ΕνημέρωσηΠρόσληψη Δικηγόρων

Προκήρυξη για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής στη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε

Δημοσίευσε ο Τετάρτη 25 Μαΐου 2022414 ΠροβολέςΧωρίς Σχόλια

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ A.E.
ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλ. : 211-8806741, 6969
www.dapeep.gr, info@dapeep.gr

Η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. προκηρύσσει την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Δικηγόρων, παρ’ Αρείω Πάγο ή παρ’ Εφέταις, με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων), όπως ισχύει.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση από 26.05.2022 έως 24.06.2022,
− είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση
φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή,
− είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή
στα γραφεία της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. (Κάστορος 72, Τ.Κ. 18545 Πειραιάς), απευθύνοντάς
την στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας για πληροφορίες:
2118806818 και 2118806820).
Την πλήρη προκήρυξη με τα απαιτούμενα προσόντα και τα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.dapeep.gr / Εταιρία / Η Εταιρία με μια ματιά / Απασχόληση /

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ (Πρ)

Αφήστε μία κριτική