ΑνακοινώσειςΕνημέρωσηΕΦΚΑ

Εξυπηρέτηση δικηγόρων από τις τοπικές διευθύνσεις του ΕΦΚΑ

Δημοσίευσε ο Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022930 ΠροβολέςΧωρίς Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-02-2022 ]

Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

48570/03-02-2022
Παροχή οδηγιών για τη διαδικασία διεκπεραίωσης θεμάτων ασφάλισης ασφαλισμένων τ. ΕΤΑΑ και τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Αρ. Πρωτ.: 48570
Ημ/νία : 03/02/22

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Σατωβριάνδου 18
10432 Αθήνα
Πληροφορίες:Κ. Κόγκου
Τηλέφωνο:210 – 5285567
e-mail:tm.asfalisismm@efka.gov.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για τη διαδικασία διεκπεραίωσης θεμάτων ασφάλισης ασφαλισμένων τ. ΕΤΑΑ και τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ»

ΣΧΕΤ: α) Οι διατάξεις των άρθρων 95 και 96 του ν.4876/2021 (ΦΕΚ 251 τ.Α’/23-12-2021)
β) Τα αρ.πρωτ.541262/28-12-2021 και 39691/31-01-2022 έγγραφα της Διεύθυνσης Οργάνωσης, Απλούστευσης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού Διαδικασιών του e-ΕΦΚΑ.

Όπως είναι γνωστό, στο πλαίσιο εφαρμογής του Π.Δ 8/2019 συστάθηκαν οι προβλεπόμενες από αυτό Τοπικές Διευθύνσεις του e-ΕΦΚΑ και οι οποίες ήδη λειτουργούν.

Με τις ως άνω διατάξεις (σχετικό α’) συστάθηκαν επίσης υπηρεσιακές μονάδες e-ΕΦΚΑ για τους Αυτοτελώς Απασχολούμενους (τ. ΕΤΑΑ) και ασφαλισμένους στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) στη Γ’ και Δ’ Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων, με κατάργηση των προϋφιστάμενων υπηρεσιακών μονάδων και καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες των συσταθέντων Τμημάτων.

Σύμφωνα με το ως άνω αναφερόμενο με αρ. πρωτ.39691/31-01-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης, μετά από εντολή του Διοικητή, η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του τ. ΕΤΑΑ και τ. ΕΤΑΠ – ΜΜΕ θα γίνεται από τις Τοπικές Διευθύνσεις του τόπου κατοικίας τους.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και δεδομένου ότι τα Τμήματα Ασφάλισης και Εισφορών των Τοπικών Διευθύνσεων θα λειτουργούν παράλληλα με τα συσταθέντα Τμήματα ασφαλιστικού ιστορικού/βίου των Γ’ και Δ’ Διευθύνσεων Απονομής Συντάξεων, με το παρόν σας ενημερώνουμε για τη διαδικασία και τη ροή εργασιών που θα πρέπει να ακολουθείται σε θέματα ασφάλισης ως ακολούθως:

Α. Τα Τμήματα Ασφάλισης και Εισφορών των Τοπικών Διευθύνσεων του e-ΕΦΚΑ:
■ Θα εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους του π. ΕΤΑΑ και π. ΕΤΑΠ- ΜΜΕ με βάση τον τόπο κατοικίας τους
.
■ Θα παραλαμβάνουν όλα τα αιτήματα αρμοδιότητάς τους για τους ως άνω ασφαλισμένους, όπως περιγράφεται στο άρθρο 34 παρ.13γ του ΠΔ 8/2019, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 96 του ν.4876/2021 και το αρ. πρωτ.39691/31-01-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης, Απλούστευσης & Ψηφιακού Μετασχηματισμού του e-ΕΦΚΑ (το οποίο σας κοινοποιούμε).

Ειδικότερα με βάση τα ανωτέρω έχουν αρμοδιότητα:
α) για το χειρισμό θεμάτων υπαγωγής ή μη στην ασφάλιση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και έκδοση σχετικών Αποφάσεων, στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η ολοκλήρωσή τους από τις διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ, ηλεκτρονικές υπηρεσίες για μη μισθωτούς.
β) για τη χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης σχετικής με την ασφάλιση.
γ) για τον προσδιορισμό χρόνου ασφάλισης και την έκδοση Αποφάσεων για αναγνώριση χρόνου ασφάλισης.

