμενη από τους: 1) Αθανάσιο Γαβριηλόπουλο του Μιχαήλ (Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ.) ως Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, με αναπληρώτρια την Μαριάνθη Νέγκα, Μέλος του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, 2) Κωνσταντίνο Λέων του Νικολάου (Μέλος του Δ.Σ. του Δ.Σ. Πατρών) με αναπληρωματικό μέλος τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Αιγίου, κ. Αλέξανδρο Μανωλόπουλο, 3) Πέτρο Ντερέκη του Στεργίου (Μέλος του Δ.Σ. του Δ.Σ. Πατρών) με αναπληρωματικό το μέλος του Δ.Σ. του Δ.Σ. Ηλείας, Αθανάσιο Καννή, ως μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής και 4) Χριστίνα Παπαδάτου, ως Γραμματέα της Οργανωτικής Επιτροπής με αναπληρώτρια την Αποστολία Γκερμπεσιώτη (Υπάλληλοι του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών), προέβη στον έλεγχο των αιτήσεων κατ΄ άρθρ. 3 παρ.1 της υπ΄ αριθμ. 23/28-3-2024 απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων που αφορούν την προκήρυξη και διενέργεια του διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου 2024»  που υπέβαλαν οι υποψήφιοι και των συνημμένων δικαιολογητικών, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 18/19-3-2024 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος «Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου 2024», κατά τον οποίο διαπίστωσε, τα παρακάτω:

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ συμμετοχής στις εξετάσεις υπέβαλαν οι:

 

Α/ΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΣΟΦΙΑΠΑΤΡΩΝ
2ΣΚΡΟΥΜΠΗ ΟΥΡΑΝΙΑΠΑΤΡΩΝ
3ΣΤΑΘΟΥΛΗ ΦΑΙΔΡΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΠΑΤΡΩΝ
4ΜΑΝΔΕΛΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ -ΕΛΕΝΗΠΑΤΡΩΝ
5ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΠΑΤΡΩΝ
6ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΠΑΤΡΩΝ
7ΠΕΤΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣΖΑΚΥΝΘΟΥ
8ΚΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΤΡΩΝ
9ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΙΓΙΟΥ
10ΧΙΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑΖΑΚΥΝΘΟΥ
11ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΘΕΟΤΟΚΗΣΠΑΤΡΩΝ
12ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑΠΑΤΡΩΝ
13ΝΤΑΦΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗΠΑΤΡΩΝ
14ΓΙΑΠΙΤΖΗ – ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΝΑΠΑΤΡΩΝ
15ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΤΡΩΝ
16ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ΜΑΡΙΑ – ΑΝΔΡΙΑΝΑΠΑΤΡΩΝ
17ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΠΑΤΡΩΝ
18ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΑΝΝΑΠΑΤΡΩΝ
19ΤΣΟΡΔΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΜΑΡΙΑΠΑΤΡΩΝ
20ΜΠΟΥΤΣΙΚΑ ΕΛΕΝΗΠΑΤΡΩΝ
21ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΥΑΚΙΝΘΗΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
22ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΗΛΕΙΑΣ
23ΤΣΟΡΔΙΑ ΕΙΡΗΝΗ – ΓΕΩΡΓΙΑΠΑΤΡΩΝ
24ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΤΡΩΝ
25ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΠΑΤΡΩΝ
26ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΤΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ – ΔΑΝΑΗΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
27ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΠΑΤΡΩΝ

  Διαπίστωσε ότι είκοσι επτά (27) υποψήφιοι έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής τους στις προκηρυχθείσες εξετάσεις ασκουμένων δικηγόρων Α΄ Εξεταστικής Περιόδου 2024.

          Αποφαίνεται ομόφωνα περί της παραδοχής είκοσι επτά (27) υποβληθεισών αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων στις άνω εξετάσεις.

Ορίζονται οι κ.κ. Μαριάνθη Νέγκα, Ανθούλα Τσιμά και Κωνσταντίνο Τσούκαλη, οι οποίοι εκ περιτροπής θα καταγράφουν ό,τι υπαγορεύει ένας διαγωνιζόμενος, ο οποίος αποδεδειγμένα αντιμετωπίζει ειδική δυσκολία για να ανταποκριθεί στην γραπτή δοκιμασία και για τον οποίο η εξέταση διαρκεί τρεις (3) ώρες.

Διατάσσει την, με τοιχοκόλληση, δημοσίευση του  πίνακα των υποψηφίων στο Κατάστημα του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών (Γραφείο 68 – 2ος όροφος) – Δικαστικό Μέγαρο και την αποστολή στην Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας και στους οικείους Συλλόγους προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα τους.

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται νόμιμα όπως ακολουθεί.

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αφήστε μία κριτική