ΕνημέρωσηΠρόσληψη Δικηγόρων

«Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) οργανικής θέσης επιστημονικού συνεργάτη – δικηγόρου πλήρους απασχόλησης με έμμισθη εντολή στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Επιμελητηρίου Κυκλάδων»

Δημοσίευσε ο Σάββατο 3 Ιουλίου 20215 Ιουλίου, 202179 ΠροβολέςΧωρίς Σχόλια

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων προκηρύσσει μια (1) οργανική θέση επιστημονικού συνεργάτη –
δικηγόρου, πλήρους απασχόλησης στο Επιμελητήριο Κυκλάδων, στην Υπηρεσία του Γενικού
Εμπορικού Μητρώου , με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, σύμφωνα με
τις διατάξεις του αρ. 43 του Ν. 4194/2013. Οι αποδοχές του δικηγόρου που θα προσληφθεί
καθορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 9 του Ν. 4354/2015. Ο επιστημονικός
συνεργάτης – δικηγόρος θα παρέχει τις υπηρεσίες του στο οικείο κατάστημα του
Επιμελητηρίου Κυκλάδων (στην έδρα αυτού επι της οδού Απόλλωνος και Λαδοπούλου στην
Ερμούπολη) στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, κατά τον χρόνο της λειτουργίας
αυτού, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες.
Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή να τα αποστείλουν
με συστημένη επιστολή (ΕΛΤΑ ή Courier), σε κλειστό φάκελο , στο κεντρικό κατάστημα του
Επιμελητηρίου Κυκλάδων , Τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό (οδός Απόλλωνος και Λαδοπούλου,
Ερμούπολη Σύρου, ΤΚ 84100) σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα μία (31) ημερών από την
επόμενη της δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο, ήτοι από
3/7/2021 έως και 2/8/2021. Το εμπρόθεσμο της αποστολής στην περίπτωση συστημένης
επιστολής θα αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου και από τον αριθμό
αποστολής. Η αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα, επι ποινή
αποκλεισμού από τη διαδικασία, δικαιολογητικά.
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που πρέπει να υποβληθούν , το αντικείμενο απασχόλησης, η
διάρκεια απασχόλησης, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια αξιολόγησης – επιλογής,
τα δικαιολογητικά συμμετοχής – προθεσμία υποβολής, η διαδικασία επιλογής μεταξύ των
υποψηφίων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια ορίζονται στην προκήρυξη που έχει αναρτηθεί
στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΑ62469ΗΛΔ-ΟΒ5 και στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων
στον σύνδεσμο: www.e-kyklades.gr > Υπηρεσίες/ΓΕΜΗ/ Ανακοινώσεις ΓΕΜΗ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΕΜΗ ΩΑ62469ΗΛΔ-ΟΒ5 (2)

Αφήστε μία κριτική