ΑνακοινώσειςΕνημέρωσηΠρόσληψη Δικηγόρων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ (2) ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δημοσίευσε ο Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023157 ΠροβολέςΧωρίς Σχόλια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής ( ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

α) είτε αυτοπροσώπως

β) είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,

γ) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, με την ένδειξη «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Υποψηφιότητας για την πρόσληψη Δικηγόρων στο Δήμο Θεσσαλονίκης με σχέση έμμισθης εντολής», προς το ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Πόρων /Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού,– Δ/νση: Βασ. Γεωργίου Α’ 1, Τ.Κ. 546 36, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο Τύπο.

Αφήστε μία κριτική