Για τις αρμοδιότητες β) και γ) θα ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία:

Για τη χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης σχετικής με ασφάλιση ή για προσδιορισμό χρόνου ασφάλισης που απαιτεί στοιχεία ή πληροφορίες για χρόνο πριν την 1/1/2017, που τηρούνται σε έγχαρτο ή ηλεκτρονικό αρχείο δομής που καταργήθηκε, θα πρέπει τα Τμήματα Ασφάλισης και Εισφορών των Τοπικών Διευθύνσεων να προβαίνουν στις πιο κάτω ενέργειες:
1. Να αναζητούν τα ασφαλιστικά στοιχεία άμεσα από τις νεοσυσταθείσες δομές του Ν.4876/2021, ήτοι από τα καθ’ ύλη αρμόδια Τμήματα της Γ’ ή Δ’ Διεύθυνσης Απονομής Συντάξεων, ανάλογα τη χωρική τους αρμοδιότητα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) αποστέλλοντας συνημμένα και τα τυχόν υποβληθέντα δικαιολογητικά.
2. Στη συνέχεια οι δομές αυτές, ειδικά για αιτήματα χορήγησης βεβαιώσεων και προκειμένου να χορηγούνται, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, θα πρέπει άμεσα, από τότε που λαμβάνουν το αίτημα του Τμήματος Ασφάλισης και Εισφορών της αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης, να καταχωρούν τη ζητούμενη πληροφορία στα ηλεκτρονικά συστήματα των π. Φορέων και σε κάθε περίπτωση να την αποστέλλουν σε μορφή βεβαίωσης στο Τμήμα Ασφάλισης και Εισφορών της αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης.
3. Για αιτήματα προσδιορισμού χρόνου ασφάλισης, θα ακολουθείται η προαναφερόμενη διαδικασία και οι νέες δομές θα αποστέλλουν την πληροφορία σε μορφή Απόφασης.
4. Ακολούθως, το Τμήμα Ασφάλισης και Εισφορών θα εκδίδει ενιαία Βεβαίωση/Απόφαση στον ασφαλισμένο για όλο το χρόνο ασφάλισής του, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου πριν την 1/1/2017.
5. Για το ασφαλιστικό ιστορικό πριν την 1/1/2017 για το οποίο ενημερώνεται, το αρμόδιο Τμήμα Ασφάλισης και Εισφορών, θα πρέπει να τηρεί σχετικό αρχείο, έτσι ώστε σε επόμενο αίτημα ασφαλισμένου να μη χρειάζεται η εκ νέου αναζήτηση και παροχή στοιχείων από τις Υπηρεσίες ασφαλιστικού βίου/ιστορικού.

Β. Τα Τμήματα Ασφαλιστικού Ιστορικού/Βίου της Γ’ και Δ’ Διεύθυνσης Απονομής Συντάξεων του e-ΕΦΚΑ Αυτοτελώς Απασχολούμενων (τ. ΕΤΑΑ) και Ασφαλισμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) όπως συστάθηκαν με ν.4876/2021.

Έχουν αρμοδιότητα:
α) για την επεξεργασία ασφαλιστικών στοιχείων πριν την 1/1/2017 για τη χορήγηση κάθε είδους βεβαιώσεων σχετικών με την ασφάλιση για χρόνο μέχρι 31/12/2016.
β) για τον προσδιορισμό χρόνου ασφάλισης και την έκδοση αποφάσεων αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης μέχρι 31/12/2016.

Οι εν λόγω Υπηρεσιακές δομές για τις παραπάνω αναφερόμενες αρμοδιότητες, θα πρέπει:
■ Να αποστέλλουν στοιχεία ασφάλισης σε μορφή Βεβαίωσης άμεσα και εντός των προβλεπόμενων, από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, προθεσμιών επί αιτημάτων χορήγησης Βεβαιώσεων σχετικών με ασφάλιση.
■ Να αποστέλλουν στοιχεία ασφάλισης σε μορφή Απόφασης, επί αιτημάτων προσδιορισμού χρόνου ασφάλισης.

Σημείωση:

Προς διευκόλυνση των υπαλλήλων Τμημάτων Ασφάλισης και Εισφορών των Τοπικών Διευθύνσεων για θέματα υπαγωγής στην ασφάλιση ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ (π. ΕΤΑΑ – ΤΑΝ- ΤΣΜΕΔΕ- ΤΣΑΥ) έχουν συνταχθεί από τη Γενική Διεύθυνση Εισφορών εκπαιδευτικά εγχειρίδια που είναι διαθέσιμα στην εσωτερική ηλεκτρονική πλατφόρμα (Intranet) του e-ΕΦΚΑ.

Ο AN. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΠΡΑΛΟΥ

Αφήστε μία κριτική